ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

161 items(1/17) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on 9 มี.ค. 62 09:15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on 5 มี.ค. 62 15:25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on 24 ก.พ. 62 19:07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา

โดย punyha on 12 ก.พ. 63 21:19

มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอแนวทางกิจกรรมที่จะต่อยอดงานธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ ดังนี้๑)ด้านสังคมเป็นสุข-ทต.ท่าช้าง ตั้งใจทำเรื่องธนาคารเวลา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคม โดยให้

สวนป้าเถี้ยน ห้องเรียนสวนผักคนเมิืองสัญจรประจำเดือนมกราคม 2563

โดย punyha on 27 ม.ค. 63 13:51

"สวนป้าเถี้ยน"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่สัญจรประจำเดือนมกราคม จัดทัวร์สุขภาพลงเยี่ยมแปลงสวนป้าเถี่ยน ม.๙ ต.คูเต่า สมาชิกเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ได้รับใบรับรอง SGS-PGSป้าเถี้ยนและไก่-ลูกชาย เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า รวมตัวกันปลูกผักอินทรีย์มาหลายปี ปู-วัลลภแกนนำเล่าว่าต.คูเต่าอยู่ปลายน้ำของลุ่มน้ำอู่ตะเภา ที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ผัก ผลไม้(ส้มโอ อ้อ

"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"

โดย punyha on 23 ม.ค. 63 11:55

"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองกว่า ๒ ปีที่ตลาดกรีนเวย์ บริษัทประชารัฐฯสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สงขลา พัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายอีกจำนวนมากที่ไม่อาจเอ่ยถึงได้หมด ร่วมกันเปิดตลาดกรีนโซน@กรีนเวย์ หวังเป็นช่องทางสนับสนุนเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตดีๆ และผู้บริโภคในเมืองมีทางเลือกมากขึ้น แล้วก็ถึงวันของการเป

"วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ"

โดย punyha on 23 ม.ค. 63 11:50

"วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกความเคลื่อนไหวทางสายวิชาการที่ถูกปรับการทำงานให้แตกต่างจากเดิมสำนักวิจัยและพัฒนา มอ.ชวนไปร่วมเสนอแนะการทำกรอบงานวิจัย ตามโจทย์ใน Platform ๔ "วิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ" โปรแกรม ๑๓ : นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยมอ.แต่ละวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายต่างๆ

ผักสลัดของคุณเล็ก จงกลณี : ผักสลัดแห่งการแบ่งปัน

โดย punyha on 21 ม.ค. 63 09:13

"ผักสลัดของคุณเล็ก"คุณเล็ก จงกลณี สมาชิกสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ใช้เวลายามว่างเปลี่ยนพื้นที่ว่างข้างบ้านมาเป็นสวนไม้ประดับและไม้ประแดก ปลูกผักหลากหลายแซมกับไม้ดอก สร้างสวนสวยไว้เป็นอาหารตาและอาหารปากลดขยะในครัวเรือนแถมพกไปถึงขยะในตลาดนำมาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ย ทำน้ำหนัก แล้วทั้งหมดนี้ก็แปรรูปออกมาเป็นสวนผักอินทรีย์ชานเมืองรอบนี้คุณเล็กปลูกผักสลัด ใช้กระเบื้องมาวางเป็นแปลงผักแบบยกพื้น ปลูกสลัดลงในก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาเมือง

โดย punyha on 20 ม.ค. 63 15:20

นานๆครั้งจะได้มาเมืองไทย Christain Birkholz อาจารย์ฟากประชาสังคมจากเยอรมันมีโอกาสมาถึงสงขลา สองวันแรกมูลนิธิชุมชนสงขลาเลยพาไปปีนัง แล้วผ่านไปเมืองเก่า ก่อนที่จะชวนมาชมวัดฉื่อฉาง แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการจากมทร.ศรีวิชัยที่กำลังวิจัยเรื่องการส่งเสริมอาหาร streetfood ในชุมชนตั้งวงแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง Christain บอกว่าวัดแห่งนี้เปี่ยมพลัง น่าสนใจ ตัวเขาเองก

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

โดย punyha on 13 ม.ค. 63 12:49

ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทม.ปาดังเบซาร์วันที่ 12 มกราคม 2563 จากการจัดทำธรรมนูลตำบลน่าอยู่ คณะทำงานร่วมกับ จส.100 / ธ.กรุงเทพ / รพ.ปาดังเบซาร์ / สภาองค์กรชุมชน / ชมรมเพื่อนพึ่งพิง /ผู้สูงอายุ /ชมรมมุสลิมบุหลันแดง และแกนชุมชนร่วมดำเดินกิจกรรมตามกติกา ที่วางร่วมกัน และร่วมมอบรถวิลแชร์ (ให้ยืม)จำนวน 10 คัน แก่ผู้เปราะบางทางสังคมและตรวจสุขภาพ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันรายงาน Atta&nbs

ธรรมนูญชุมชน

โดย punyha on 11 ม.ค. 63 17:03

"ธรรมนูญชุมชน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองไม่ว่าจะปรากฏนามภายใต้ชื่อใด..ธรรมนุญสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาวะ ธรรมนูญตำบล ฯลฯ สำหรับผมแล้วมันมีความหมายเดียวที่โดดเด่นที่สุดธรรมนูญพื้นที่เปรียบไปก็คือ ช้างเผือกในป่างาม หาใช่ช้างเลี้ยงทั่วไป การมีกติกาหรือนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ กำเนิดจากการมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของจะทำให้เกิดธรรมนูญที่แตกต่างหลากหลาย มิได้เป็นภาพพิมพ์สำเร็จรูปการทำให้นโ

กับดักการทำงาน

โดย punyha on 5 ธ.ค. 62 19:53

"กับดักการทำงาน"๑ภายใต้โครงสร้่างการทำงานแนวดิ่ง(Top down) ที่จำลองแนวคิดแบบสังคมอุตสาหกรรม สั่งการณ์ตามลำดับชั้นบังคับบัญชา แยกส่วนตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผนวกกับแรงเฉื่อยจากสังคมยุคเก่าที่เชื่อในผู้นำ มีอิทธิพลต่อการทำงานกระแสหลักของระบบการทำงานในปัจจุบันส่งผลให้เกิด "กับดัก" ที่ข้ามไม่พ้นอยู่หลายประการ กล่าวคือ๑.พื้นที่การทำงานจะลงไปไม่ถึงปลายทาง(๓) ระบบตัวบุคคลบวกกับการแยกส่วนจากกันทำ

กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรประจำเดือนตุลาคม 2562

โดย punyha on 29 ต.ค. 62 20:38

กิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเบญจพฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่กิจกรรมภาคสนามประกอบด้วย๑. การเตรียมดินและหมักดินในแปลง เพื่อปลูกผัก๒. การเพาะต้นกล้าและการย้ายต้นกล้า๓. การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า๔. การปลูกพืชผักในเศษวัสดุ๕. การเตรียมขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับให้พร้อมใช้งาน๖. การทำแปลงผักบุฟเฟต์๗. อธิบายการทำ การใช้และประโยชน์ของจุลินท

161 items(1/17) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน