“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม 2562"

@September,04 2019 11.09
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม"รอบนี้มาเยือนสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานของป้าแจ้วลุงดวง ป้าแจ้วดำเนินการในฐานะสะใภ้มาเป็นประธานชุมชน ลุงดวงนำดินจากสวนนอกเมืองเข้ามาปลูกไม้ผล พืชผักนานาชนิด ค่อยๆเติมใส่จนเต็มพื้นที่ เดินระบบน้ำด้วยจักรยานน้ำดึงน้ำมาพักแล้วปล่อยไปตามท่อสวนผักแห่งนี้เป็นอีกจุดเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ ปลูกมะนาวในกระถางหลากพันธุ์ เช่น ทูลเกล้า พิจิตร การนำขยะมาใช้ในการปล

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ อบต.เทพา

@August,29 2019 21.28
"ธรรมนูญอบต.เทพา"อีกหนึ่งใน ๒๒ ตำบลของสงขลาที่เข้าสู่กระบวนการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือ อบต.เทพา อำเภอเทพาที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็น มี ๘ หมู่บ้านกว่า ๒.๕ พันครัวเรือน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร อารมณ์ดี มีไก่ทอดเทพากับกะปิเทพาเป็นสินค้าเด่นมีชื่อระดับประเทศจุดเน้นของที่นี่ก็คือการจัดการขยะที่มีทั้งขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะมีพิษ จัดการตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน ตลาด เซ

ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลแค"

@August,29 2019 20.25
"ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแค"อีกหนึ่งตำบลที่เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือตำบลแค อำเภอจะนะแม้จะไม่ตอบโจทย์ ๑๗ เป้าหมาย แต่เลือกที่จะนำร่องประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดการขยะ โดยต่อยอดจากธรรมนูญหมู่บ้านที่ทำนำร่องมาก่อนหน้า โดยมีแกนนำสำคัญคือครูหมัด นายก และกำนันจัดเป็นพื้นที่ที่มีความร่่วมมือที่ดี ฐานแข็งแรงเช่นนี้ต่อยอดอะไรก็ได้ โดยธรรมนูญตำบลมี ๓ หมวดสำคัญ ได้แก่ ๑)หมวดบริหารจ

ร่วมคิด ร่วมทำ งานพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน

@August,24 2019 18.27
วันที่ 22 สิงหาคม 2562ช่วงเช้าทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ อ.พิชัย ศรีใส คุณพิชัย สุธาประดิษฐ์และพิชยา แก้วขาว ยกทีมไปประชุมกับผอ.นิยม ชูชื่นในการจะจัดทำหลักสูตรร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรม โดยมีคุณหมอสุวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลนาทวี เข้าร่วม คุณหมอเล่าถึงเรื่องหลักสูตรการสร้างแพทย์โดยเอาไปเรียนรู้อยู่ร่วมชุมชน เลิกมองหาปัญหา มองมุมดีๆเชิงบวกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างม

ภาณุมาศ นนทพันธ์ วิศวกรผู้ปิดทองหลังพระพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูลเพื่อชุมชน

@August,23 2019 21.25
เปิดหน้าต่อสาธารณะ ในฐานะที่อยู่เบื้องหลังทำงานเพื่อสาธารณะมายาวนาน วิศวกรที่ปิดทองหลังพระเพื่อชุมชนเช่นนี้หายากยิ่งคุณหมี-ภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์อิสระ เป็นคนแรกๆที่เริ่มต้นงานเว็บไซต์ในสงขลา และทำงานอยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์มายาวนาน อยู่เบื้องหลังงานด้านสังคมในหลายองค์กร ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ผ่านเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org อยู่เบื้องหลังการแก้ปัญห

ห้องเรียนชุมชนหัวป้อม

@August,23 2019 21.21
"ห้องเรียนชุมชนหัวป้อม"อีกครั้งสำหรับห้องเรียนชุมชน หนึ่งในกติกาชุมชนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางทำกิจกรรมรูปธรรมไปด้วยเพื่อสร้างความไว้วางใจ ควบคู่กับการค้นหาแกนนำที่สนใจ ตื่นตัว กิจกรรมจะคัดกรองสมาชิกของกลุ่มที่ให้ความใส่ใจ พร้อมเรียนรู้ ปัญญาปฎิบัติที่มาอย่างต่อเนื่องจะสะสมคุณภาพใหม่มีหน้าใหม่มาหลายคน จำนวนหนึ่งเริ่มคุ้นเคย กล้าพูด กล้าแสดงออก กลุ่มเหล่านี้จะนั่งแถวหน้า ส่วนคนใหม่ หร

"ชุมชนหลังอาชีวะ"

@August,23 2019 20.59
"ชุมชนหลังอาชีวะ"วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) ชวนเครือข่ายภาคเอกชนมาสังเกตการณ์ และได้รับการประสานจากเอกชนอีกชุดหนึ่งว่าต้องการมาทำกิจกรรม เลยเสนอเรื่องการสนับสนุนห้องเรียนในชุมชนที่จะมี ๒ ลักษณะ๑.ห้องเรียนสำหรับเด็ก แยกย่อยเป็น ๓ รูปแบบได้แก่ ๑)สำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการอ่านออกเขียนได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยชุมชนหัวป้อม ๒) ห้องเรียนตามความสนใจจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ดนตรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา

@August,23 2019 20.46
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีโอกาสเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดโดยสนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ในนามของหน่วยงาน จิตอาสานอกราชการสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยยายพิเศษ หัวข้อ " การจัดการขยะของมหาวิทยาลัย "๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ก

พวงหรีดแบ่งปัน รูปธรรมจากธรรมนูญตำบลน่าอยู่บางกล่ำ

@August,22 2019 18.19
"พวงหรีดแบ่งปัน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองธรรมนูญตำบลบางกล่ำนับหนึ่งด้วยข้อตกลงนำร่องปรับเปลี่ยนการวางพวงหรีดงานศพ ณ วัดท่าเมรุ จากดอกไม้สดมาเป็น "พวงหรีดแบ่งปัน" โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่กศน.บางกล่ำดูแล จัดทำหรีดพัดลม หรีดชุดนักเรียน หรีดหม้อหุงข้าว หรีดผ้าห่ม และทุนการศึกษาเชื่อมโยงประเพณีกับการจัดการขยะและร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีวัดเป็นศุนย์กลางวันนี้ประชุมคณะทำงานชุ

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ตำบลคลองหรัง"

@August,22 2019 18.12
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ตำบลคลองหรัง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตำบลคลองหรัง ชื่อตำบลอาจเพี้ยนมาจากคลองที่มีดินลูกรังมาก กับอีกความเชื่อหนึ่งอดีตเคยมีฝรั่งมาขุดคลอง เลยเรียกเพี้ยนเสียงกันมาจนกลายเป็นคลองหรังจุดเน้นการการจัดทำธรรมนูญของที่นี่ก็คือ การจัดการขยะ ซึ่งอบต.ให้ความสำคัญ นายกบำรุงลงมาเล่นด้วยตัวเอง ต้องการลงลึกถึงการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด คือการจัดการขยะครัวเรือนสภาพปัญหาที่พบจากผู้เข้

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

ร่วมคิด ร่วมทำ งานพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน

@August,24 2019 18.27
วันที่ 22 สิงหาคม 2562ช่วงเช้าทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ อ.พิชัย ศรีใส คุณพิชัย สุธาประดิษฐ์และพิชยา แก้วขาว ยกทีมไปประชุมกับผอ.นิยม ชูชื่นในการจะจัดทำหลักสูตรร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรม โดยมีคุณหมอสุวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลนาทวี เข้าร่วม คุณหมอเล่าถึงเรื่องหลักสูตรการสร้างแพทย์โดยเอาไปเรียนรู้อยู่ร่วมชุมชน เลิกมองหาปัญหา มองมุมดีๆเชิงบวกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างม

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน