“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ประชุมกลุ่มย่อย โครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

@17 ม.ค. 65 12:51
โครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 - 16.00 น.เมืองโตนดด้วน ประชุมกลุ่มย่อย กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว แรงงานนอกระบบ เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆณ หอประชุมหมู่ที่ ๘ ตำบลโตนดด้วน

"ร่างธรรมนูญปันรักคนพิการ ทต.กำแพง"

@13 ม.ค. 65 13:49
"ร่างธรรมนูญปันรักคนพิการ ทต.กำแพง"คณะทำงานทต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมกันร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลที่ใช้ชื่อว่า "ธรรมนูญปันรักคนพิการทต.กำแพง"(ร่าง)ธรรมนูญปันรักคนพิการทต.กำแพง 3 ปี (พศ.2565-2568)วิสัยทัศน์ โคนพิการมีระบบการดูแลสุขภาพกาย ใจ ทั้งการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู อย่างครอบคลุม ทั่

"การทำงานร่วมกันระหว่าง SCF กับเครือข่ายเมือง"

@11 ม.ค. 65 16:58
"การทำงานร่วมกันระหว่าง SCF กับเครือข่ายเมือง"การทำงานภายใต้โครงการ SUCCESS มีสหภาพยุโรปเป็นเจ้าของงบ กำหนดให้ TEI เป็นหัวเรือใหญ่ SCF เป็นพันธมิตรหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ และมีคณะทำงานของ 6 เมืองทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดคณะทำงานแต่ละเมืองก่อตัวจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีทั้งองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์กรประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัด รวมตัวกัน บางเมืองเป็นคนใหม่ๆมาทำงานร่วมกันโดยมีแกนนำเป

"SUCCESS ปาดังเบซาร์"

@5 ม.ค. 65 10:07
"SUCCESS ปาดังเบซาร์"ก่อนปีใหม่ (30 ธันวาคม 2564) นัดหมายคณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองปาดังเบซาร์ ดูร่างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลประเมินความเปราะบางของเมืองรอบสุดท้ายจุดเน้นของเมือง เจาะลึกไปยังปัญหา PM 2.5 หรือมลภาวะทางอากาศที่เป็นปัญหาหลัก แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ก็เลือกนำปัญหาร่วมมาดำเนินการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับเ

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร "ส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565"

@29 ธ.ค. 64 10:09
"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"1 ปีพบกัน 1 ครั้งสัปดาห์สุดท้ายของปี ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่นัดพบกัน ณ สวนปู่สวนย่าของป้าสมหมายและลุงโกมินทร์ ตุกชูแสง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการนำของขวัญมาร่วมแลกเปลี่ยนกันสวนปู่สวนย่าเป็นอีกแหล่งเรียนรู้สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ลักษณะเป็นสวนสมรม ปลูกทั้งไม้ผล ไม้ประดับ ผักนานาชนิด รวมถึงการเลี้ยงไส้เดือน ทำสบู่ แชมพู น้ำยาเอนกประสงค์ การปลูกแบบผสมผสานเห

รายการยินดีมีเรื่อง บอกเล่าเรื่องราวเครือข่ายสวนผักคนเมือง

@24 ธ.ค. 64 12:04
บอกเล่าเรื่องราวเครือข่ายสวนผักคนเมือง ในรายการยินดีมีเรื่อง ชมย้อนหลังได้ที่นี้

"ธรรมนูญสุขภาวะคนพิการ ทต.กำแพง จ.สตูล"

@22 ธ.ค. 64 14:43
"ธรรมนูญสุขภาวะคนพิการ ทต.กำแพง จ.สตูล"กติกาหรือข้อตกลงในชุมชน ไม่ว่าจะเรียกขานอย่างไรล้วนเป็นกระบวนการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นัดประชุมคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาวะทต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นำโดยนายกวิชิต แซ่ลิ้ม และรองนายกวราภรณ์ นำทีมรองปลัด สท. อสม. และเลขานุการนายกร่วมทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาวะ โดยเน้นประเด็นการ

ความคืบหน้าจากเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

@22 ธ.ค. 64 12:40
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564เวลา 13.00 -16.00 น. สถานที่ : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนชุมชนแหลมสนอ่อนได้มีการจัดกิจกรรมระดับชุมชน คือ1.ตัวแทนโซนที่ 1 - 5 จำนวน 12 คนมาทำการทบทวนข้อมูลจำนวนหลังคาเรือนในแผนที่ทำมือซี่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรผลที่ได้คือ แผนที่ทำมือของชุมชนแหลมสนอ่อน สามารถระบุรายละเอียดได้ว่า ณ ปี 2564 ชุมชนแหลมสน

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

@19 ธ.ค. 64 09:21
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลานำทีมโดย อ.นิคม จากคณะวิศวะมอ. โปรแกรมเมอร์จากอบจ. สสจ. มูลนิธิชุุมชนสงขลา ทีมงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีเรื่องสำคัญๆ ที่มีผลต่อการทำงานในระยะต่อไปก็คือ๑.รายงานความก้าวหน้าในส่วนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่มูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบ บริษัทที่รับช่วงดำเนินการต่อ จะต้องส่งงานให้แล้วเ

"วงกลาง SUCCESS ประจำเดือนธันวาคม 2564"

@9 ธ.ค. 64 15:18
"วงกลาง SUCCESS ประจำเดือนธันวาคม 2564"วันที่ 7 ธันวาคม 2564 แกนนำ 6 เมืองโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันรอบนี้นำประสบการณ์การเกิดน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มาบอกเล่าพร้อมกับชี้ประเด็นสำคัญ ที่จะใช้ข้อมูลจากสถานการณ์นำมาวิเคราะห์ระบบเมือง ทั้งในแง่ปัญหาและศักยภาพ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การร้อยเรียงสถานการณ์ที่เกิดจากต้นน้ำไปถึง

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"จังหวะก้าว iMedCare"

@6 ธ.ค. 64 19:01
"จังหวะก้าว iMedCare"ในฐานะผู้พัฒนาระบบ มูลนิธิชุมชนสงขลาและดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นัดหมายหารือร่วมกับคณบดี เพื่อวางจังหวะก้าวความร่วมมือในการนำ Platform iMedCare ไปขยายผล โดยมีแนวทางดังนี้๑.จดอนุสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถสร้างหลักประกัน เป็นเจ้าของแนวคิดแนวทางการพัฒนา Platform นี้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน