“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

@April,24 2019 18.39
"การเรียนรู้"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองการพัฒนาภายใน ยังถูกนำมาใช้ในการทำงานขององค์กรสาธารณะน้อย โดยเฉพาะองค์กรที่เติบโตมาจากการสนับสนุนของภาคส่วนใดๆก็ตามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายไม่ว่าจากส่วนกลางหรือจากแหล่งทุน สวนมากมักเติบโตเชิงปริมาณ ถูกเร่งให้เกิด และไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานที่ดีทุกอย่างจะมีคู่มือ มีแนวทางสำเร็จรูปที่คิดและกำหนดมาจากศูนย์กลางแห่งอำนาจ ที่ไม่ได้รองรับความ

ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง “กินได้ จับต้องได้”

@April,11 2019 13.52

ถอดบทเรียน กระบวนการ ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง  “กินได้ จับต้องได้”

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

คลองบางกล่ำ

@April,04 2019 14.58
"คลองบางกล่ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีก ๒ กิจกรรมที่จะร่วมกับพื้นที่ต.บางกล่ำและท้องถิ่นตลอดสายคลองบางกล่ำก็คือ การทำธรรมนูญชุมชนลำดับแรก ร่วมกับต.บางกล่ำ ร่วมรักษาคลองต้นแบบคลองบางกล่ำ ขยายผลไปถึงครัวเรือนในการจัดการขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และการท่องเที่ยวชุมชน โดยบูรณาการกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำลังประชาคม และเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนด้วยแบบสอบถามหรืออื่นๆ ที่จะกำหนดร่วมกัน

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

@March,22 2019 13.27
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 22 มีนาคม 2562 นัดแกนนำตำบลมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ผู้มาร่วมประกอบด้วยท้องถิ่น ตัวแทนกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่พะตงมีจุดเน้นก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นในอากาศ ขยะในชุมชน การดูแลคลองตงและคลองอู่ตะเภา โดยมีสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เป็นเครือข่าย

"สุขภาวะโลกกับสุขภาวะคน"

@March,21 2019 19.47
"สุขภาวะโลกกับสุขภาวะคน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีโอกาสไปร่วมให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยชุดโครงการ "การศึกษาวิจัยและพัฒนาสุขภาวะโลก"(Planetary Health) ของพื้นที่ภาคใต้ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดยวพส. มีหลายโครงการที่น่าสนใจ ผมไปร่วมได้แค่ครึ่งวัน พอจะมาบอกเล่าได้ตามนี้ครับ๑.โครงการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา นำเสนอการทำงานวิจั

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทศบาลตำบลระโนด

@March,11 2019 19.49
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทต.ระโนด"วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประเดิมเวทีแรก นายกเทศมนตรีตำบลระโนดให้เกียรตินำทีมในเทศบาล ผู้สูงอายุ อสม. ประธานชุมชน ร่วม ๖๐ ชีวิตมาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่อุ่นเครื่องกันด้วยเรื่องเล่าในอดีต ต.ระโนดเป็นชุมชนดั้งเดิมอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปีอดีตเป็นเมืองท่า มีการสัญจรทางน้ำผ่านคลองระโนดเป็นหลัก จึงเป็นชุมทางเรือ มีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก สมัยสงครามโล

หลาดกรีนปั้นสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

@March,09 2019 09.18
"หลาดกรีนปั้นสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมงานของตลาดที่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิเป็นแกนนำนัดหารือการขยับขยายตลาด ด้วยเหตุหน้าฝนพื้นที่ตั้งเป็นที่รับน้ำ ประกอบกับรพ.รัตภูมิกำลังปรับสถานที่ รพ.เก่าเป็นร้านค้า ศูนย์อาหารและร้านกาแฟ จุดที่ตั้งของตลาดกรีนฯ จะขยายเพิ่มรับลูกค้าที่จะมามากขึ้นนโยบายของผอ.โรงพยาบาลต้องการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร(ผ่านการตรวจสอบและ MOU กันแล้วเท่านั้น)

เรื่องเล่าจากสงขลาเมืองสหกรณ์ "ตลาดในมือเรา"

@March,01 2019 21.18
"ตลาดอยู่ในมือเรา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๑ ที่รับการสนับสนุนระบบน้ำไปเพื่อการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ในด้านแผนการผลิต การตลาด ร่วมกับพี่ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการฐานผู้เข้ามาจากอำเภอสทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์ สิงหนคร คลองหอยโข่ง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย บวกกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร พืชผลที่กำลังดำเนินการก็มีหลากหลายทั้งยาง

จากโคหายมาเป็นคูหา

@February,20 2019 20.29
จากโคหายมาเป็นคูหาเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองประชุมภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ โรงเรียน ชุมชน กศน. รพสต. รพ. และพชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) ของตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย เป็นจุดเริ่มต้นการทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ใช้สถานที่ห้องประชุมรพ.สะบ้าย้อย เป็นพื้นที่กลางโดยมีปลัดอำเภอมาเป็นประธาน เริ่มด้วยการเล่าที่มาของตำบลจากนายกและผอ.รพ.สต.ที่ชื่อนั้นเพี้ยนมาจาก"โคหาย" มาเป็น "คูหา" ใช้ Time

ชุมชนแหลมสนอ่อน

@February,19 2019 22.35
"ชุมชนแหลมสนอ่อน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองสองปีเต็มที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนใหม่ล่าสุดของเทศบาลนครสงขลา มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานในเขตเมืองและกลุ่มคนเปราะบางที่น่าสนใจมาก ก็คือ๑) เป็นชุมชนที่เริ่มต้นท่ามกลางปัญหานานา ทับซ้อนกันหลายมิติ กล่าวคือ ที่ดินเป็นของธนารักษ์ ส่วนหนึ่งมอบให้เทศบาลนครสงขลาเช่าใช้ประโยชน์ ส่วนที่ชุมชนกว่า ๗๐ ครัวเรือนพำนักอยู่นั้นยังไม่ได้ทำสัญญ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

@April,24 2019 18.39
"การเรียนรู้"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองการพัฒนาภายใน ยังถูกนำมาใช้ในการทำงานขององค์กรสาธารณะน้อย โดยเฉพาะองค์กรที่เติบโตมาจากการสนับสนุนของภาคส่วนใดๆก็ตามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายไม่ว่าจากส่วนกลางหรือจากแหล่งทุน สวนมากมักเติบโตเชิงปริมาณ ถูกเร่งให้เกิด และไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานที่ดีทุกอย่างจะมีคู่มือ มีแนวทางสำเร็จรูปที่คิดและกำหนดมาจากศูนย์กลางแห่งอำนาจ ที่ไม่ได้รองรับความ

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน