องค์ความรู้

องค์ความรู้

ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง “กินได้ จับต้องได้”

โดย punyha on April,11 2019 13.52

ถอดบทเรียน กระบวนการ ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง  “กินได้ จับต้องได้”

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย plodpai on November,17 2011 15.13

สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก้าวย่างในปีแรก เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งวัดได้จากความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี อันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละของกรรมการทุกท่านทั้งนี้จังหวัดสงขลา เป็นที่รับรู้กันว่ามีทุนทางสังคมมากมาย เรามีองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเง

การบริหารวัดร่องขุน อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

โดย ชาคริต โภชะเรือง on April,21 2010 12.03

เรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิต การบริหารวัดร่องขุึนโดยรูปแบบไม่เหมือนใคร เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตัดสินใจร่วม มีการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย และสร้างความสุขร่วมกัน

e-Book : หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน

โดย Little Bear on September,03 2009 12.06

หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชนหลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน (Principle of Community Administrator and Management)

เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุมชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม ภายใต้แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

เรียบเรียงโดย อรัญ จิตตะเสโน และคณะ

ดำเนินการโดย คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ในโครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม

ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ไปอ่านกันได้เลย

ตามดูโมเดลปีกผีเสื้อ 'มูลนิธิชุมชนสงขลา' กับภารกิจพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน

โดย Knock Knock on July,10 2009 16.42

เมื่อ ถึงคำว่า 'มูลนิธิ' ผู้อ่านหลายท่านคงคิดถึงหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ด้านการกุศล ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เพื่อตนเอง หลายวันมานี้

หลายท่านคงได้ยินชื่อ 'มูลนิธิชุมชนสงขลา' มูลนิธิแห่งนี้ คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาเพื่อใคร ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และนักธุรกิจผู้มีบทบาททางด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ได้รับการยอม รับจากสังคมในหลากหลายตำแหน่ง และเป็นประธานคณะทำงาน มูลนิธิชุมชนสงขลา กล่าวถึงการก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา ว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า "มูลนิธิของชุมชน บริหารโดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน"

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน