ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

by punyha @23 พ.ค. 55 20:17 ( IP : 223...236 ) | Tags : 1 ไร่ 1 แสน
photo  , 833x457 pixel , 87,153 bytes.

ทฤษฎี “ทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสน”

ทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจะเป็นการทําการเกษตรในพื้นที่จํากัด เพียง 1 ไร่ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน

คุณอดิศร พวงชมพู ทําเกษตรแนวใหม่นี้บนที่ดินของตนเองที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งในการทําเกษตรได้ออกแบบการใช้พื้นที่ 1 ไร่ ออกเป็นส่วนๆ

ตัวอย่างผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่ค่ะ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่นะค่ะ  ผังแปลงนา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. ผังการใช้เนื้อที่ - Download
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน