ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

169 items(1/17) 2 3 4 5 Next » Last »|

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on 9 มี.ค. 62 09:15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on 5 มี.ค. 62 15:25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on 24 ก.พ. 62 19:07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

ภาคีเครือข่ายคนนาหว้าไม่ทอดทิ้งกัน

โดย punyha on 13 มี.ค. 63 16:47

อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา : นำโดย นายประทีป ไชยยอด นายก อบต. นาหว้า. ร่วมกับ สมาชิก อบต./ข้าราชการ ลูกจ้าง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำศาสนา . /รพสต.นาหว้า-ควนขี้แรด/ อสม./ บัณฑิตฯ /จิตอาสา ฯลฯร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. และมอบวัสดุยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลนาหว้า12 หมู่บ้าน /จำนวน. 41 รายตามโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนสงขลา(โดยการประสานงานของป

เครือข่ายตำบลพะตง

โดย punyha on 12 มี.ค. 63 15:17

"เครือข่ายตำบลพะตง"วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นัดหมายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ แกนนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลพะตงณ ที่ทำการชุมชนบ้านหลบมุม และเป็นพื้นที่แปลงรวมทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชน"ร่วมเรียนรู้ ร่วมผลิต และร่วมจำหน่าย" คือแนวทางของกลุ่มโดยเริ่มทำกิจกรรมมา ๒ ปีแล้ว กลุ่มหลักคือประกอบด้วย ๑.กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียง อ.ศักดิ์ศิริ โตเอี่ยม เป็นผู้นำของกลุ่มผู้สูงอายุ ชักชวนสมาชิกสูงวัยในชุมชนที

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย punyha on 29 ก.พ. 63 17:11

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"รอบนี้มาเรียนรู้ ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว ที่เริ่มต้นเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาต่อยอดพื้นที่ว่างราว ๓ งานให้เป็นแปลงผัก เริ่มด้วยการถมดินใช้ดินลูกรังที่เหลือจากการก่อสร้าง ลงพืชผักทดลองไปเรื่อยๆ แต่ความที่ดินขาดธาตุอาหาร และเจอศัตรูพืชรบกวนทำให้ไปประสบความสำเร็จต่อมาได้เรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมือง บวกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ป้าสาวสามารถนำความรู้ที

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย punyha on 27 ก.พ. 63 21:54

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓มีเรื่องสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑. ส่วนกลางออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาเงินของกองทุนฯให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฯที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ลูกหนี้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ติดต่อพัฒนาการแต่ละอำเภอนะครับ)๒.สมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ ๑๔ กพ.๖๓

เมืองสตูล

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 16:46

"เมืองสตูล"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองฝั่งลุ่มน้ำมำบัง มีทม.สตูลเป็นพี่ใหญ่ ที่นี่รองรับปัญหาขยะที่มาจากต้นน้ำผ่านมาทางเมืองรวมถึงน้ำจากต้นน้ำอีกด้วย การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่อันเนื่องจากที่ฝังกลบใกล้เต็ม ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของท้องถิ่นในปัจจุบัน ขณะที่ทางเลือกในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่เช่นนำขยะไปแปลงเป็นพลังงานก็ถูกต่อต้าน โครงการจำพวกสร้างสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำได้ยาก ทางน้ำเดิมก็ถูกทำลาย เปลี

เมืองปาดังเบซาร์

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 09:26

"เมืองปาดังเบซาร์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปาดังแปลว่าทุ่งใหญ่ มีอาณาเขตติดกับมาเลเซียจัดเป็น "เมืองชายแดน" ที่มีบริบทเฉพาะตัว มีความเป็นพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มีทั้งไทย จีน มุสลิม ประกอบด้วย ๒ อปท.ในส่วนของทม.ปาดังเบซาร์มีพื้นที่ ๑๑.๒๒ ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่มากนัก ด้วยเป็นเมืองปิด ผู้คนทำมาค้าขายเป็นหลัก อดีตเคยรุ่งเรืองจากการขนของหนีภาษี แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คนจีนจำนวนหนึ่งหลัง

เมืองพะตง

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 09:17

"เมืองพะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพื้นที่นโยบายระดับเมือง มีตั้งแต่เมืองใหญ่ระดับจังหวัด เช่น เมืองขอนแก่น ภูเก็ต แล้วก็มีเมืองขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีได้หลายระดับ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มิได้มีแต่พื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของมหาดไทย ด้วยสภาพปัญหาที่มากระทบหรือศักยภาพของพื้นที่ มีได้หลากหลาย"เมืองพะตง" รวมหมายถึงทต.พะตงและอบต.พะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่แห่งนี้ยังมีทั้งห

เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

โดย punyha on 25 ก.พ. 63 19:49

"หลักสูตรนานาชาติ"วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการฝึกภาคสนามในต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.จุฬา นำนักศึกษาต่างชาติ ป.โท ป.เอก จำนวน๒๑ ชีวิต จากเยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย มาดูงานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีคุณชิต ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลามาต้อนรับและคุณสมพรมาร่วมนำเสนอ

งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา

โดย punyha on 12 ก.พ. 63 21:19

มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอแนวทางกิจกรรมที่จะต่อยอดงานธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ ดังนี้๑)ด้านสังคมเป็นสุข-ทต.ท่าช้าง ตั้งใจทำเรื่องธนาคารเวลา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคม โดยให้

สวนป้าเถี้ยน ห้องเรียนสวนผักคนเมิืองสัญจรประจำเดือนมกราคม 2563

โดย punyha on 27 ม.ค. 63 13:51

"สวนป้าเถี้ยน"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่สัญจรประจำเดือนมกราคม จัดทัวร์สุขภาพลงเยี่ยมแปลงสวนป้าเถี่ยน ม.๙ ต.คูเต่า สมาชิกเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ได้รับใบรับรอง SGS-PGSป้าเถี้ยนและไก่-ลูกชาย เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า รวมตัวกันปลูกผักอินทรีย์มาหลายปี ปู-วัลลภแกนนำเล่าว่าต.คูเต่าอยู่ปลายน้ำของลุ่มน้ำอู่ตะเภา ที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ผัก ผลไม้(ส้มโอ อ้อ

169 items(1/17) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน