Topic List

858 items(1/86) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย punyha on 28 พ.ย. 66 12:31

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:33

"success เมืองควนลัง สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองควนลัง จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส้มโอ ทม.ควนลังทั้งนี้โครงก

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:25

"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองปาดังเบซาร์ จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปมีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม ทม.ปาด

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:17

"success เมืองพะตง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองพะตง จัดประชุมกรรมการอำนวยการเมืองประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประกอบด

โดย punyha on 24 พ.ย. 66 11:14

"success เมืองบ่อยาง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองบ่อยางจัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน30 คนประกอบด้วย ศ

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 10:31

ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2566ประชุมร่วมกับแกนชุมชน(ชาวบ้าน) เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนเเปลงระดับน้ำ และการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนเเปลงชายฝั่งอย่างต่อเนื่องได้มีการถ่ายทอดความรู้การถ่ายภาพระดับน้ำจากสตาฟเกจ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลเเละ

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 09:50

"successเมืองละงู สตูล"วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองละงูประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด นำโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัด นายกอบจ.สตูล ทสจ. ปภ. การประปา ท้องถิ่น ทสม. ผญ. และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอบต.กำแพง อ.ละงู มีผู้เข้าร่วม 50คนคณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงูที่มีกิจกรรมหลัก ได

โดย punyha on 22 พ.ย. 66 09:41

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566ประชุมกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา จำกัด ร่วมปรึกษาหารือกับท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลาและทีมงานภาคีเครือข่ายกับแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มนุชาธิป วรกาญจนานนท์ บันทึกเรื่องราว

โดย punyha on 21 พ.ย. 66 12:39

19 พฤศจิกายน 2566 สภาพชายฝั่่งหาดเก้าเส้ง ในวันที่คลื่นแรง และภารกิจการวางกระสอบทรายป้องกันคลื่นของชุมชน21 พฤศจิกายน 2566 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำทะเล เพื่อเก็บข้อมูลระดับทะเล พื้นที่หาดม่วงงาม#Adaptation Research Alliance#ARA Micro grants

โดย punyha on 21 พ.ย. 66 11:29

"แผนชุมชนสนามบิน"วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงาน success เมืองบ่อยาง นัดแกนนำและสมาชิกชุมชนสนามบิน ทน.สงขลา มาร่วมทำแผนชุมชนเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุเล่าว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ราวปี 2480 อดีตเป็นเพียงป่ายาง(ละหุ่ง) ป่าพร้าว ต่อมาเริ่มมีชุมชนมาบุกเบิกสร้างบ้านอยู่ และขยายชุมชนมาเรื่อยๆ หลายคนมาจากต่างถิ่น อาทิ ลำปาง ระโนด สิงห

858 items(1/86) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน