“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

แปลงผักบุฟเฟต์

@February,16 2019 21.21
"แปลงผักบุฟเฟต์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองรูปแบบการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนนำมาหมักสดปรับสภาพดิน เติมปุ๋ย ปลูกผักบริโภค แบบไร้สารพิษง่ายๆ เป็นความรู้สำหรับทุกครัวเรือนมีขั้นตอนง่ายๆตามนี้ครับ๑.ยกแปลงผักตามขนาดที่เหมาะสม หากต้องการปลูกผัก ให้มีดินสูงราวฝ่ามือ กันขอบด้วยก้อนอิฐ ท่อ อิฐบล็อกหรือวัสดุที่เหมาะสมหาได้รอบตัว เช่น ขวดสีหรือขวดน้ำ ร้อยด้วยลวด ความมันวาวใสของขวดพลาสติกจะช่วยไล่แมลงไป

ธรรมนูญกองทุนกลางตำบลพิจิตร

@February,16 2019 21.11
"ธรรมนูญกองทุนกลางตำบลพิจิตร"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนำคณะทีมงานขับเคลื่อนพรบ.ประชาสังคมที่นำทีมโดยพี่เดช พุ่มคชา ทีมงานจังหวัดสุรินทร์ พะเยา สุพรรณบุรีและสตูล มาดูงานของทีมงานตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม สงขลา เรื่องการทำธรรมนูญกองทุนกลาง โดยมีกำนันอนันต์ แก้วชนะ และรองนายกนฤชา ชนะถาวร ต้อนรับแม้จะไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ที่นี่ก็มีบทเรียนที่น่าสนใจมากๆหลายประการ กล่าวคือ มีพื้นฐานสังคมที่รู้จั

สงขลาเมืองสหกรณ์ (2) ปลุกยักษ์หลับ

@February,16 2019 21.05
"ปลุกยักษ์หลับ"เขียนโดน ชาคริต โภชะเรืองมูลนิธิชุมชนสงขลาและบ.ประชารัฐฯสงขลา ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาธุรกิจการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรโซนตก ประกอบด้วยอำเภอรัตภูมิ คลองหอยโข่ง ควนเนียง และบางกล่ำ อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรเป็นแกนขับเคลื่อนเกษตรกร ๑ สหกรณ์เกษตร ๑ อำเภอ ของสหกรณ์จังหวัดสงขลาเห็นชัดในพัฒนาการของสหกรณ์ทั้ง ๔ ที่ทำให้งานสหกรณ์ก้าวเดินไปข้างหน้า๑)ห

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ (2) เทศบาลตำบลโคกม่วง

@February,16 2019 20.57
"เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอาศัยวันแห่งความรัก เริ่มต้นจัดกิจกรรม ทต.โคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งร่วมกับเครือข่ายอปท.ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ ทม.ทุ่งตำเสา น้ำน้อย ทุ่งลาน ท่าช้าง ฯลฯ ผู้นำชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาคส่วนต่างๆจัดงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งที่1 "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" นำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ จัดเป็นอีกตำบลที

จากภาวะผู้นำสู่ระบบทีม

@February,16 2019 19.48
"จากภาวะผู้นำมาสู่ระบบทีม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนัดทีมพื้นที่ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย มาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยทีมปลัดอบต. ประธานสภา ผอ.รพสต. ทีมชุมชน ทบทวนแนวคิดการทำงานในระบบทีม ทำความเข้าใจบทบาทการทำงาน๑.ไม่เป็นทางการ การมีทีมจากแกนนำภาคส่วนต่างๆทำให้ครอบคลุม มีความสมดุล จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ เสริมกับระบบทางการที่มีอยู่ และพยายามเชื่อมโยงบู

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลสนามชัย

@February,06 2019 20.23
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ต.สนามชัย"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 30 มกราคม 2562 นัดภาคีเครือข่ายประกอบด้วยอบต.สนามชัย นายกนำทีมมาเอง พร้อมรองนายก ปลัด สำนักปลัด ผอ.กอง สอบต. ประธานสภา กำนัน ผญ. ผอ.รพสต. รร.โรงเรียน สภาองค์กรชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ อสม. ราว ๓๐ คนร่วมกำหนดกรอบคิดการจัดทำธรรมนูญตำบล(ข้อตกลง กติกาชุมชน)นายกและกำนันอยากเห็นการเมืองที่ปราศจากการซื้อเสียง ปัญหาพื้นฐานหนักที่เรื่องขย

กองทุนสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

@February,06 2019 20.17
"กองทุนสังคมไม่ทอดทิ้งกัน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๙ กุมภาพันธ์นี้ ชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา จะจัดงานจิบน้ำชาระดมทุนปันรักสู่คนยากลำบากในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งยังมีคนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ ตกหล่นจากระบบหรือช่องทางช่วยเหลือปกติไม่อาจหยิบยื่นให้ได้พวกเขาเหล่านี้เป็นใครกันบ้าง?ชาวประมงที่สัญจรเร่ร่อนไปทั่ว วันหนึ่งก็มาใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ไร้บัตรประชาชน บัตรหายบ้าง หนีทหารมาบ้าง

สงขลาเมืองสหกรณ์ (1)

@February,06 2019 20.10
สงขลาเมืองสหกรณ์ (1)เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดโดยการประสานของคุณมนุชาธิป ชวนคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ นำประสบการณ์ของภาคเอกชนทั้งจากหอการค้า บ.ประชารัฐฯ อดีตนายธนาคาร และภาคประชาสังคมมาร่วมเสนอแนะต่อแผนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร และแผนพัฒนาธุรกิจด้านเกษตร "๑ สหกรณ์การเกษตร ๑ อำเภอ" ที่สหกรณ์จังหวัดดำเนินการ วันนี้เป็นรอบของ ๔ อำเภอจะนะ

เกษตรเพื่อสุขภาพเพื่อทุกคน พันธะสัญญาใจที่รัตภูมิ

@February,06 2019 19.17
"พันธะสัญญาใจ"เขียนโดย ปราณี วุ่นฝ้ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิ จัดทำ MOU รอบ2 โดยมีเครือข่ายร่วมลงนาม mouครั้งนี้ 6 กลุ่มคือ1)ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรัตภูมิ2)ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา3)เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านกันใหญ่4)เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านนาปาบ5)เกษตรกรตำบลเขาพระ อ.รัตภูมิ6)สวนแม่เฒ่าเป้าหมาย

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ (1) เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

@January,22 2019 11.15
"เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเริ่มปีนี้ด้วยข่าวดี เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งเดินหน้าทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำเงินไปช่วยคนป่วยติดเตียงที่ยากลำบากในพื้นที่ วันนี้ชวนรองสวัสดิ์กับน้องตาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสามาช่วยแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม นำบทเรียนที่ดำเนินการกว่า ๕ ปีมาต่อยอดนายกสมนึกบอกว่าได้ไปแจ้งท่านเจ้าคณะอำเภอ "ท่านบอกว่าทำไมเพิ่งทำ รอมานานแล้ว" นอกจากแก้ปัญหาขยะที่เริ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

@May,08 2017 11.33
เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน