ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

240 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|

เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ : ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเองกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

โดย punyha on 15 ก.ค. 63 19:19

ปัญหาหนี้นอกระบบ : เมืองบ่อยางวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้รับมอบเอกสารของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29 รายจากศูนย์บ่อยางฯ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยรวมยอดหนี้ที่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000,000บาท( แปดล้านบาทถ้วน)ศูน

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on 9 มี.ค. 62 09:15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on 5 มี.ค. 62 15:25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on 24 ก.พ. 62 19:07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑

โดย punyha on 19 ก.ย. 63 20:18

ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑ การทำงานมูลนิธิชุมชนสงขลาชาคริต โภชะเรือง เขียนหลายปีมานี้ผมมีโอกาสทำงานกับเครือข่ายและผู้คนมากหน้าจริงๆ นับแต่งานของมูลนิธิชุมชนสงขลา ก็มีทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ภาครัฐ ทำงานด้วยกันปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ ๑๑ แล้วในส่วนงานของเครือข่ายสังคมระดับจังหวัดก็มีทั้งเครือข่ายเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ เชิงองค์กร ที่มีวัฒนธรรมการทำงาน ความคิด ความเชื่อที่แตกต่าง ทั้งเชิงอำนาจ เชิงแนว

เครือข่ายท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะ

โดย punyha on 8 ก.ย. 63 19:52

วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง นำโดยนายกเทศมนตรี ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.โคกม่วง พยาบาล จนท.เทศบาล อสม. อถล. ครูศพด. และประชาชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการหมู่บ้านสุขภาวะ เทศบาลตำบลโคกม่วงครับกิจกรรมการเรียนวันนี้มีดังนี้ครับภาคเช้า๑.เยี่ยมชมสวน ศึกษารูปแบบการปลูกพืชผักแบบต่างๆ๒.สนทนาแลกเปลี่ยนวิธีปลูกผักปลอดภัย และการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" เริ่มกิจกรรมที่ ๑.๑

โดย punyha on 7 ก.ย. 63 11:44

"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง"อีกหนึ่งภาคีที่มาช่วยกลุ่มเปราะบางทางสังคม๔-๖ ก.ย. ๖๓เริ่มกิจกรรม ๑.๑ ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้(สงขลา สตูล พัทลุง) ภายใต้การสนับสนุุนของสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ บูมฟอร์เรสรีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา๑.เรียนรู้ความหมายของเมือง ขอบ

ประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา

โดย punyha on 13 ส.ค. 63 16:40

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลาเครือข่าย ๔PW หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา และภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเป็นสุข: การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทาง

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขอมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

โดย punyha on 11 ส.ค. 63 13:12

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย รวมตัวกันด้วยเจตนาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนด้วยกัน อาศัยเวลาว่างจากภาระงานมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านด้วยแรงกาย แรงใจของตน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี สร้างความเข้มแข็งมากขึ้นรอบนี้อบต.คูหานำเยาวชนมาพักแรมที่ล่องแก่งชมดาว พัทลุง สานพลังความร่วมมือโดยนำผู้เฒ่าในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ผมเองเข้าไปช่วยให้กลุ่มเยาวชนร่วม ๓๐ ชีวิตได้ถอดตัวเ

ประชุมแกนเครือข่าย CSO สงขลาสตูลพัทลุง

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 12:14

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุม On Zoom ร่วมกับทีมแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง ที่จะมาร่วมงานด้วยกัน เตรียมกิจกรรมที่ ๑ ภายใต้โครงการ success (ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำขบวน และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นภาคีหลักในภาคใต้ร่วมทำความเข้าใจแนวคิด ความเป็นมา และกิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการตลอด ๕ ปี และร่วมกำหนดแนวทางกิจก

"วิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง"

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 11:29

"วิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง"กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑๓ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนัด อ่อนแก้ว หรือผู้ใหญ่นัด เป็นประธานกลุ่ม เล่าว่าวิสาหกิจบ้านเขากลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขากลาง เป็นแกนนำในการจัดตั้ง มีสมาขิก ๕๒ คน มีภารกิจหลัก คือ ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพและรายได้ของสมาชิก อาชีพหลักทำน

"การทำงานกับชุมชนเมือง"

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 11:15

"การทำงานกับชุมชนเมือง"กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง นัดหมายสรุปบทเรียน เตรียมพร้อมการทำงานในปีต่อไป พบบทเรียนสำคัญ๑.การรับรู้เรื่องพื้นฐานการทำงานยังเป็นสิ่งสำคัญ อันประกอบด้วยข้อมูล การสื่อสาร และเป้าหมาย เหล่านี้จะต้องสัมพันธ์กัน ทะลุถึงกันและกัน ไม่มีผิดเพี้ยนตกหล่นไประหว่างทาง แต่ความเป็นจริง เป็นอีกแบบ นั่นคือ เราต่างสัมพันธ์กับคนอื่น มีข้อต่อระหว่างเราและหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เราท

"การสร้างสนามพลัง(Platform)"

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 11:14

"การสร้างสนามพลัง(Platform)"ในแวดวงของภาคประชาสังคมมีความพยายามที่จะสร้าง "พื้นที่กลาง" เพื่อกระชับการทำงานร่วมกันจากหลายกลุ่ม หลายพวก จนเกิดปรากฏการที่น่าสนใจขึ้นมา ก็คือ ต่างส่งเสียง(ดังๆ)บอกว่าให้เข้ามาใช้พื้นที่กลางของตนปรากฏการณ์เช่นนี้บอกอะไรด้านหนึ่งสะท้อนมายาคติเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่กลางที่แต่ละคนสมาทานมาอยู่ในตัว โดยไม่ฉุกคิดว่าพื้นที่กลางจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเรานำตัวเองเข้าไปเ

ปัญญาปฏิบัติ

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 11:12

"ปัญญาปฎิบัติ"ระบบการทำงานนอกจากแยกส่วนต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างก็มีกลุ่มพวกเฉพาะของตน ไม่กระจายตัวและคิดในมิติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกับดักพื้นฐานอื่นอีกด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อตัวสะสมจนกระทั่ง "แช่แข็ง" ตัวเอง เป็นผลสืบเนื่องจากประเพณีปฎิบัติ กระทั่งละเลยการเชื่อมโยงหรือมองผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ทำให้เกิดช่องว่างและปัญหาในภาระงานที่เหลื่อมซ้อน หรือจำเป็นที่จะต้องส่งต่อ เชื่

240 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน