ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

223 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on 9 มี.ค. 62 09:15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on 5 มี.ค. 62 15:25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on 24 ก.พ. 62 19:07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

SCF Forum ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

โดย punyha on 28 มิ.ย. 63 18:13

มูลนิธิชุมชนสงขลาย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๑กรรมการชุดนี้มี ๑๒ คน มีที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ค่อยๆหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ลดช่องว่างที่มีตามวันเวลา เรามีนัดหมายว่า ต่อไปช่วงเช้าจะมีวงพบปะประจำทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร share(แลกเปลี่ยน) care(ดูแลกันทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ) learn (เรียนรู้จากการปฎิบัติ)ตั้งใจว่าจะไม่คุยแต่งาน อย่างวันนี้ต่างบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต แนว

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙

โดย punyha on 8 มิ.ย. 63 20:07

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙"เรียนรู้การปลูกผักของชุมชนแหลมสนอ่อน ที่พัฒนาตัวเองจากชุมชนเปราะบางเรื่องที่อยู่อาศัย เปิดห้องเรียนชุมชนเรียนการปลูกผักพื้นฐาน บวกกับประสบการณ์เดิม ลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างรายได้ กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้ชุมชนลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ไปได้ลุงนิพนธ์ สอนการปลูกตำลึงด้วยการจัดระเบียบเป็นซุ้มตำลึง เด็ดใบขายร้านข้าวต้ม ไม่เน้นเด็ดยอดอ่อนเพื่อให้ได

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย punyha on 31 พ.ค. 63 16:08

ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิชุมชนสงขลาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ย่างเข้าปีที่ ๑๑ ของการทำงาน ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้นำศาสนา ย้อนมองกลับไปจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ บวกกับมองอนาคตหลังยุคโควิด มีแง่มุมที่น่าสนใจก็คือ๑.องค์ประกอบของกรรมการมาจากภาคเอกชน(จุดเด่นการบริหารจัดการ การประสานงาน การยอมรับจากสังคม) ภาคประชาสังคม(จุดเด่นอยู่ที่กระบวน

แปลงผักปลอดสารศูนย์เด็กเล็กเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเทศบาลตำบลชะแล้

โดย punyha on 30 พ.ค. 63 10:43

เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้กับภารกิจการพัฒนาแปลงผักปลอดสารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. ชะแล้วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเยี่ยมชมแปลงผักวิชิตร สิทธิพันธ์ รายงาน

"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"

โดย punyha on 30 พ.ค. 63 09:44

"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๑ ประชุม zoom ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนบ่อยางที่อยู่ในข่ายคนเปราะบางทางสังคม ร่วมจัดประชาพิจารณ์ธรรมนูญเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ณ ที่ทำการศูนย์ฯ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง สงขลา ที่ได้เพิ่มหมวดการจัดตั้งศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองและการรับมือโรคระบาดจากโควิด ๑๙ อย่างเป็นทางการและปิดโครงการที่ทำร่วมกับ Node flagship สสส.สงขลานับจาก

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗ "สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"

โดย punyha on 25 พ.ค. 63 19:52

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗"สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปิดห้องเรียนทางไกลเรียนรู้การปลูกผักแนวตั้งของชุมชนมงคลหรรษา ที่เป็นชุมชนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่กันแบบทาวน์เฮาส์ ไม่มีพื้นที่ว่างมากนัก อาศัยพื้นที่หน้าบ้านราว ๒ ตารางเมตรในการปลูกผัก โดยมีป้ารีมาถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะต้นกล้า การย้ายต้นกล้าสู่ภาชนะ และใช้รูปแบบแนวตั

"คูหาของเรา"

โดย punyha on 21 พ.ค. 63 12:45

"คูหาของเรา"ปลุกสำนึกรักถิ่น พัฒนาคน จัดทำ care plan คุณภาพชีวิตรายบุคคลตำบลคูหาโดยการนำของนายกปัญญา สร้างการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา พัฒนาคน พัฒนาผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนร่วมดูแลกันและกัน๑.ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเป็นชุมชนโบราณ มีสองวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมผสานกัน ที่นี่มีโบราณสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวด ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปล

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ 6"

โดย punyha on 17 พ.ค. 63 19:59

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ 6"วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓รอบนี้ครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี นำเสนอการปลูกผักประจำครัวที่ใช้ล้อยางเป็นหลัก เสริมด้วยกระสอบ ปลูกแบบผักหลากหลายในแปลงเดียวกัน มีทั้งไม้สมุนไพรประกอบเพื่อลดปัญหาแมลงรบกวนป้าทุม ป้าหมาย บังสวาสดิ์ ลุงยูร ช่วยกันในการสอนการเพาะถั่วงอกที่ใช้เวลา 3 วันก็ได้ทาน ตั้งแต่การเลือกถั่วเขียว การใช้ตะกร้าขนมจีน ตะกร้าเพาะโดยใช้ได้ทั้งกร

ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"

โดย punyha on 17 พ.ค. 63 19:55

ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"ธรรมนูญห้วยเต่ากำปงกีตอ แปลว่าห้วยเต่าหมู่บ้านของเราห้วยเต่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา อยู่ในพื้นที่สีแดง คูหาเป็นพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ มีศูนย์สร้างสุขชุมชน ปัจจุบันเป็นตำบลแม่ข่ายของสสส.สำนัก ๓ จุดเด่นของธรรมนูญนี้ดำเนินการโดยกลุ่มสภาเยาวชนห้วยเต่า พวกเขามีอายุ ๑๕-๒๐-๓๐ ปี รวมตัวกันในลักษณะ โพี่ดูแลน้องโ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น

"ตลาดรถเขียว" green smile mobile

โดย punyha on 16 พ.ค. 63 16:06

"ตลาดรถเขียว" green smile mobileปรับตัวกับยุคโควิด เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดโซนเมืองนำโดยน้องปลา ป้าทุม ลุงยูร และสมาชิก นำรถไม้โดยสารสาธารณะมาปรับใช้เป็นตลาดเคลื่อนที่ ประดับตกแต่ง มีสื่อประกอบ พร้อมลังใส่ผัก ผลไม้ ลังน้ำแข็ง นำผลผลิตของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ SGS-PGS มาบริการในเขตเมืองจับคู่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ทุกวันศุกร์เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่เปิด

223 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน