“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

เรียนรู้การจัดการขยะฐานศูนย์พื้นที่เทศบาลตำบลปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

@24 มิ.ย. 64 18:38
วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) มาร่วมดูงานการบริหารจัดการขยะฐานศูนย์ ที่เทศบาลตำบลปริก ตามแนวนโยบายพระราชดำริ ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGsโดยเน้นการพัฒนาคน ทำงานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน(ทต. มัสยิด ร.ร. )ในการจัดการขยะในครัวเรือน ได้เห็นความตั้งใจของทต.ปริกและชุมชน ที่เห็นความสำคัญจนเกิดเป็นพฤติกรรมการจัดการขยะในแต่ละวันของแต่ละครัวเรือนขอบคุณที่รักโลกเก็บโลกไว้ให้ลูกขอบ

ต่อยอดจากต้นทุนสู่ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์สงขลา 2570

@24 มิ.ย. 64 18:10
ต่อยอดสู่ความยั่งยืนวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิ ขยายผลจากตลาดกรีนปั้นสุขโรงพยาบาลรัตภูมิ สู่ตลาดชุมชน โดยปีนี้มีการวางแผนขยายผลในพื้น 5 ตำบล เต็มพื้นที่อำเภอรัตภูมิเพื่อส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์และจุดแลกเปลี่ยนผลผลิตในชุมชนและระหว่างตำบลภายใต้ความร่วมมือการสนับสนุนของหน่วยจัดการระดับจังหวัดสงขลา (Node flagship songkhla) สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน

"ชุด care set รับมือโควิด"

@23 มิ.ย. 64 12:31
"ชุด care set รับมือโควิด"มูลนิธิชุมชนสงขลาดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนประจำปี 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดชุด care set ร่วมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ให้กับเครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่จำนวน 6 ตำบล(ชุดแรก) ได้แก่ ต.ป่าขาด ต.โคกม่วง ต.บ่อยาง ต.ปาดังเบซาร์(ทม.) ต.คูหา

"การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธี"

@15 มิ.ย. 64 10:30
"การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธี"นับเป็นกรณีตัวอย่างการทำธรรมนูญระดับจังหวัด ในการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะงานศพของจังหวัดสงขลา จัดเป็นตัวอย่างข้อตกลงระดับจังหวัดที่สามารถดำเนินการจนกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีปกติของผู้คนด้วยเป้าหมายสร้างค่านิยมใหม่ลดความหน้าใหญ่ใจเติบของการจัดเลี้ยงแบบคนใต้ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วมของวาระพลเมืองของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสง

"iMedcare"

@4 มิ.ย. 64 10:59
"iMedcare"ประชุมทีม iMedcare กำหนดแนวทางดำเนินงานในช่วง ๓ เดือนจากนี้iMedcare จะเป็น Application ใหม่ที่แตกยอดออกจาก iMed@home ดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.และเครือข่ายโดยการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลสำหรับการแก้ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์

"ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" รับมือโควิด19 ระลอกสามมาแล้ว

@27 พ.ค. 64 13:02
วันที่ 24 พ.ค.64 พี่อ้น-บุณย์บังอร ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง เล่าว่าปิ่นโตตุ้มตุ้ยเริ่มอย่างเป็นทางการ ด้วยปิ่นโต 11 เถา เลี้ยง 30 ชีวิต ในจำนวนนี้เป็นคนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลข 13 หลัก จำนวน 3 คนเมนูอาหารคือ ข้าสวยนึ่งคนละ 2 ถ้วย แกงส้มปลาดุกหน่อไม้(หลังบ้านพี่อ้น) และที่ชอบกันมากคือ ปลาตากแห้งทอดกรอบ หอมอร่อย ตบท้ายความสดชื่นด้วย "ชาโบราณบีบมะนาวสด" เฉลี่ยค่าอาหารรายหัวของวันนี้ประมา

ชมย้อนหลังห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom (16-05-64)

@17 พ.ค. 64 13:31
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom "ความมั่นคงอาหารในครัวเรือน"ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom "ความมั่นคงอาหารในครัวเรือน"

@17 พ.ค. 64 12:35
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom "ความมั่นคงอาหารในครัวเรือน" ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564มูลนิธิชุมชนสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือโควิดประเดิมด้วยแนวคิด "การสร้างความมั่นคงอาหารในครัวเรือน" โดยวิทยากรหลัก ครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี ผช.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ภาคีเครือข่าย ๔PW สงขลา ร่วม "รับมือโควิด ระลอก ๓"

@14 พ.ค. 64 09:36
"รับมือโควิด ระลอก ๓"ขบวน ๔PW สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ชวนเครือข่ายสมาคม มูลนิธิ คณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในการประชุมให้ความเห็นต่อการจัดทำเอกสารประกอบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔สรุปสาระสำคัญดังนี้๑) การป้องกันโควิด พบปัญหาขาดแมส เจล ในกลุ่มประชากรระดับครัวเรือน ตลาดนัด ตลาดสด ห้างร้าน ยังขาดมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังที่เข้มข้นต่างจากรอบแรก ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนย

"Platform iMed@home ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน"

@12 พ.ค. 64 11:52
"Platform iMed@home ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน"ในที่สุดก็เป็น ๑ ใน ๑๐ องค์กรที่ผ่านการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รับงบไปดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ Home care giverขอบคุณดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. ที่มาจับมือกับมูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน จากนี่้จะร่วมกับเครือข่ายพัฒนาต้นแบบในสงขลาก่อนขยายไปที่อื่นต่อไป

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"ชุด care set รับมือโควิด"

@23 มิ.ย. 64 12:31
"ชุด care set รับมือโควิด"มูลนิธิชุมชนสงขลาดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนประจำปี 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดชุด care set ร่วมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ให้กับเครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่จำนวน 6 ตำบล(ชุดแรก) ได้แก่ ต.ป่าขาด ต.โคกม่วง ต.บ่อยาง ต.ปาดังเบซาร์(ทม.) ต.คูหา

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน