“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง

@May,21 2019 20.00
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง"๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระทั้งท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ผู้สูงอายุ ร.ร. กศน. รพ.สต. วัด สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่บ่อแดงมีบ่อน้ำกลางที่ทุกคนได้ดื่มได้ใช้ น้ำสีแดงเรื่อทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านบ่อแดงจนกลายเป็นชื่อของตำบล ที่ีนี่มีคำขวัญสะท้อนภาพรวมของตำบล "เลิศล้ำความ

บุฟเฟต์ในงานศพ ค่านิยมร่วมคนสงขลา

@May,20 2019 16.49
"บุฟเฟต์ในงานศพ"แต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้กิจวัตรต่างๆที่พึงมีในชีวิตสอดคล้องเหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมเดิมมากนักในช่วงสามสี่ปีมานี้หากใครมางานศพในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะพบรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองที่มีในแทบทุกอำเภอ ด้านหนึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ใกล้เคียงกับรูปแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่ชุมชนดั้งเดิมนำมาร่วมบุญในงานวัด ทำบ

เพื่อนช่วยเพื่อน

@May,20 2019 16.34
"เพื่อนช่วยเพื่อน"นอกจากกลไกในระบบปกติที่ทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว ชุมชนหรือองค์กรเฉพาะของแต่ละกลุ่มเฉพาะก็ควรมี จะได้ช่วยกันเติมเต็มปัญหาที่มีองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ควรมีองค์กรลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ประกอบด้วยแกนนำที่สามารถช่วยตนเองและช่วยคนอื่นได้ ด้วยประสบการณ์บางอย่างคนอื่นๆไม่สามารถซึมซับหรือมีเทียบเท่า การมีองค์กรลักษณะนี้มากๆจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรง

สภาผู้นำบางกล่ำ

@May,13 2019 18.41
"สภาผู้นำบางกล่ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำชุมชนตำบลบางกล่ำมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ โดยการประสานงานของปลัด แต่ชนกับกิจกรรมพัฒนาที่นัดกระทันหันเลยมีผู้มาร่วมน้อย อย่างไรก็ดี มีบทสรุปจากที่ประชุมสำคัญๆ ที่น่าสนใจ-บางกล่ำ มี ๗ หมู่บ้าน ประชากรราว ๑๒๐๐ ครัวเรือน ชื่อตำบลเพี้ยนมาจากคำว่า "บางกลม" ที่กร่อนเสียงจาก โบางเกาะกลมโ เนื่องจากที่นี่เป

ธรรมนูญตำบลนาหว้า

@May,11 2019 13.57
"ธรรมนูญตำบลนาหว้า"ไปเยือนถิ่นของลุงเคล้า แก้วเพชร นัดทีมผู้นำท้องถิ่น ปลัด กำนัน ผญ. สมาชิกอบต. อสม. ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ร่วม ๕๐ คนโดยการประสานงานของปลัดอภิชัยตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มี ๑๒ หมู่บ้าน ๒๐๐๐ กว่าครัวเรือน สภาพพื้นที่มีทั้งโซนควนและโซนนา มีทั้งพุทธและมุสลิม เป็นชุมชนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อของตำบลเพี้ยนมาจากชื่อของโต๊ะดาหวา ที่เป็นบุคคลสำคัญยอมตายจากการต่อต้านญ

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

@May,11 2019 13.17
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค

@May,09 2019 20.18
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค"ตำบลแค อำเภอจะนะมาจากการที่เคยมีต้นแคป่าแฝดเด่นสง่าอยู่ในหมู่บ้าน ทว่าปัจจุบันไม่มีแล้วที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมและพุทธก้ำกึ่งกัน เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองศาสนา ปัจจุบันนายกอต. กำนัน ผู้นำศาสนาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีของดีในพื้นที่ก็คือ ส้มจุก วัดขวด ขนมเจาะหู และแกงไก่มัด(รูปแบบอาหารที่ต้องมีการทำร่วมกัน นำไก่เป็นตัวมามัดล

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่สงขลา

@May,09 2019 19.56
"สวนผักคนเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยังคงขยายผลการทำเกษตรเมืองไปเรื่อยๆ ล่าสุดมีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านพรุโดยการนำของปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ชวนแกนนำในชุมชนและทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางความร่วมมือฟังแนวคิดของเทศบาลแล้ว ที่ได้ดำเนินการมาหลายปี มีครัวเรือนที่เป็นแกนนำหลักราว ๓๐ หลัง มีผู้สนใจอีกร่วมร้อยคน มีศูนย์เรียนรู้ของตัวเอง ผมมีข้อเสนอไปสองสามประการ กล่าวคือ๑.สร้า

ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลคูหา

@May,07 2019 18.19
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชนและเครือข่ายตำบลคูหา พัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมสภาพปัญหาทั่วไปก็คือ เจ็บป่วยเรื่อรัง พิการ สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกิน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะผู้ดูแล มีหนี้สินส่วนหนึ่งจากความยากจน ส่วนหนึ่งจากการมีเวลาว่างเล่นพนัน(หวยสัตว์) ทำให้ไม่อยากทำงาน ปัญหาใหญ่ก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนมีน้อย

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หนึ่งใน 22 ตำบลน่าอยู่

@May,02 2019 15.14
"ตำบลน่าอยู่ ทม.ทุ่งตำเสา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทุ่งตำเสามาจากการเป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นตำเสา โดยเฉพาะม.๒ อดีตที่นี่อยู่ต้นน้ำเป็นป่าสมบูรณ์ มีเสือ ช้าง รายลอบ ผู้คนที่นี่ตื่นตัวด้านการศึกษา มีโรงเรียนแทบทุกหมู่ มี ๓ รพ.สต. แต่ละหมู่บ้านก็มีของดีที่น่าสนใจเช่น ทุเรียนบ้าน สะตอดอง ผ้าทอ อุโมงค์เหมืองทำแร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมเพื่อทบทวนอดีต ความทรงจำของชุมชน ผู้เข้าร่วมเกือบ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

บุฟเฟต์ในงานศพ ค่านิยมร่วมคนสงขลา

@May,20 2019 16.49
"บุฟเฟต์ในงานศพ"แต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้กิจวัตรต่างๆที่พึงมีในชีวิตสอดคล้องเหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมเดิมมากนักในช่วงสามสี่ปีมานี้หากใครมางานศพในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะพบรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองที่มีในแทบทุกอำเภอ ด้านหนึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ใกล้เคียงกับรูปแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่ชุมชนดั้งเดิมนำมาร่วมบุญในงานวัด ทำบ

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน