“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

แผนสุขภาวะตำบลป่าขาด

@21 ก.พ. 67 13:23
แผนสุขภาวะตำบลป่าขาดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พื้นที่ sandbox โครงการวิจัยอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นรองรับการถ่ายโอนรพ.สต.ของสงขลา จัดประชุมใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเชิญกลุ่มเสี่ยง/ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและวัยแรงงาน ทีมงานอสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย พมจ. ท้องถิ่นอำเภอ สกร.อำเภอ พัฒนากร อบต. อสม. ทีมรพ.สต.ป่าขาด สว่างอารมณ์ โดย

ประชุมคณะทำงานชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน เมืองบ่อยาง

@17 ก.พ. 67 13:20
16 ก.พ.67 ประชุมคณะทำงานชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน นำโดยโต๊ะอิหม่าม ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนเชิงพื้นที่จำนวน 17 คน ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนข้อสรุปวันนี้1.นัดประชุมจัดทำแผนชุมชนบาลาเซาะห์โดยคณะทำงานชุมชน17คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในมิติต่างๆ2.วิเคราะห์กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มพื้นที่ พร้อมใส่ชื่อสมาชิกหญิงชา

"Sandbox แบบคัดกรองสุขภาวะรายคนและแผนสุขภาวะรายคน ระบบกลุ่ม iMed@home ตำบลควนโส"

@14 ก.พ. 67 11:10
"Sandbox แบบคัดกรองสุขภาวะรายคนและแผนสุขภาวะรายคน ระบบกลุ่ม iMed@home ตำบลควนโส"วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กาารประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง ณ วัดปากจ่า โดยมีท่านปรีชัย มาละวัณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ปลัดอาวุโส ปิยพัชร์ วุ่นดำ ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สสอ. ปลัดประจำตำบล ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ผู้ประสานงานโซน

CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สงขลา

@8 ก.พ. 67 10:22
CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สงขลาแนวทางดำเนินการ1.พัฒนามาตรฐานของหลักสูตร เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตร"สงขลา" โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวน ร่วมสร้างมาตรฐานกลาง ร่วมวิเคราะห์วิชาหลัก วิชารอง วิชาเสริม แต่ก็คงความเป็นอัตลักษณ์และความเฉพาะตัวของแต่ละหน่วยงาน โดยภาคีหลักประกอบด้วย1.1 ศูนย์อนามัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของระบบ LTC ประกอบด้วยอ

"CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน"

@8 ก.พ. 67 08:52
"CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน"วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศูนย์สนับสนุนการบริการสุขภาพที่ื12 สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ สสจ. อบจ. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. คณะแพทย์ม.อ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/กขป.เขต 12 หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานผู้ดูแล บนฐาน

"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"

@6 ก.พ. 67 08:34
"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สปสช.เขต 12 อบจ. สสจ. พมจ. ขนส่งจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา รพ.หาดใหญ่ สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ทีมโปรแกรมเมอร์อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลอบจ.สงขลา

"การอภิบาลระบบสุขภาพรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. กรณีจังหวัดสงขลา"

@5 ก.พ. 67 09:57
"การอภิบาลระบบสุขภาพรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. กรณีจังหวัดสงขลา"องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปีพ.ศ.2566-2567 มีรพ.สต.สมัครใจถ่ายโอนมา 12 อำเภอ จำนวน 49 แห่ง บุคลากรรวมทั้งสิ้น 371 คน อยู่ในระหว่างวางระบบการดำเนินงาน จากการศึกษาเบื้องต้นของ ม.ราชภัฎฯและการรายงานจากผู้บริหารพบอุปสรรคที่มีส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานข้ามกระทรวงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทั้งเรื่องงาน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างการทำงานของบุคลากร ส

ประชุมทีมวิชาการและพื้นที่ sandbox รพ.สต.ถ่ายโอนอบจ.สงขลา

@29 ม.ค. 67 08:14
โประชุมทีมวิชาการและพื้นที่ sandbox รพ.สต.ถ่ายโอนอบจ.สงขลาโวันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมทีมม.ราชภัฎฯ ทีมรพ.สต.ควนโส/ป่าขาด สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ปรับแผนปฏิบัติการและเตรียมกิจกรรมพื้นที่ มีข้อสรุปสำคัญดังนี้1.ข้อมูลกิจกรรมตั้งแต่ 18 ธค.66-23 มค.67 ได้จัดกิจกรรมไปทั้งสิ้น 9 ครั้ง ใช้งบไปจำนวน 189,939 บาท มีงบคงเหลือที่จะปรับแผนในช่วงต่อไปได้ 210,061 บาท2.ทีมกลางสช.ได้ขยายเวลาดำเนินการไปอ

"ประสานกลไก ศจพ.ตำบลควนโส ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

@24 ม.ค. 67 11:48
"ประสานกลไก ศจพ.ตำบลควนโส ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต"วันที่ 23 มกราคม 2567 โครงการวิจัยอภิบาลระบบสุขภาพกรณีถ่ายโอนรพ.สต.ไปยังอบจ.สงขลา นัดประชุมทีมศจพ.ต.ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ หารือความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณะทั้งมิติสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลควนโส ซึ่งเป็นพื้นที่ sandbox การดำเนินงานในอำเภอควนเนียง โดยมีนายอำเภอควนเนียงให้เกียรติมาเป็นประธาน

"Sandbox พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.ป่าขาด ประสานพชต.และร่วมคัดกรองสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย500คน"

@24 ม.ค. 67 11:44
"Sandbox พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.ป่าขาด ประสานพชต.และร่วมคัดกรองสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย500คน"วันที่ 19 มกราคม 2567 โครงการวิจัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนรพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาฯ จัดเวทีประสานความร่วมมือพัฒนาระบบบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จ .สงขลา ณ รพ.สต.ป่าขาด มีหน่วยงานและเครือข่ายเข้าร่วมทั้งเช้าและบ่ายรวม 69คนภาคเช้า ภาคีระดับอำเภอประกอบด้วยอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาชุมชน รพ.

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

หัวข้อทั้งหมด

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

@30 ก.ค. 52 16:18

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 - 7.56  เหนือ ลองจิจูด 100.01 - 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

หัวข้อทั้งหมด

ร่วมทำ

จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

@28 พ.ย. 66 12:31
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

"imedcare"

@10 ต.ค. 66 11:27
"imedcare"มูลนิธิชุมชนสงขลานัดทีมผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ดูแลที่บ้าน(home care giver) เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นimedcare ที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน1.สมัครสมาชิก : ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพ iMedCare ผ่าน playstore หรือผ่าน www.imedcare.org จากนั้นไปสู่การสมัครสมาชิก>เริ่มต้นใช้บริการ >สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ>สมัครเป็นผู้ให้บริการ กรณีไม่มีอีเมล์ ไปที่กำหนดค่า/ตั

"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"

@10 ต.ค. 66 11:16
"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นัดคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางฯระยะสอง โดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อวางจังหวะก้าวการดำเนินงานต่อไปมีข้อสรุปสำคัญ1.พัฒนาการจาก TOR ระยะที่ 1 แก้ไขปัญหาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางใน www.khonsongkhla.com ซึ่งดำเนินการโดยทีมบริษัทภายนอกนำ TOR ที่กำหนดโด

หัวข้อทั้งหมด

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตร สไตส์ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

@23 ก.ค. 53 16:12
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้

@26 พ.ค. 53 22:17
ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงกันมานานแล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ขานรับว่าเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องนำไปสู่การปฎิบัติ จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าผู้นำจะให้น้ำหนักความสำคัญว่ามากน้อยอย่างไรบางยุคสมัยที่เน้นแนวทางทุนเสรี ต้องการกระตุ้นการบริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะกลายเป็นวาทกรรมทางเลือก แต่บางยุคที่ผู้นำต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาว

หัวข้อทั้งหมด

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน