“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

เวทีการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาเมืองสงขลา

@22 ม.ค. 66 15:41
เวทีการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาเมืองสงขลาบ่ายวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนริมคลองสำโรงพอช.ภาคใต้ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา ได้เปิดเวทีการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชน ด้วยตนเอง โดยหน่วยงานหรือองค์กร

"พัฒนาโครงการนำร่อง SUCCESS เมืองโตนดด้วน"

@20 ม.ค. 66 11:37
"พัฒนาโครงการนำร่อง SUCCESS เมืองโตนดด้วน"วันที่ 19 มกราคม 2566 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success) พื้นที่ภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนัดหมายคณะทำงานเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง มาพัฒนาโครงการนำร่อง ที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการเมืองโตนดด้วน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเก

"พัฒนาโครงการนำร่อง success" เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองละงู

@20 ม.ค. 66 11:36
"พัฒนาโครงการนำร่อง success"อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ นอกจากได้ข้อเสนอโครงการนำร่องอันเป็นกิจกรรมในปีที่ 4 ของโครงการแล้ว ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานผ่านการเขียนโครงการอีกด้วย โดยข้อเสนอโครงการนำร่องดังกล่าวเลือกนำบางยุทธศ่าสตร์ของเมืองที่ได้ดำเนินการมาขับเคลื่อนวันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นรอบของเมืองพะตง เมืองควนลังที่มีมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภา

"พัฒนาโครงการนำร่อง success" เมืองบ่อยางและเมืองปาดังเบซาร์

@18 ม.ค. 66 10:16
"พัฒนาโครงการนำร่อง success"วันที่ 17 มกราคม 2566 เมืองบ่อยางและปาดังเบซาร์ คณะทำงานของ 2 เมืองมาร่วมพัฒนาโครงการรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการนำร่องที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเมืองบ่อยางวางเป้าหมายจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลที่มาจากฐานเครือข่ายชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนจนเมืองเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย การสร้า

"ระบบข้อมูลกลางคนสงขลา"

@18 ม.ค. 66 10:06
"ระบบข้อมูลกลางคนสงขลา"คณะทำงานข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในการนำเข้าข้อมูลจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สสจ. กองทุนฟื้นฟูฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าสู่ เว็บไซต์http://xn--22cdj5eyc1a3d.com/เพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู เพื่อสิ้นสุดการทำงานระยะที่ 1และเตรียมงานระยะที่ 2 ในการคืนข้อมูล สอนการใช

ประชุมคณะทำงานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสมาชิกชุมชนสนามบิน

@16 ม.ค. 66 10:41
วันที่ 15 มกราคม 1566 ชุมชนสนามบิน เทศบาลนครสงขลา นัดประชุมคณะทำงานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงและวางแผนงานเรื่องการวางแผนงบ ประมาณที่พอช.จะลงมาพัฒนาชุมชนเช่นงบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยงบสาธารณูประโภคกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุมไว้ในแผนงานและเตรียมความพร้อมทำงานร่วมกับคณะนักศึกษาที่จะลงมาทำงานร่วมกับชุมชนครับพัลลภ พึ่งภักดี บันทึกข้อมูลสรุปแผนการนัดพบของชุมชน ด

"core team ร่วมพัฒนาเมืองสงขลา"

@15 ม.ค. 66 16:00
"core team ร่วมพัฒนาเมืองสงขลา"วันที่ 15 มกราคม 2566 นัดหารือรอบนอกเตรียมงานเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในพื้นที่เมืองบ่อยางหรือเมืองสงขลาผ่านระบบประชุมทางไกลรับทราบแผนงาน/กิจกรรมของแต่ละองค์กรในปี 66 ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การประสานการทำงานระดับชุมชนและภาพรวมต่อไปประกอบด้วย1)มูลนิธิชุมชนสงขลา/โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง/4pwสงขลา2)คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศ

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองสงขลา (พอช. และ มทร.ศรีวิชัย)

@15 ม.ค. 66 13:31
วันที่ 15 มกราคม 2566 เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับประชุม พอช. มีภาคีร่วมคือ คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัยพอช.กับ มทร. ศรีวิชัย มีแผนจะเซ็น MOU จะทำงานร่วมกันในการออกแบบผังชุมชน โดยเริ่มต้น ผังชุมชนแหลมสนอ่อน และชุมชนสนามบินวันที่ 20 ม.ค. 66 คณะทำงานจังหวัด จะมีการประชุมที่ศาลากลาง ประเด็น ชุมชนแหลมสนอ่อนพอช.(วันนี้ฝ่ายบริหารของ พอช.มาครบ) ได้ให้การบ้านไว้คือ ชุมชนแห

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล Google Workspace for Beginner ทีมงานโครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด๑๙

@5 ม.ค. 66 15:26
อบรมการจัดทำระบบข้อมูล Google Workspace for Beginnerจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ภายใต้โครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด ๑๙ และพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ วันที่ ๕ มกราคม ๖๖ ผ่านระบบ Zoom๑)Google Workspace for Beginner เป็นการใช้แพลทฟอร์มเพื่อจัดการชุมชน เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน โดยการสร้างพื้นที่กลางของชุมชน เป็นการพัฒนาระบบข้อมูล

โครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด-19 และพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ กรณีชุมชนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

@5 ม.ค. 66 12:35
โครงการถอดบทเรียนกรณีโควิด-19 และพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ กรณีชุมชนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลาภายใต้แผนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.)กระทรวง อ.ว. TCELS และสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยงประกอบด้วย 2 กระบวนการสำคัญ ดังนี้กระบวนการ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

หนุนเสริมเครือข่าย ทสม.คลองหอยโข่ง

@17 ธ.ค. 65 12:31
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและมูลนิธิชุมชนสงขลา มอบจอบและพร้า ให้ ทสม.คลองหอยโข่ง(ป่าผาดำ)มอบอาวุธ(จอบ พร้า) ให้ทสม.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัคร)ป่าต้นน้ำผาดำ โดยมูลนิธิรักษ์ป่าต้นน้ำ(เงินบริจาคจากกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยคุณประโชติ อินทร์ถาวรกับมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ กั

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน