ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม

by punyha @13 มิ.ย. 67 15:48 ( IP : 171...239 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x720 pixel , 103,406 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 57,619 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,134 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,583 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,694 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,977 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,874 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,026 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 175,281 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,549 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,147 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,722 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,952 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,958 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,722 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,353 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 88,117 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,278 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,679 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,812 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,846 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,224 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,132 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,611 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,294 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,907 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 100,385 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,024 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 148,860 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 100,485 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 138,579 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,795 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,822 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 145,309 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 90,490 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 124,202 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 121,629 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,842 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 150,749 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 121,501 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 117,943 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 137,175 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,036 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 86,029 bytes.

ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สรุปบทเรียนการใช้แอพimed@home ในการคัดกรองสุขภาวะรายคน เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของอบจ.สงขลา


สูงวัยหัวใจเป็นสุข

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเชื่อมั่นทั้งในด้านความมั่นคงทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยรองรับในด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพจิตและสมอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม

โดยมีข้อตกลงหรือธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ผ่านแบบคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลด้วยแอพพลิเคชั่น iMed@home เพื่อนำข้อมูลจากการประมวลวิเคราะห์วางแผนในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ตรงตามความต้องการและบูรณาการช่วยเหลือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวทีคัดกรองสุขภาวะรายบุคคล ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน