“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ" งานวันพลเมืองสงขลา 2565

@24 ก.ย. 65 10:10
"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ"งานวันพลเมืองสงขลาปี 2565 ปีนี้ตรงกับวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลามีทั้งรูปแบบ onsiteและonline จุดเน้นก็คือการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดของพลเมืองที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในฐานะ "หุ้นส่วนความร่วมมือ"อุ่นเครื่องก่อนถึงงานด้วย VTR นำเสนอผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ องค์กรละ 3 นาทีบอกเล่าแนะนำองค์กรและผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในช่

เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์ รอบที่ 1

@22 ก.ย. 65 10:05
วันที่ 19 กันยายน 2565รองนายก ฯ อรรตพล เป็นประธานในการประชุม เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"SUCCESS 6 เมืองภาคใต้"ปัญหาเปลี่ยน มาตรการเปลี่ยน1.การประเมินความเปราะบางของคณะทำงาน 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เมืองบ่อยาง พะตง ควนลัง และปาดังเบซาร์ของจังหวัดสงขลา เมืองละงู จังหวัดสตูลและเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง พบประเด็นสำคัญ1.1 บริบทเมืองที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การ

ฝึกจิตสะอาด กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อนและเครือข่าย

@22 ก.ย. 65 07:05
" จิตสะอาด "บ่ายวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการชุมชนและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนพี่ประโชติ และพี่ดารา อินทร์ถาวร พร้อมเพื่อนๆ กรุณาสละเวลาด้วยความมีเมตตาจิตมาเติมเต็มการเป็น " ชุมชนสะอาด " ให้แก่ชุมชนแหลมสนอ่อนด้วยการแนะนำขั้นตอนการทำใจให้มี " สมาธิ" ซึ่งจะช่วยให้จิตลดความฟุ้งซ่านลงได้ มีสติเพิ่มขึ้น และเรียนรู้การเป็นเหตุและเป็นผลชีวิตคนจนเมืองที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ขอ

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS 2565"

@18 ก.ย. 65 20:20
"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS"หลังโควิดซา ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดที่มีทั้งเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจแปลงสมาชิกทั้งใหม่และเก่าที่ถึงรอบการตรวจแปลงเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ SGS-PGSเห็นพัฒนาการของรูปแบบการผลิต การวางแนวกันชน รวมถึงการเก็บข้อมูลของทีมตรวจแปลงที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป ผลผลิตจากเกษตรกรเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยัง

เวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

@16 ก.ย. 65 06:18
จังหวัดสงขลาเวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 นำทีมโดย นางทิพวรรณ หัวหิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฎิบัติการพื้นที่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาปนิก ทีม คนทำงานรุ่นใหม่(New Gen) นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตัวเเทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. เเกนนำชุมชน

"งานวิชาการสาธารณสุข 2565"

@15 ก.ย. 65 09:44
"งานวิชาการสาธารณสุข"14 กย. ทีมมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ชวนไปร่วมเวทีนำเสนอแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคมต่อระบบสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ "จากส่งเสริมและป้องกัน ถึงรักษาและฟื้นฟู : การบูรณาการระบบสุขภาพ" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯมอ.ทีมงานเลือกที่จะเล่าเรื่องผ่าน ตัวละครสมมติ นายก.ทำเป็นอนิเมชั่นเดินเรื่องเชื่อมโยงการให้บริการ ตั้งแต่นายก.เริ่มป่วย เข้าสู่รพ.กระทั่งออกมาฟื้นฟูอยู่ที่บ้าน เห็นความสัมพันธ์ของระ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเมืองบ่อยาง

@9 ก.ย. 65 13:49
วันที่ 8 กันยายน 2565เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาโดยชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนสนามบินช่วยกันสอนอาชีพเสริมให้แก่น้องๆโรงเรียนแจ้งวิทยา ที่มีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนยืนยันว่าจะกลับมาเรียนรู้อีกหลายๆครั้งเรียนภาคปฎิบัติแล้วน้องๆต้องนำเสนอภาคทฤษฎีบางกลุ่มนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนบางกลุ่มก็ใช้ภาษาไทยผสมอังกฤษชุมชนรู้สึก ประทับใจในคว

"iMed ควนลังและพะตง"

@8 ก.ย. 65 15:59
"iMed ควนลัง"วันที่ 5 กันยายน 2565 นัดทีม CG อสม.และผู้สนใจเป็นผู้ดูแลที่บ้าน เข้ารับการอบรมกับคณะพยาบาลในพื้นที่ตำบลควนลังมาพบกันที่ รพ.สต.ควนลัง เบื้องต้นได้มีการลงเยี่ยมบ้านไปจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต."iMed พะตง"วันที่ 8 กันยายน 2565 มูลนิธิชุมชนสงขลา ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและคณะ นัดผู้สมัครเข้าอบรมการให้บริการตามหลักสูตรพัฒนา ผู้ดูแลที่บ้าน ตำบลพะตง มาร่วมรับ

"หลบมุม:บ้านฉัน"

@7 ก.ย. 65 10:44
"หลบมุม:บ้านฉัน"วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 17.00-20.00 น.ชุมชนบ้านหลบมุม ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานัดสมาชิกในชุมชนที่มีทั้งคนดั้งเดิม ประชากรแฝง คนต่างถิ่น ต่างชาติมาร่วมทำแผนชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ที่ทำการชุมชน โดยมีประธานชุมชน กำนัน ประธานสภา สท. ผอ.กองสวัสดิ์ ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ผอ.โรงเรียน เข้าร่วม โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภ

"SUCCESS 6 เมืองภาคใต้"

@7 ก.ย. 65 08:11
"SUCCESS 6 เมืองภาคใต้"ปัญหาเปลี่ยน มาตรการเปลี่ยน1.การประเมินความเปราะบางของคณะทำงาน 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เมืองบ่อยาง พะตง ควนลัง และปาดังเบซาร์ของจังหวัดสงขลา เมืองละงู จังหวัดสตูลและเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง พบประเด็นสำคัญ1.1 บริบทเมืองที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เชิงพาณิชย์มากขึ้น พื้นที่สีเขียวลดลง มีการเปลี่ยนสิทธิ์จากมือคนพื้นที่เป

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS 2565"

@18 ก.ย. 65 20:20
"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS"หลังโควิดซา ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดที่มีทั้งเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจแปลงสมาชิกทั้งใหม่และเก่าที่ถึงรอบการตรวจแปลงเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ SGS-PGSเห็นพัฒนาการของรูปแบบการผลิต การวางแนวกันชน รวมถึงการเก็บข้อมูลของทีมตรวจแปลงที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป ผลผลิตจากเกษตรกรเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยัง

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน