“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"ทบทวนธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี"

@3 ธ.ค. 64 11:57
"ทบทวนธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี"พื้นที่นโยบายสาธารณะเชิงภูมินิเวศยังมีดำเนินการอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่มองในทิศทางของสิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในลุ่มน้ำของหน่วยงานราชการมากกว่ามองแบบองค์รวมในวาระ ๑๐ ปีธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ได้นำกรอบปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพมาพิจารณาร่วมกับกรอบคิดของเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี เพื่อให้มองภาพรวมได้มากขึ้น พบว่ายังสามารถเพิ่มเติมมิติสุขภาวะในด้านอื่

"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"

@3 ธ.ค. 64 11:54
"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กขป.เขต12ร่วมกับพชอ.ควนขนุน ร่วมดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด ในพื้นที่เขต12 อีก2ตำบลได้แก่ แพรกหา และปันตาวันนี้ทีมอสม. รพ.สต ในพื้นที่ร่วมฝึกการใช้แอพiMed@home สำรวจข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน อสม.บอกว่าแอพฯนี้จะทำให้อสม.มีข้อมูลผู้ป่วยอยู่ในมือของตัวเอง

"SUCCESS บ่อยาง"

@28 พ.ย. 64 09:36
"SUCCESS บ่อยาง"วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานเมืองบ่อยางนัดส่งเอกสารการเงิน และรายงานงวด 1 เลยถือโอกาสทบทวนหลักการเคลียร์ใบเสร็จ การทำ Timesheet สำหรับคณะทำงานกลาง และปรับบทบาทการทำงานเพื่อสร้างระบบทีมร่วมกันการทำงานเป็นทีมจะเป็นพัฒนาการสำคัญสำหรับเมืองที่จะก้าวเดินต่อไป โดยมีระบบการทำงานที่สามารถแสดงความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสำคัญมากๆในการทำงานสาธารณะ ส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภ

"ธรรมนูญสุขภาพตำบล จ.ยะลา"

@28 พ.ย. 64 09:12
"ธรรมนูญสุขภาพตำบล จ.ยะลา"วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นัดหมาย ๔ พื้นที่ดำเนินการธรรมนูญสุขภาพตำบลในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ต.ท่าสาป ต.บาโงย ต.กอตอตือร๊ะ ต.หน้าถ้ำ ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด ทำความเข้าใจการใช้แอพ iMed@home ในการจัดเก็บข้อมูลประชากร ผ่านระบบเยี่ยมบ้าน ข้อมูลเชิงประจักษ์จะนำไปสู่การกำหนดกติกา หรือธรรมนูญสุขภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบรายงานผลการดำเนินงานไปในตัวเป็นกิจกรรมความร่วมมือกับกขป.เขต

"ธรรมนูญสุขภาพ ๓ ตำบลอำเภอละงู"

@25 พ.ย. 64 10:14
"ธรรมนูญสุขภาพ ๓ ตำบลอำเภอละงู"ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา จับมือกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล เครือข่าย SUCCESS เมืองละงู (ในฐานะพี่เลี้ยง) ดำเนินการอบรมการใช้แอพฯ iMed@home ในการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล ในพื้นที่อบต.กำแพง ทต.กำแพง อบต.ละงู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมก

e-book : ผีเสื้อขยับปีกเล่ม 9 ฉบับ สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

@12 พ.ย. 64 09:28
ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9 สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน15 เรื่องราวได้แก่สงขลาในสถานการณ์วิกฤติโควิด 191)Hatyai Sandbox Plus เปิดเมืองอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจสร้างสรรค์2)Platform Green Smile ส่งงต่อวัตถุดิบอาหารปลอดภัยไปสู่โรงพยาบาล3)OneChat หาดใหญ่ : Local Life Platform4)ส้มจุกปลุกจะนะ5)แผนการผลิตส่งตลาดรถเขียวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน6)กองทุนขยะมีบุญ7)ห้องเรียนสวนผักคนเมือง On Zoom ความมั

"วงกลางเดือนพฤศจิกายน SUCCESS เครือข่าย 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้"

@8 พ.ย. 64 20:01
"วงกลางเดือนพฤศจิกายน SUCCESS 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้"วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่าย 6 เมืองในพื้นที่สงขลา สตูล พัทลุงที่ร่วมดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ร่วมประชุมประจำเดือนผ่านระบบประชุมทางไกลแต่ละเมืองได้บอกเล่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19 และแนวทางการประเมินความเปราะบางของเมือง

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 22

@7 พ.ย. 64 11:51
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 22รอบนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 พย.เวลา 09.00-12.00 น. เรียนรู้โภชนาการในชีวิตประจำวันกับคุณหมอรัตนา เรียนรู้การปลูกผักยกแคร่ การปลูกมะนาวในกระถาง 2 ชั้นโดยสวนเบญจพฤกษ์ เรียนรู้การปลูกผักในเข่งโดยพี่เป็ด เรียนรู้การปลูกผักในหน้าฝนและเปิดคลีนิคสวนผักคนเมืองโดยครูไก่เชิญผู้สนใจเรียนรู้ เข้าร่วมผ่านระบบ zoom หรือรับชมผ่านเฟชบุ๊คกลุ่มสวนผักคนเมือง

"ผัง(ชีวิต)ชุมชน คนจนเมืองบ่อยาง"

@7 พ.ย. 64 08:28
"ผัง(ชีวิต)ชุมชน คนจนเมืองบ่อยาง"วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา นัดหมายแกนนำ 13 ชุมชนและเสริมด้วยชุมชนอื่นในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ในกลุ่มที่เป็นคนจนเมืองและมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย มาร่วมเรียนรู้การเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยด้วยการทำผังชุมชนด้วยแผนที่ทำมือโดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา อ.จามิกร มะลิซ้อน คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดเข้าร่วมทั้งนี้ก

"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมือง 13 ชุมชน"

@3 พ.ย. 64 13:19
"ประชุมทีมเครือข่ายพัฒนาเมือง 13 ชุมชน"วันที่ 2 พ.ย.64นัดแกนนำ 13 ชุมชน ร่วมกับพอช. มทร.ศรีวิชัย สมาคมอาสาสร้างสุข ปรับระบบการทำงานรองรับการขับเคลื่อนระยะยาว ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน1.การบริหารจัดการ ให้มีทีม 3 คนเงื่อนไขการเบิกจ่าย 3 คนไปเปิดบัญชีในนาม เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา ณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทีมเมืองส่งจม.พร้อมรายงานการประชุมไปยังพอช. เพื่อขอให้ส่งรายละเ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

หาดใหญ่ sandbox (3)

@25 ส.ค. 64 08:49
"หาดใหญ่ sandbox(ต่อ)"วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทีมอาสาของเมือง หารือนัดที่ ๓ ร่วมผลักดันแนวทางการเปิดเมืองปลอดภัย ให้เมืองสามารถอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยและเปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ เคาะวันเข้าพบผู้ว่าเพื่อเสนอแนวทางและขอคำแนะนำ๑.ใช้แนวทางตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand safety&Health Administration) หรือ SHA ในการคัดกรองสถานประกอบการที่มีความพร้อมจะนำร่องมา

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน