“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ชุมชนหลังอาชีวะกับโจทย์ "อนาคตของเด็กๆ"

@July,16 2019 18.15
"อนาคตของเด็กๆ"หนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบของชุมชนแออัดในเขตเมืองก็คือ การศึกษาของเด็กๆที่ออกจากระบบการศึกษา เป็นภาระของย่ายายผู้สูงอายุในการดูแล เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นจะเป็นอย่างไรชุมชนหลังอาชีวะ ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกัน วันนี้เด็กๆนำการแสดงมาต้อนรับทีมแหลมสนอ่อนและมูลนิธิชุมชนสงขลาที่มาให้ความรู้เรื่องการทำสบู่ การเพาะถั่วงอก เด็กๆหลายคนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังเรียนรู้ เด็กๆ

ชุมชนวัดแหลมทราย

@July,16 2019 18.03
"ชุมชนวัดแหลมทราย"ที่นี่เป็นชมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนรุ่นแรกเริ่มของสงขลาด้วยซ้ำ มีพื้นฐานความเป็นสังคมเครือญาติ เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมด มีกิจกรรมประเพณีที่ริเริ่มของชุมชน ทั้งงานสงกรานต์ การแห่พระ ต่อมาทางเทศบาลได้รับไปดำเนินการต่อ ชุมชนเองก็มีภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมที่ดี เช่น มีเต้าคั่วรสเลิศที่พลเอกเปรม มาทุกครั้งต้องถามหา มีภูมิปัญญาการเล่นกลองยาว มีเพลงกลองยาวที่รับต่อมาจากกลันตันปัจจุบัน

การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

@July,16 2019 17.46
การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีการบูรณาการกันหลายระดับระดับจังหวัด มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด(อบจ.และสปสช.) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ พมจ. สสจ. สปสช. มูลนิธิชุมชนสงขลาพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟูระดับจังหวัดเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งเป้าบูรณาการข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงานแบ

ก้าวที่ท้าทาย การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสู่โรงพยาบาล

@July,16 2019 17.42
อีกก้าวกับความท้าทาย!ทำงานด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มานาน เริ่มต้นงานสวนผักคนเมืองมาแล้วก็หลายปี ทำตลาดหกวันก็ผ่านมาแล้ว พบปัญหาการขยายฐานการผลิตที่ยังได้แค่ระดับครัวเรือน มีไม่มากที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่าย และน้อยไปอีกเมื่อเอามาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาจับผู้ผลิตเหล่านี้เป็นรายย่อย ผลิตเพื่อขายได้ไม่มาก ที่ผลิตกันได้ก็ส่งขายกันไม่ทัน การตลาดที่เหมาะสมก็คือมีผลผลิตเมือไรก็นำมาขาย มีคนกลางมารับถึงที่

"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"

@July,11 2019 09.00
"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"สภาผู้นำนัดหมายกัน ณ อุโบสถวัดท่าเมรุ ก่อนประชุม ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเมรุนำผู้เข้าร่วม จุดเทียนบูชาพระ สวดมนตร์ตั้งสติ แล้วจึงเข้าสู่บรรยากาศการประชุมเนื้อหาโดยรวมยังอยู่ในช่วงการหลอมรวมความคิด การปรับจูนแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเข้าหากัน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่แตกสลายกลายเป็นเชิงบุคคล หรือกลุ่มเฉพาะตามพื้นที่หรือความสนใจอดีตผอ.โรงเรียนให้ความเห็นเพิ่มเต

ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน

@July,11 2019 08.54
"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อมชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ฯลฯ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยประสานงานเครือข่ายหลักๆที่สามารถมาร่วมได้แก่ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณ

"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"

@June,17 2019 13.37
"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"ลืมไปว่านัดชุมชนพาณิชย์สำโรงไว้ตรงกับวันที่ ๑๖ ทำไมน่ะหรือครับ ก็ตรงกับวันหวยออกไง!ผลก็คือ มีคนมาร่วมไม่มาก แกนนำชุมชนเล่า วันนี้เครือข่ายต่างๆมาร่วมกันเช่นเคย ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน หลังอาชีวะ วัดห้วป้อม มีฉิ้ม (จันทนา เจริญวิริยะภาพ) ที่กำลังทำงานวิจัยกับแรงงานนอกระบบของอำเภอเมืองและเป็น Node คนพิการของสสส.มาร่วมด้วยเรานัดกันเที่ยงตรง กินเที่ยงด้วยกัน รอกันจนบ่ายก็มีคนใน

คนจนเมืองกับโอกาสร่วมสร้างธรรมนูญชุมชนน่าอยู่

@June,17 2019 13.00
"คนจนเมือง"ชุมชนวัดหัวป้อม เริ่มกลายเป็นชุมชนใหม่มีคนเข้ามารุกที่ขยายที่พักเป็นที่อาศัยตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จากประชากรไม่ถึงสิบครัวเรือนขยายมาเป็นร้อยกว่าครัวเรือน จากผู้บุกรุกกลายเป็นชุมชนของเทศบาลนครสงขลา เข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงที่มีพอช.มาช่วยดูแลในด้านสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยวันนี้พี่นีแกนนำนัดสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มาร่วมรับฟังแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันในนามของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง โดยม

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

@June,17 2019 12.46
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ร่วมนำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาขึ้นในเวทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีภาคใต้ ภายใต้หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิชุมชนสงขลาบอกเล่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานะประชาสังคมที่จะเป็นแรงเสริมหนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกัน บนฐานประเด็นร่วม ความเชื่อมั่นและไว้

ชุมชนหลังอาชีวะ

@June,17 2019 11.10
"ชุมชนหลังอาชีวะ"ชาคริต โภชะเรือง บันทึกเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒จากคนไม่กี่คนมาบุกรุกที่ดินของการรถไฟกระทั่งขยายตัวไปเรื่อยๆ ทั้งที่เผชิญกับการถูกรื้อถอนที่พักที่สร้างชั่วคราวถูกจับปรับ แต่สุดท้ายชุมชนหลังอาชีวะก็ขยายเติบโตจนกลายเป็นชุมชนแออัด"เด็กๆรุ่นหลังนี้มากันแบบสบาย ไม่เหมือนรุ่นแรกที่เพิ่งมาอยู่" หญิงชราจากคาบสมุทรสทิงพระเล่าวันนี้มูลนิธิชุมชนสงขลากับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลลง

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง

@June,17 2019 13.07
"กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง"อีกก้าวจากการรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองของสมาคมอาสาสร้างสุข ที่ดำเนินการผ่านโครงการผ้าสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นำเสื้อผ้าเช่น กางเกงยีนส์ เสื้อที่มีลวดลาย นำมาประกอบเข้าเป็นกระเป๋าแฟชั่นที่สำคัญดำเนินการโดยคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ หรือคนปวยติดเตียง หรือคนด้อยโอกาส โดยสมาคมจะเปิดรับคนพิการหรือผู้ดูแลที่มีทักษะหรือต้องการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตัดเย็บทั้งแบบเย็บมื

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน