ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

665 items(1/67) 2 3 4 5 Next » Last »|

ตัวแทนชุมชนเมืองบ่อยางยางร่วมศึกษาดูงาน

โดย punyha on 24 ก.ย. 65 11:43
30317.jpg

ศึกษาดูงานเช้าวันที่ 21 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ได้จัดรถตู้รับกลุ่มสตรีชุมชนแหลมสนอ่อนจำนวน 8 นางและชุมชนสนามบินอีกจำนวน 2 นาง ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน ณ ชุมชนบ้านอ่างทอง อบต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลาเพื่อจะได้เกืด " ใจยันดาลแรง แรงบันดาลใจ " กลับมาพัฒนาชุมชนในตำบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) ให้สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

ชาวประมงพื้นบ้านบ่อยางกับภารกิจภาคีเครือข่ายศูนย์อุตุนิยมวิทยา

โดย punyha on 8 ก.ย. 65 14:03
468636.jpg

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565เวลา 10.30 น. นามชุมชนบาลาเชาะห์เก้าแสน นายเดอเล๊าะ ปอโด๊ะ ประธานชุมชนบาลาเชาะห์เก้าแสนขอขอบคุณคุณชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิเมืองสงขลา และขอบคุณบุณย์บังอร ชนะโชติ ประธานเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาพร้อมประธานเครือข่ายคุณอุทัย พงค์สมุด ประธานหลัง.ร.พ.จิตเวช คุณฉกรรจ์ กาเลืยง ท่าน.ส.ท.อุดม พีน้อย 

"เวลาของชาวบ้านชุมชนหลบมุม"

โดย punyha on 7 ก.ย. 65 14:33
001.jpg

"เวลาของชาวบ้าน"หลายครั้งคนทำงานในหน่วยงานรัฐ...มักตั้งคำถาม...ว่าเวลานัดทำกิจกรรม...ทำไมชาวบ้านมาร่วมน้อย???คำตอบที่ได้จากการคาดเดา...ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ...ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญ...สงสัยไม่มีค่าตอบแทนเลยไม่มา...การประชาสัมพันธ์น่าจะไปไม่ถึง...บลาๆๆๆหากหน่วยงานโดยเฉพาะรัฐ...ทบทวน...ถามตัวเองว่า อะไรทำให้ชาวบ้านไม่มาร่วมกิจกรรม...จากประสบการณ์...การทำงานในพื้นที่...หากอยากได้ควา

ประเมินโครงการ SUCCESS ภาคใต้ครั้งที่ 1

โดย punyha on 1 ก.ย. 65 15:00
108348.jpg

ทีมประเมินได้จัดกิจกรรมประเมินโครงการ SUCCESS พื้นที่เมืองภาคใต้คร้งที่ 1ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2565มีการสัมภาษณ์แกนคณะทำงาน ตัวแทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม แกนนำชุมชนและประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทำงานเมืองพะตง เมืองบ่อยาง เมืองควนลัง และทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา

ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกลงเยี่ยมเยียนชุมชนบาลาเซาะเก้าแสนและชุมชนเก้าเส้ง

โดย punyha on 1 ก.ย. 65 14:05
28323.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2565เช้า 09.30 น. ของวันนี้ ท่านกมล ผอ.ศูนย์อุตุภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้เยี่ยมที่ชุมชนบาลาเชาะห์เก้าแสนเดินชมชายหาดและแถวๆๆชายหาดของชุมชนและสอบถามชาวประมงในการออกไปจับปลาในช่วงเวลากี่โมง และการเข้าออกของชาวประมงท่านผอ. ชอบที่ได้มาเดินชมด้วยตัวเอง ทางชุมชนและเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาขอบคุณคุณชาคริตและพี่อ้นด้วย เป็นผู้แนะนำที่ได้มาเป็นความรู้และได้รู้จักในที่ประ

ประชุมทีมเมืองบ่อยาง

โดย punyha on 11 ก.ค. 65 10:12

ช่วงเย็นวันนี้ (10 กรกฎาคม 2565 )ทีม SUCCESS เมืองบ่อยาง จัดประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 7 คน หารือร่วมกันเพื่อเตรียมตอบคำถาม ในการประชุม Zoom วันที่ 11 กรกฎาคม สรุปได้ดังนี้ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อยาง คือประเด็นด้านที่อยู่อาศัยข้อ 2 ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว คือ-ผังทำมือ ของชุมชน-ข้อมูลชุมชน 3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน-ข้อมูลสภาพปัญหาด้านปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อก

“คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2”(พมพ.ทรภ2)

โดย punyha on 25 มิ.ย. 65 14:16
002.jpg

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมกับโคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2โ(พมพ.ทรภ2)และรู้สึกมีความหวังกับผลการประชุมที่ให้ความสำคัญกับ-การสร้างเครือข่าย ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคง-การบูรณาการ-งาน-เงิน-คน-การมีฐานข้อมูล ตัวชี้วัด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน-การติดตามประเมินผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-การคิดค้นนวัตก

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลา

โดย punyha on 24 มิ.ย. 65 20:15
001.jpg

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการสวนยางยั่งยืนสงขลาวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565ณฐา ชัยเพชรบันทึกเรื่องราวขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebookธรรมชาติ เพื่อชีวิตเชื่อมภาคีเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน จ.สงขลาสรุปบทเรียนโครงการ พรุสวน ควน คลอง สู่ตลาดอาหารปลอดภัย และ สวนยางยั่งยืนสสส. Songkhla Node flagship วันที่ 24-25 มิ.ย. 65 โรงแรมบุรีศรีภู ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ บทเรียน ภาคี

ภาคีเครือข่ายเยี่ยมเยียนชุมชนแหลมสนอ่อน เมืองบ่อยาง

โดย punyha on 20 มิ.ย. 65 10:49
001.jpg

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นอีก 1 วันและอีก 1 ความภาคภูมิใจ ของชาวชุมชนแหลมสนอ่อนที่ภาคภูมิใจในความเป็น " คนแหลมสนอ่อน" และ " คนเมืองบ่อยาง สงขลา" เมื่อ ดร.นพ. วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่เดินทางมาในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้บอกเล่าให้ภาคีเครือข่ายหลักของชุมชนคือ มูลนิธิชุมชนสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยกองสาธารณสุขแ

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

โดย punyha on 16 มิ.ย. 65 14:30

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จากที่ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา นำมาสู่การหารือตามวาระประจำปีที่จะทำเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความชัดเจน ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมและกรรมการ ร่วมระดมความเห็น เบื้องต้นมีข้อสรุปดังนี้1.หลักการสำคัญ ธุรกิจเพื่อสังคม สนองตอบความยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง ของมูลนิธิชุมชนสงขลา แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโ

"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ" งานวันพลเมืองสงขลา 2565

โดย punyha on 24 ก.ย. 65 10:10

"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ"งานวันพลเมืองสงขลาปี 2565 ปีนี้ตรงกับวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลามีทั้งรูปแบบ onsiteและonline จุดเน้นก็คือการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดของพลเมืองที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในฐานะ "หุ้นส่วนความร่วมมือ"อุ่นเครื่องก่อนถึงงานด้วย VTR นำเสนอผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ องค์กรละ 3 นาทีบอกเล่าแนะนำองค์กรและผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในช่

เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์ รอบที่ 1

โดย punyha on 22 ก.ย. 65 10:05
LINE_ALBUM_เวทีร่างแผนยุทธศาสตร์​เมืองปาดังฯ คร.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2565รองนายก ฯ อรรตพล เป็นประธานในการประชุม เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"SUCCESS 6 เมืองภาคใต้"ปัญหาเปลี่ยน มาตรการเปลี่ยน1.การประเมินความเปราะบางของคณะทำงาน 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เมืองบ่อยาง พะตง ควนลัง และปาดังเบซาร์ของจังหวัดสงขลา เมืองละงู จังหวัดสตูลและเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง พบประเด็นสำคัญ1.1 บริบทเมืองที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การ

ฝึกจิตสะอาด กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อนและเครือข่าย

โดย punyha on 22 ก.ย. 65 07:05
30208.jpg

" จิตสะอาด "บ่ายวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการชุมชนและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนพี่ประโชติ และพี่ดารา อินทร์ถาวร พร้อมเพื่อนๆ กรุณาสละเวลาด้วยความมีเมตตาจิตมาเติมเต็มการเป็น " ชุมชนสะอาด " ให้แก่ชุมชนแหลมสนอ่อนด้วยการแนะนำขั้นตอนการทำใจให้มี " สมาธิ" ซึ่งจะช่วยให้จิตลดความฟุ้งซ่านลงได้ มีสติเพิ่มขึ้น และเรียนรู้การเป็นเหตุและเป็นผลชีวิตคนจนเมืองที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ขอ

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS 2565"

โดย punyha on 18 ก.ย. 65 20:20
817495.jpg

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS"หลังโควิดซา ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดที่มีทั้งเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจแปลงสมาชิกทั้งใหม่และเก่าที่ถึงรอบการตรวจแปลงเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ SGS-PGSเห็นพัฒนาการของรูปแบบการผลิต การวางแนวกันชน รวมถึงการเก็บข้อมูลของทีมตรวจแปลงที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป ผลผลิตจากเกษตรกรเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยัง

เวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดย punyha on 16 ก.ย. 65 06:18
001.jpg

จังหวัดสงขลาเวทีพัฒนาแนวทางการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 นำทีมโดย นางทิพวรรณ หัวหิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฎิบัติการพื้นที่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาปนิก ทีม คนทำงานรุ่นใหม่(New Gen) นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตัวเเทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. เเกนนำชุมชน

"งานวิชาการสาธารณสุข 2565"

โดย punyha on 15 ก.ย. 65 09:44
002.jpg

"งานวิชาการสาธารณสุข"14 กย. ทีมมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ชวนไปร่วมเวทีนำเสนอแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคมต่อระบบสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ "จากส่งเสริมและป้องกัน ถึงรักษาและฟื้นฟู : การบูรณาการระบบสุขภาพ" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯมอ.ทีมงานเลือกที่จะเล่าเรื่องผ่าน ตัวละครสมมติ นายก.ทำเป็นอนิเมชั่นเดินเรื่องเชื่อมโยงการให้บริการ ตั้งแต่นายก.เริ่มป่วย เข้าสู่รพ.กระทั่งออกมาฟื้นฟูอยู่ที่บ้าน เห็นความสัมพันธ์ของระ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเมืองบ่อยาง

โดย punyha on 9 ก.ย. 65 13:49
2FB8CC96-F311-4A5F-9A73-B42F833B55D3.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2565เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลาโดยชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนสนามบินช่วยกันสอนอาชีพเสริมให้แก่น้องๆโรงเรียนแจ้งวิทยา ที่มีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนยืนยันว่าจะกลับมาเรียนรู้อีกหลายๆครั้งเรียนภาคปฎิบัติแล้วน้องๆต้องนำเสนอภาคทฤษฎีบางกลุ่มนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนบางกลุ่มก็ใช้ภาษาไทยผสมอังกฤษชุมชนรู้สึก ประทับใจในคว

"iMed ควนลังและพะตง"

โดย punyha on 8 ก.ย. 65 15:59
807888.jpg

"iMed ควนลัง"วันที่ 5 กันยายน 2565 นัดทีม CG อสม.และผู้สนใจเป็นผู้ดูแลที่บ้าน เข้ารับการอบรมกับคณะพยาบาลในพื้นที่ตำบลควนลังมาพบกันที่ รพ.สต.ควนลัง เบื้องต้นได้มีการลงเยี่ยมบ้านไปจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต."iMed พะตง"วันที่ 8 กันยายน 2565 มูลนิธิชุมชนสงขลา ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและคณะ นัดผู้สมัครเข้าอบรมการให้บริการตามหลักสูตรพัฒนา ผู้ดูแลที่บ้าน ตำบลพะตง มาร่วมรับ

665 items(1/67) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน