“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"BCG ระดับครัวเรือน"

@26 มิ.ย. 65 21:53
"BCG ระดับครัวเรือน"วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนมิถุนายน มาเยือนสวนเบญจพฤกษ์ ร่วมถอดบทเรียนการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ระดับครัวเรือนในเขตเมือง โดยมีกระบวนการดังนี้1.กำหนดแนวทางส่งเสริมครัวเรือนในเขตเมือง ตามแนวทางดังนี้1.1 รับสมัครผู้สนใจ ในพื้นที่เขตเมือง เน้่นรายใหม่1.2 ผู้สมัครวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วัสดุใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ลักษณะพื้นที่/ขนาดพ

ภาคีความร่วมมือเครือข่าย 4pw สงขลาและเครือข่ายเมือง SUCCESS กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

@24 มิ.ย. 65 19:57
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คุณสมภพ วิสุทธิศิริ นำทีมพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใค้ฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/4PW สงขลา ทำความเข้าใจความต้องการของชุมชนในโครงการ SUCCESS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุฯโครงการsuccess ภาคใต้และมูลนิธิชุมชนสงขลาได้แนวทางดังนี้1)จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชุมชนในพื้นที่เมืองบ่อยาง เมืองพะต

"Hatyai Care"

@23 มิ.ย. 65 16:43
"Hatyai Care"วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นัดทีมเล็ก จัดทำร่างแผนปฎิบัติการ 3 ปีของ 4 องค์กรความร่วมมือในพื้นที่ 10 ชุมชนริมทางรถไฟ ทน.หาดใหญ่ ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และสมาคมอาสาสร้างสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้ปัญหาสำคัญ ประกอบด้วยพื้นฐานการทำงานของชุมชน/ความสัมพันธ์ในชุมชน กรรมการชุมชน/แผนชุมชน ความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผู้ป

โครงการพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา

@23 มิ.ย. 65 14:17
โครงการ โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลาโสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นนำ้สงขลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงข

"คลอง 1 ซร.1 ควนลัง"

@20 มิ.ย. 65 08:26
"คลอง 1 ซร.1 ควนลัง"ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่ มีคลองขุดใหม่คือ คลอง ร.1 ดึงน้ำจากคลองอู่ตะเภาไปลงทะเลสาบ ในส่วนตำบลควนลังก็มีคลองขุดย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ คือ คลอง 1 ซร.1 ที่ดึงน้ำจากคลองต่ำ(ณ จุดที่มีประตูปิดเปิดน้ำของคลองต่ำก่อนไหลเข้าหาดใหญ่) มาพบกับน้ำจากคลองขุดที่ลากยาวมาจากต้นน้ำ ไหลไปออกคลองร.1คลองระบายน้ำนี้ด้านหนึ่งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ แต่ด้านหนึ

"อีกด้านหนึ่งของเมืองสงขลา"

@20 มิ.ย. 65 08:18
"อีกด้านหนึ่งของเมืองสงขลา"กว่าครึ่งของ 55 ชุมชนเมือง ทน.สงขลา เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ มีตั้งแต่ 1000 กว่าครัวเรือนจนถึงระดับไม่ถึงร้อยครัวต่อชุมชน กลุ่มประชากรเหล่านี้มาอาศัยที่ดินของราชพัสดุบ้าง การรถไฟบ้าง เจ้าท่าบ้าง วัดก็มี เอกชนก็มีเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ความที่ไม่มีโฉนดที่ดินของตนเอง หน่วยงานเช่น ท้องถิ่น หรือส่วนงานอื่นไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้ตามสิทธิ์ที่พึงมีช

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

@20 มิ.ย. 65 08:12
"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"จากมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา นำมาสู่การหารือตามวาระประจำปีที่จะทำเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความชัดเจน ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมและกรรมการ ร่วมระดมความเห็น เบื้องต้นมีข้อสรุปดังนี้1.หลักการสำคัญ ธุรกิจเพื่อสังคม สนองตอบความยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง ของมูลนิธิชุมชนสงขลา แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้หัวมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ

"SUCCESS พะตง"

@17 มิ.ย. 65 08:44
"SUCCESS พะตง"วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตง นำดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และทีมงานมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิ SCCCRN ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหลบมุม ชุมชนแสนสุข และหมู่บ้านเด็กโสสะ อันเป็นพื้นที่ประเมินความเปราะบางเมืองพะตง เป็นพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่โครงการ ACCCRN ได้พัฒนาระบบเตือนภัยและแผนรับมือน้ำท่วมกับชุมชนต้นลุงและประธานคีรีวัฒน์ 10 ปีผ

"ความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก"

@16 มิ.ย. 65 16:09
"ความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก"วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โครงการ SUCCESS ประกอบด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิ SCCCRN นำโดยดร.สมพร สิริโปราณานนท์ คุณสมโชติ พุทธชาติ และมูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าพบผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯและทีมงาน เพื่อหารือความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของศูนย์ฯ มีข้อสรุปในการทำงานร่วมกันดังนี้

"ความร่วมมือกับโครงการชลประทานสงขลา"

@16 มิ.ย. 65 14:14
"ความร่วมมือกับโครงการชลประทานสงขลา"วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองควนลัง มูลนิธิชุมชนสงขลา และดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานสงขลา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขต 16 และทีมงานเพื่อหารือความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ ณ ห้องประชุม 1 โครงการชลประทานสงขลาร่วมเรียนรู้โครงสร้างการทำงานของชลประทานในระดับพื้นที่ ขอบเขต

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

โครงการพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา

@23 มิ.ย. 65 14:17
โครงการ โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลาโสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นนำ้สงขลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา โพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงข

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน