“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรประจำเดือนตุลาคม 2562

@29 ต.ค. 62 20:38
กิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเบญจพฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่กิจกรรมภาคสนามประกอบด้วย๑. การเตรียมดินและหมักดินในแปลง เพื่อปลูกผัก๒. การเพาะต้นกล้าและการย้ายต้นกล้า๓. การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า๔. การปลูกพืชผักในเศษวัสดุ๕. การเตรียมขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับให้พร้อมใช้งาน๖. การทำแปลงผักบุฟเฟต์๗. อธิบายการทำ การใช้และประโยชน์ของจุลินท

"แนวตั้งถักทอแนวราบ"

@11 ต.ค. 62 18:33
"แนวตั้งถักทอแนวราบ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองหลังทราบว่าผู้ว่าคนใหม่ของสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประกาศทิศทางการพัฒนาที่จะไม่สร้างวาระของตัวเองแต่จะเน้นต่อยอดจากงานเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเน้นเรื่องเร่งด่วน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีมูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่ายความร่วมมือจึงขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานการพัฒนาบนฐานการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยอาศัยวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "สง

ที่นี่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

@10 ต.ค. 62 20:43
"เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ตื่นตัวในการดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยตัวของชุมชนแกนนำในพื้นที่นัดสมาชิกชมรมเพื่อนพึ่งพิง ที่ออกสำรวจข้อมูลและหาทางช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนตามสภาพปัญหา มีทั้งในส่วนของกายอุปกรณ์ การดูแลสุขภาพนัดมาทำความเข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home อีกครั้ง รอบนี้นำเสนอให้เห็นทิศทางในภาพใหญ่ที่สามารถดำเนินการได้ ๓ ระดับ ได้แก่๑.ใช้ระบบเ

สงขลา "๑ จังหวัด ๒ ระบบ"

@10 ต.ค. 62 20:38
"๑ จังหวัด ๒ ระบบ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองด้วยโครงสร้างประเทศที่รวมศูนย์แห่งอำนาจ รัฐบาลกลางคือจุดศูนย์กลางของการปกครอง ส่งต่อฟันเฟืองการบังคับบัญชากระจายลงมายังพื้นที่ภายใต้โครงสร้างเช่นนี้ แม้จะมีส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนการใช้ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐานมา "ถักทอ" กับโครงสร้างอำนาจแห่งส่วนกลาง แต่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้พลังแห่งอำนาจสั่งการณ์ เห็นกลไกเสมือนจักรก

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

@10 ต.ค. 62 20:31
"คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองสงขลาประกอบไปด้วยความหลากหลายทั้งเชิงภูมิประเทศ ผู้คน ศาสนา ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ร่วมมีกระจัดกระจาย หลากหลาย ยากจะหาจุดเด่นที่ชี้ขาดสังคมใหม่ก็เช่นกัน หลากหลาย กระจัดกระจาย มีลักษณะเฉพาะ พลังอันมหาศาลถูกส่งต่อกระจายตัว ด้านหนึ่งสามารถรองรับและเปิดพื้นที่ความสนใจตามปัญหาและศักยภาพ แต่อีกด้านก็มีจุดอ่อนในแง่ของการเสนอทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ถูกผูกติด

"๑๐ ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา : วันพลเมืองสงขลา ปี ๒๕๖๒"

@1 ต.ค. 62 16:20
"๑๐ ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา : วันพลเมืองสงขลา ปี ๖๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง"เราทำงานร่วมกับรัฐแต่ไม่พึ่งรัฐ" หลักคิดสำคัญที่นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เน้นย้ำ ผ่าน Songkhla talk แม้หมวกที่สวมอยู่จะสังกัดภาครัฐก็ตามด้วยเข้าใจข้อจำกัดที่มี เมื่อเท่าทันจึงทำให้มองข้ามและลงมือแปรความคิดไปสู่การกระทำด้วยพลังของพลเมือง ด้วยทัศนะเช่นนี้ทำให้หมอระดมทุนติดตั้งโซลาเซลบนหลังคารพ.จะนะสำเร็จได้ในเวลาเพียง ๕ วัน

ร่วมชื่นใจเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง

@22 ก.ย. 62 10:46
เรื่องเล่าจากเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางเสาร์ที่ 3 ของเดือน ชุมชนหัวป้อม 1 กับหัวป้อม 5 มีนัดมาเรียนห้องเรียนชุมชนวันนี้ร่วมกันผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยมีป้าอิ๊ดกับป้าปราณี จากแหลมสนอ่อนเป็นผู้สาธิตและแนะนำขั้นตอนการผลิตในส่วนของเด็กๆเกือบ 20 คน วันนี้มาแจ้งว่า อยากเรียนรำมโนราห์ อยากมีทีมปั่นจักรยาน และอยากเรียนวาดรูปนอกจากนี้มีกิจกรรมพิเศษคือ พี่กอแก้ว ทีมงานวิจัยจากม.ทักษิณ มาเก็บข้

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม 2562"

@4 ก.ย. 62 11:09
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม"รอบนี้มาเยือนสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานของป้าแจ้วลุงดวง ป้าแจ้วดำเนินการในฐานะสะใภ้มาเป็นประธานชุมชน ลุงดวงนำดินจากสวนนอกเมืองเข้ามาปลูกไม้ผล พืชผักนานาชนิด ค่อยๆเติมใส่จนเต็มพื้นที่ เดินระบบน้ำด้วยจักรยานน้ำดึงน้ำมาพักแล้วปล่อยไปตามท่อสวนผักแห่งนี้เป็นอีกจุดเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ ปลูกมะนาวในกระถางหลากพันธุ์ เช่น ทูลเกล้า พิจิตร การนำขยะมาใช้ในการปล

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ อบต.เทพา

@29 ส.ค. 62 21:28
"ธรรมนูญอบต.เทพา"อีกหนึ่งใน ๒๒ ตำบลของสงขลาที่เข้าสู่กระบวนการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือ อบต.เทพา อำเภอเทพาที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็น มี ๘ หมู่บ้านกว่า ๒.๕ พันครัวเรือน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร อารมณ์ดี มีไก่ทอดเทพากับกะปิเทพาเป็นสินค้าเด่นมีชื่อระดับประเทศจุดเน้นของที่นี่ก็คือการจัดการขยะที่มีทั้งขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะมีพิษ จัดการตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน ตลาด เซ

ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลแค"

@29 ส.ค. 62 20:25
"ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแค"อีกหนึ่งตำบลที่เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือตำบลแค อำเภอจะนะแม้จะไม่ตอบโจทย์ ๑๗ เป้าหมาย แต่เลือกที่จะนำร่องประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดการขยะ โดยต่อยอดจากธรรมนูญหมู่บ้านที่ทำนำร่องมาก่อนหน้า โดยมีแกนนำสำคัญคือครูหมัด นายก และกำนันจัดเป็นพื้นที่ที่มีความร่่วมมือที่ดี ฐานแข็งแรงเช่นนี้ต่อยอดอะไรก็ได้ โดยธรรมนูญตำบลมี ๓ หมวดสำคัญ ได้แก่ ๑)หมวดบริหารจ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

ร่วมคิด ร่วมทำ งานพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน

@24 ส.ค. 62 18:27
วันที่ 22 สิงหาคม 2562ช่วงเช้าทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ อ.พิชัย ศรีใส คุณพิชัย สุธาประดิษฐ์และพิชยา แก้วขาว ยกทีมไปประชุมกับผอ.นิยม ชูชื่นในการจะจัดทำหลักสูตรร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรม โดยมีคุณหมอสุวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลนาทวี เข้าร่วม คุณหมอเล่าถึงเรื่องหลักสูตรการสร้างแพทย์โดยเอาไปเรียนรู้อยู่ร่วมชุมชน เลิกมองหาปัญหา มองมุมดีๆเชิงบวกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างม

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน