แนวคิดมูลนิธิชุมชน

บทความ

เก้าอี้ ๔ ขา หัวใจงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

@17 มิ.ย. 62 11:00
"เก้าอี้ ๔ ขา"การทำงานในพื้นที่หากคิดในแง่ความยั่งยืน ควรประกอบด้วยขาการทำงานอย่างน้อย ๔ ขาที่เสมอกัน คือ๑.ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยตัวแทนกระทรวงต่างๆและพ่อเมืองรับนโยบายจากส่วนกลางนำมาสู่การปฎิบัติ หรือนำปัญหาจากพื้นที่ไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบาย๒.ส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ในฐานะองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลประชากรของตน โดยมีผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองผ่านการเลือกตั้ง และกำนัน/ผญ.บ้าน ภาย

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

@11 พ.ค. 62 13:17
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

คนหาดใหญ่ต้องการอะไร?

@22 ต.ค. 52 11:08
หาดใหญ่บ้างว่าเป็นเมืองไร้ราก บ้างว่าเป็นเมืองที่ราษฎรร่วมสร้าง บ้างว่าเป็นเมืองชุมทาง หลากความเห็นแล้วแต่มุมมองจะส่องสะท้อนความหลากหลายที่ว่าด้านหนึ่งก็เป็นจุดเด่น...มีคนจีน มีนักธุรกิจ ที่พึ่งพิงกันเอง พึ่งพากันเอง ไม่มีเหตุระเบิด น้ำท่วม ไฟไหม้รุนแรง หาดใหญ่ฟื้นตัวได้ด้วยตนเองไม่ยาก คนหาดใหญ่ไม่ค่อยหวังพึ่งการเมืองความหลากหลายที่ด้านหนึ่งก็เป็นจุดด้อย...ตัวใครตัวมัน เห็นแ่ก่ผลประโยชนฺเฉพาะก

ลูกโป่ง 3 ลูก

@22 ต.ค. 52 10:47
แนวคิดมูลนิธิชุมชนอธิบายง่ายๆ ด้วยรูปผีเสื้อปีกด้านหนึ่ง ทำหน้าที่ระดมทุนปีกอีกด้านหนึ่งทำหน้าที่กระจายทุนส่วนลำตัวผีเสื้อ ทำหน้าที่บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นแล้ว ยังดูได้ที่องค์ประกอบของกรรมการหรือสมาชิกของมูลนิธิ ซึ่งจะมีความต่างจากมูลนิธิทั่วไปตรงที่ มิใช่เป็นของเอกชน หรือของบุคคลมูลนิธิชุมชนที่แท้แล้ว ควรจะเป็นของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม คำว่าชุมชน อย่างน้อยควร

หัวข้อทั้งหมด

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน