การระดมทุน

กิจกรรมระดมทุนร่วมกับภาคี

กิจกรรมในช่วงแรกที่มูลนิธิชุมชนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แนวทางที่จะดำเนินการต่อไปจะเป็นในรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการ การค้นหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายพร้อมจะเทพลังมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเครือข่ายชนชั้นกลางที่ยังเป็นยักษ์หลับ หรือไม่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในหมู่พรรคพวกของตน โดยมุ่งเป้าไปยัง 4 ด้าน ได้แก่

 • ด้านเด็กและเยาวชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านวัฒนธรรม

มูลนิธิชุมชนสงขลาปวารณาตนจะเป็นทั้งผู้ระดมทุน กระจายทุน เชื่อมประสานให้เกิดผลสำเร็จดังกล่าวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

แม้ทั้งหมดนี้มิใ่ช่เรื่องง่ายนักในสภาพสังคมและวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้ แต่เราก็มิได้ย่อท้อ ความตั้งใจของมูลนิธิจะขอเป็นเข็มเป็นด้ายเชื่อมร้อยสิ่งดีๆที่มีอยู่ และช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาด

มาจับมือแล้วเดินไปด้วยกันนะครับ

นอกจากนั้นแล้วยังจะมีกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกับภาคีสุขภาพ ได้แก่

 • จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้พิการร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา ได้แก่ พิการร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หูตา (ช่วยเหลือข้าราชการผู้น้อย,ผู้พิการ หรือผู้ที่ใช้บัตรประกันสังคมเบิกไม่ได้, จัดซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน ของใช้สิ้นเปลือง ขาเทียม ฯลฯ)

 • จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้สูงอายุร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

 • จัดตั้งกองทุนหมวกนิรภัย (หมวกเด็กลดอุบัติเหตุ) ร่วมกับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 • จัดตั้งกองทุนเด็ก (กองทุนหนังสือ) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

 • กองทุนกลางไม่ระบุประเภทความช่วยเหลือ

 • สร้างอาสาสมัครในการช่วยเหลือสังคม

การดำเนินงานของแต่ละกองทุน

 • กองทุนเพื่อผู้พิการกองทุนเพื่อผู้พิการ (ช่วยเหลือข้าราชการผู้น้อยมีบัตรประกันสังคมที่เบิกไม่ได้, ช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน ของใช้สิ้นเปลือง ขาเทียม ฯลฯ)

  • ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาสำรวจผู้พิการในพื้นที่ จ.สงขลา /หาฐานข้อมูลผู้พิการ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลจาก พมจ.ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พิการที่ยังต้องการความช่วยเหลือ สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อที่ทางมูลนิธิจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในส่วนใดบ้าง หรือมีโครงการผู้พิการอยู่ที่ใดบ้างเพื่อทางมูลนิธิจะได้ให้ความช่วยเหลือ
  • ให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการเป็นรายบุคคล แล้วแต่กรณีไป (ลงพื้นที่หาประวัติ รูปถ่าย) แล้วนำมาขึ้นเวปไซด์ ประมาณ 3-5 คน แล้วนำมาพัฒนารูปแบบในการระดมทุน
 • กองทุนหมวกนิรภัย (หมวกเด็กลดอุบัติเหตุ)

  • จัดซื้อหมวกกันน็อค(ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่) เพื่อนำมาขายในราคาถูกให้กับประชาชน แล้วนำเงินที่ขายได้กลับมาซื้อหมวกกันน็อคใหม่
  • จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบพื้นหลังหมวกกันน็อคเพื่อให้เป็นโลโก้จังหวัด แล้วนำแบรนด์ไปขายให้กับบริษัท นำเงินในส่วนนั้นมาซื้อหมวกกันน็อก (มีการจำกัดแบบ และจำนวนของหมวก)
 • กองทุนเด็ก (กองทุนหนังสือ)

  • สำรวจความต้องการของแต่ละพื้นที่ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ว่าต้องหนังสือประเภทใดบ้างที่เด็กต้องการ ประมาณ 1-2 พื้นที่ (ปัจจุบันก็ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา)
  • รับบริจาคหนังสือนิทาน นำไปให้เด็กอ่านร่วมกับผู้ปกครอง ส่งเสริมการอ่านและจินตนาการ
  • หาอาสาสมัครอ่านนิทานให้เด็กฟัง (เสียงที่เห็น) อัดเสียงใส่เทปให้เด็กๆได้ฟัง เพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากขึ้น

ผู้สนใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมและช่วยเหลือมูลนิธิชุมชนสงขลา สามารถแจ้งความจำนงและบริจาคได้ที่สำนักงานประสานงานพื้นที่และบัญชี "มูลนิธิชุมชนสงขลา"

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี 562-0-52250-7

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน