Topic List

Submitted by punyha on 23 ก.พ. 65 11:24

ชีวิต ติด CI ตอนที่ 1 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565)หลังจากเมื่อวาน เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ซ้ำให้อีกรอบ แล้วผลออกมา 2 ขีด แบบ "ท้องไม่มีพ่อ" เจ้าหน้าที่นัดให้มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลในวันนี้ตอนบ่ายโมง เก็บเสื้อผ้า หิ้วกระเป๋า ตระกร้า ชะลอม เชี่ยนหมาก พร้อมการกักตัว 10 วัน ตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่ ขึ้นท้ายรถกระบะอุบัยมาเททิ้งไว้ที่โรงพยาบาล กรอกเอกสารข้อมูลแบบฟอร์มคำยินยอมต่าง ๆ รับยาของใครของมัน

Submitted by punyha on 27 เม.ย. 64 10:48

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"บทเรียนการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 พบว่าหากต้องการประสานทรัพยากร ลดช่องว่างการทำงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งยังแยกส่วนต่างคนต่างทำ สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้1)การทำงานร่วมในลักษณะ เก้าอี้ 4 ขา เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงาน เสริมหนุนกันได้ โดยมีภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)เข้ามาทำงานร่วมกัน ได้แก่ ส่วนภูม

Submitted by punyha on 11 เม.ย. 62 13:52

ถอดบทเรียน กระบวนการ ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง  “กินได้ จับต้องได้”

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

Submitted by plodpai on 17 พ.ย. 54 15:13

สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก้าวย่างในปีแรก เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งวัดได้จากความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี อันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละของกรรมการทุกท่านทั้งนี้จังหวัดสงขลา เป็นที่รับรู้กันว่ามีทุนทางสังคมมากมาย เรามีองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเง

Submitted by ชาคริต โภชะเรือง on 21 เม.ย. 53 12:03

เรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิต การบริหารวัดร่องขุึนโดยรูปแบบไม่เหมือนใคร เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตัดสินใจร่วม มีการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย และสร้างความสุขร่วมกัน

Submitted by Little Bear on 3 ก.ย. 52 12:06

หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชนหลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน (Principle of Community Administrator and Management)

เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุมชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม ภายใต้แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

เรียบเรียงโดย อรัญ จิตตะเสโน และคณะ

ดำเนินการโดย คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ในโครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม

ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ไปอ่านกันได้เลย

Submitted by Knock Knock on 10 ก.ค. 52 16:42

เมื่อ ถึงคำว่า 'มูลนิธิ' ผู้อ่านหลายท่านคงคิดถึงหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ด้านการกุศล ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เพื่อตนเอง หลายวันมานี้

หลายท่านคงได้ยินชื่อ 'มูลนิธิชุมชนสงขลา' มูลนิธิแห่งนี้ คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาเพื่อใคร ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และนักธุรกิจผู้มีบทบาททางด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ได้รับการยอม รับจากสังคมในหลากหลายตำแหน่ง และเป็นประธานคณะทำงาน มูลนิธิชุมชนสงขลา กล่าวถึงการก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา ว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า "มูลนิธิของชุมชน บริหารโดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน"

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน