ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

116 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on March,09 2019 09.15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on March,05 2019 15.25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on March,01 2019 21.28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on March,01 2019 21.24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on February,24 2019 19.07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

ชุมชนหลังอาชีวะกับโจทย์ "อนาคตของเด็กๆ"

โดย punyha on July,16 2019 18.15

"อนาคตของเด็กๆ"หนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบของชุมชนแออัดในเขตเมืองก็คือ การศึกษาของเด็กๆที่ออกจากระบบการศึกษา เป็นภาระของย่ายายผู้สูงอายุในการดูแล เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นจะเป็นอย่างไรชุมชนหลังอาชีวะ ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกัน วันนี้เด็กๆนำการแสดงมาต้อนรับทีมแหลมสนอ่อนและมูลนิธิชุมชนสงขลาที่มาให้ความรู้เรื่องการทำสบู่ การเพาะถั่วงอก เด็กๆหลายคนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังเรียนรู้ เด็กๆ

ชุมชนวัดแหลมทราย

โดย punyha on July,16 2019 18.03

"ชุมชนวัดแหลมทราย"ที่นี่เป็นชมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนรุ่นแรกเริ่มของสงขลาด้วยซ้ำ มีพื้นฐานความเป็นสังคมเครือญาติ เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมด มีกิจกรรมประเพณีที่ริเริ่มของชุมชน ทั้งงานสงกรานต์ การแห่พระ ต่อมาทางเทศบาลได้รับไปดำเนินการต่อ ชุมชนเองก็มีภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมที่ดี เช่น มีเต้าคั่วรสเลิศที่พลเอกเปรม มาทุกครั้งต้องถามหา มีภูมิปัญญาการเล่นกลองยาว มีเพลงกลองยาวที่รับต่อมาจากกลันตันปัจจุบัน

การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดย punyha on July,16 2019 17.46

การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีการบูรณาการกันหลายระดับระดับจังหวัด มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด(อบจ.และสปสช.) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ พมจ. สสจ. สปสช. มูลนิธิชุมชนสงขลาพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟูระดับจังหวัดเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งเป้าบูรณาการข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงานแบ

ก้าวที่ท้าทาย การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสู่โรงพยาบาล

โดย punyha on July,16 2019 17.42

อีกก้าวกับความท้าทาย!ทำงานด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มานาน เริ่มต้นงานสวนผักคนเมืองมาแล้วก็หลายปี ทำตลาดหกวันก็ผ่านมาแล้ว พบปัญหาการขยายฐานการผลิตที่ยังได้แค่ระดับครัวเรือน มีไม่มากที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่าย และน้อยไปอีกเมื่อเอามาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาจับผู้ผลิตเหล่านี้เป็นรายย่อย ผลิตเพื่อขายได้ไม่มาก ที่ผลิตกันได้ก็ส่งขายกันไม่ทัน การตลาดที่เหมาะสมก็คือมีผลผลิตเมือไรก็นำมาขาย มีคนกลางมารับถึงที่

"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"

โดย punyha on July,11 2019 09.00

"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"สภาผู้นำนัดหมายกัน ณ อุโบสถวัดท่าเมรุ ก่อนประชุม ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเมรุนำผู้เข้าร่วม จุดเทียนบูชาพระ สวดมนตร์ตั้งสติ แล้วจึงเข้าสู่บรรยากาศการประชุมเนื้อหาโดยรวมยังอยู่ในช่วงการหลอมรวมความคิด การปรับจูนแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเข้าหากัน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่แตกสลายกลายเป็นเชิงบุคคล หรือกลุ่มเฉพาะตามพื้นที่หรือความสนใจอดีตผอ.โรงเรียนให้ความเห็นเพิ่มเต

ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน

โดย punyha on July,11 2019 08.54

"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อมชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ฯลฯ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยประสานงานเครือข่ายหลักๆที่สามารถมาร่วมได้แก่ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณ

ระบบฐานข้อมูลกลาง

โดย punyha on June,19 2019 20.17

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดสงขลา ในการใช้แอพพลิเคชั่นiMed@home ร่วมกับ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาล16แห่ง และ ศูนย์สร้างสุข 11 แห่งขณะเดียวกันกรม พก.กระทรวง พม.จะให้ ตัวแทน พมจ.สงขลา ไปนำเสนอ www.ข้อมูลชุมชน.com และสาธิต การใช้ imed @home ในงาน smile sity for all เปิดตัวเมือ

"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"

โดย punyha on June,17 2019 13.37

"ชุมชนพาณิชย์สำโรง"ลืมไปว่านัดชุมชนพาณิชย์สำโรงไว้ตรงกับวันที่ ๑๖ ทำไมน่ะหรือครับ ก็ตรงกับวันหวยออกไง!ผลก็คือ มีคนมาร่วมไม่มาก แกนนำชุมชนเล่า วันนี้เครือข่ายต่างๆมาร่วมกันเช่นเคย ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน หลังอาชีวะ วัดห้วป้อม มีฉิ้ม (จันทนา เจริญวิริยะภาพ) ที่กำลังทำงานวิจัยกับแรงงานนอกระบบของอำเภอเมืองและเป็น Node คนพิการของสสส.มาร่วมด้วยเรานัดกันเที่ยงตรง กินเที่ยงด้วยกัน รอกันจนบ่ายก็มีคนใน

กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง

โดย punyha on June,17 2019 13.07

"กระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง"อีกก้าวจากการรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองของสมาคมอาสาสร้างสุข ที่ดำเนินการผ่านโครงการผ้าสร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นำเสื้อผ้าเช่น กางเกงยีนส์ เสื้อที่มีลวดลาย นำมาประกอบเข้าเป็นกระเป๋าแฟชั่นที่สำคัญดำเนินการโดยคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ หรือคนปวยติดเตียง หรือคนด้อยโอกาส โดยสมาคมจะเปิดรับคนพิการหรือผู้ดูแลที่มีทักษะหรือต้องการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตัดเย็บทั้งแบบเย็บมื

คนจนเมืองกับโอกาสร่วมสร้างธรรมนูญชุมชนน่าอยู่

โดย punyha on June,17 2019 13.00

"คนจนเมือง"ชุมชนวัดหัวป้อม เริ่มกลายเป็นชุมชนใหม่มีคนเข้ามารุกที่ขยายที่พักเป็นที่อาศัยตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จากประชากรไม่ถึงสิบครัวเรือนขยายมาเป็นร้อยกว่าครัวเรือน จากผู้บุกรุกกลายเป็นชุมชนของเทศบาลนครสงขลา เข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงที่มีพอช.มาช่วยดูแลในด้านสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยวันนี้พี่นีแกนนำนัดสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มาร่วมรับฟังแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันในนามของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง โดยม

116 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน