Topic List

915 items(1/92) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by punyha on 17 พ.ค. 67 08:47

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น นำโดยนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด โดยมี ท่านกำนันพัชฐ์สิชน ศรประสิทธิ์ ทีมงานและผู้แทนเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตงเข้าร่วมประชุม ดังนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางในเทศบาลตำบลพะตง การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวม 4 โซนจำนวน 146 ครัวเรือน อยู่

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 11:14

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสากิจกรรมการประชุมมีดังนี้1.ชี้แจงภาพรวมโคร

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 11:04

"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"iMed@home ระบบกลุ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างสุขภาวะของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ภาครัฐมาบริการทำให้ มาสู่การทำร่วมกัน และสามารถทำเองระบบประกอบด้วยแบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ(3อ.2ส.1ฟ.2น.) เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมแบบกระชับ คัดกรองร่วมกับอสม.หรือจิตอาสา เพื่อสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:54

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับทน.สงขลา จัดประชุมคณะทำงานชุมชนย่านเมืองเก่า นำโดยกองสาธารณสุข กองสวัสดิ์ นักพัฒน์ อสม. ประธานและกรรมการชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ป

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:48

ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ ทม.ปาดังเบซาร์ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม

Submitted by punyha on 16 พ.ค. 67 10:44

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับอบต.แค จัดประชุมคณะทำงานชุมชน นำโดยปลัดอบต. นักพัฒน์ อสม. ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100 คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเปิดการประชุม

Submitted by punyha on 8 พ.ค. 67 10:56

โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"วันที่ 7 พฤษภาคม 2567คณะทำงาน Success พะตง นำโดย นายพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม Kick off โครงการ โรงเรียน โหมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉันโ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลบมุมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถที่จะจัดก

Submitted by punyha on 6 พ.ค. 67 13:10

"ระบบข้อมูลกลางระยะที่ 3"วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา มทร.ศรีวิชัย ตัวแทนรพ.สต.ถ่ายโอนร่วมหารือการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน:ข้อมูลกลาง ระยะที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักพิง ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันโดยร่วมกำหนดกรอบ TOR ใน 3 งานสำคัญได้แก่1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง www.Khonsongkhla.com1.1 วิเคราะ

Submitted by punyha on 18 เม.ย. 67 07:41

วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะทำงาน"โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" (SUCCESS ควนลัง) ได้เข้าพบคณะทำงานศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา เพื่อนำมาใช้ในการขยายพื้นที่การทำงานโครงการฯไปสู่ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสาที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำคลองวาดและคลองต่ำซึ่งโครงการฯจะเน้นเรื่องการบริหารจัดกา

Submitted by punyha on 31 มี.ค. 67 09:05

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โเมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือดโภายใต้ โโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปล

915 items(1/92) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน