ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

133 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on March,05 2019 15.25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on March,01 2019 21.28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on February,24 2019 19.07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม 2562"

โดย punyha on September,04 2019 11.09

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม"รอบนี้มาเยือนสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานของป้าแจ้วลุงดวง ป้าแจ้วดำเนินการในฐานะสะใภ้มาเป็นประธานชุมชน ลุงดวงนำดินจากสวนนอกเมืองเข้ามาปลูกไม้ผล พืชผักนานาชนิด ค่อยๆเติมใส่จนเต็มพื้นที่ เดินระบบน้ำด้วยจักรยานน้ำดึงน้ำมาพักแล้วปล่อยไปตามท่อสวนผักแห่งนี้เป็นอีกจุดเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ ปลูกมะนาวในกระถางหลากพันธุ์ เช่น ทูลเกล้า พิจิตร การนำขยะมาใช้ในการปล

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ อบต.เทพา

โดย punyha on August,29 2019 21.28

"ธรรมนูญอบต.เทพา"อีกหนึ่งใน ๒๒ ตำบลของสงขลาที่เข้าสู่กระบวนการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือ อบต.เทพา อำเภอเทพาที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็น มี ๘ หมู่บ้านกว่า ๒.๕ พันครัวเรือน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร อารมณ์ดี มีไก่ทอดเทพากับกะปิเทพาเป็นสินค้าเด่นมีชื่อระดับประเทศจุดเน้นของที่นี่ก็คือการจัดการขยะที่มีทั้งขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะมีพิษ จัดการตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน ตลาด เซ

ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลแค"

โดย punyha on August,29 2019 20.25

"ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแค"อีกหนึ่งตำบลที่เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือตำบลแค อำเภอจะนะแม้จะไม่ตอบโจทย์ ๑๗ เป้าหมาย แต่เลือกที่จะนำร่องประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดการขยะ โดยต่อยอดจากธรรมนูญหมู่บ้านที่ทำนำร่องมาก่อนหน้า โดยมีแกนนำสำคัญคือครูหมัด นายก และกำนันจัดเป็นพื้นที่ที่มีความร่่วมมือที่ดี ฐานแข็งแรงเช่นนี้ต่อยอดอะไรก็ได้ โดยธรรมนูญตำบลมี ๓ หมวดสำคัญ ได้แก่ ๑)หมวดบริหารจ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย punyha on August,29 2019 20.21

"กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"กองทุนนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ช่วงแรกถูกเชื่อว่าเป็นเงินทักษิณทำให้เกิดความเชื่อผิดๆ นำไปใช้โดยไม่ส่งคืน หรือมีการรีบอนุมัติโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของกลุ่มสตรีหรือกิจกรรมที่ขอไปดำเนินการ ที่มี ๒ ลักษณะคือ เป็นเงินอุดหนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี กับเงินกู้หมุนเวียน(ไม่เกิน ๒ แสนบาทต่อครั้ง/กลุ่ม)ส่งผลมาถึงปัจจุบันทำให้เกิดโครงการที่มีหนี้ค้างชำระอีกจำน

ร่วมคิด ร่วมทำ งานพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน

โดย punyha on August,24 2019 18.27

วันที่ 22 สิงหาคม 2562ช่วงเช้าทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ อ.พิชัย ศรีใส คุณพิชัย สุธาประดิษฐ์และพิชยา แก้วขาว ยกทีมไปประชุมกับผอ.นิยม ชูชื่นในการจะจัดทำหลักสูตรร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรม โดยมีคุณหมอสุวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลนาทวี เข้าร่วม คุณหมอเล่าถึงเรื่องหลักสูตรการสร้างแพทย์โดยเอาไปเรียนรู้อยู่ร่วมชุมชน เลิกมองหาปัญหา มองมุมดีๆเชิงบวกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างม

ภาณุมาศ นนทพันธ์ วิศวกรผู้ปิดทองหลังพระพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูลเพื่อชุมชน

โดย punyha on August,23 2019 21.25

เปิดหน้าต่อสาธารณะ ในฐานะที่อยู่เบื้องหลังทำงานเพื่อสาธารณะมายาวนาน วิศวกรที่ปิดทองหลังพระเพื่อชุมชนเช่นนี้หายากยิ่งคุณหมี-ภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์อิสระ เป็นคนแรกๆที่เริ่มต้นงานเว็บไซต์ในสงขลา และทำงานอยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์มายาวนาน อยู่เบื้องหลังงานด้านสังคมในหลายองค์กร ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ผ่านเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org อยู่เบื้องหลังการแก้ปัญห

ห้องเรียนชุมชนหัวป้อม

โดย punyha on August,23 2019 21.21

"ห้องเรียนชุมชนหัวป้อม"อีกครั้งสำหรับห้องเรียนชุมชน หนึ่งในกติกาชุมชนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางทำกิจกรรมรูปธรรมไปด้วยเพื่อสร้างความไว้วางใจ ควบคู่กับการค้นหาแกนนำที่สนใจ ตื่นตัว กิจกรรมจะคัดกรองสมาชิกของกลุ่มที่ให้ความใส่ใจ พร้อมเรียนรู้ ปัญญาปฎิบัติที่มาอย่างต่อเนื่องจะสะสมคุณภาพใหม่มีหน้าใหม่มาหลายคน จำนวนหนึ่งเริ่มคุ้นเคย กล้าพูด กล้าแสดงออก กลุ่มเหล่านี้จะนั่งแถวหน้า ส่วนคนใหม่ หร

"ชุมชนหลังอาชีวะ"

โดย punyha on August,23 2019 20.59

"ชุมชนหลังอาชีวะ"วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) ชวนเครือข่ายภาคเอกชนมาสังเกตการณ์ และได้รับการประสานจากเอกชนอีกชุดหนึ่งว่าต้องการมาทำกิจกรรม เลยเสนอเรื่องการสนับสนุนห้องเรียนในชุมชนที่จะมี ๒ ลักษณะ๑.ห้องเรียนสำหรับเด็ก แยกย่อยเป็น ๓ รูปแบบได้แก่ ๑)สำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการอ่านออกเขียนได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยชุมชนหัวป้อม ๒) ห้องเรียนตามความสนใจจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ดนตรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา

โดย punyha on August,23 2019 20.46

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีโอกาสเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดโดยสนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ในนามของหน่วยงาน จิตอาสานอกราชการสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยยายพิเศษ หัวข้อ " การจัดการขยะของมหาวิทยาลัย "๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ก

พวงหรีดแบ่งปัน รูปธรรมจากธรรมนูญตำบลน่าอยู่บางกล่ำ

โดย punyha on August,22 2019 18.19

"พวงหรีดแบ่งปัน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองธรรมนูญตำบลบางกล่ำนับหนึ่งด้วยข้อตกลงนำร่องปรับเปลี่ยนการวางพวงหรีดงานศพ ณ วัดท่าเมรุ จากดอกไม้สดมาเป็น "พวงหรีดแบ่งปัน" โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่กศน.บางกล่ำดูแล จัดทำหรีดพัดลม หรีดชุดนักเรียน หรีดหม้อหุงข้าว หรีดผ้าห่ม และทุนการศึกษาเชื่อมโยงประเพณีกับการจัดการขยะและร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีวัดเป็นศุนย์กลางวันนี้ประชุมคณะทำงานชุ

133 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน