สื่อของมูลนิธิ

สื่อของมูลนิธิ

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

โดย Little Bear on January,30 2015 11.41

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

โดย Little Bear on January,30 2015 11.32

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

โดย punyha on January,09 2013 18.55

แนะนำหนังสือ "คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะ. นำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย...สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยค่ะ

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

โดย Little Bear on December,19 2012 20.36

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย plodpai on November,17 2011 15.13

สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก้าวย่างในปีแรก เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งวัดได้จากความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี อันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละของกรรมการทุกท่านทั้งนี้จังหวัดสงขลา เป็นที่รับรู้กันว่ามีทุนทางสังคมมากมาย เรามีองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเง

ไดอารี่ มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย plodpai on October,17 2011 15.52

ไดอารี่มูลนิธิชุมชนสงขลา

e-book : มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง

โดย Little Bear on December,08 2010 20.56

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่ว่า"กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่

e-book :: เมล็ดพันธุ์สมิหลา - กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on June,13 2010 13.03

ชื่อหนังสือ : เมล็ดพันธุ์สมิหลา - กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาที่ปรึกษา : อำพล จินดาวัฒนะ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรผู้เขียน : ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์บรรณาธิการ : ชาคริต โภชะเรือง จารึก ไชยรักษ์จัดพิมพ์โดย : สำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น ๒ อาคาร ๗๗/๓๗ ติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑ www.na

e-book :: มูลนิธิชุมชนสงขลา กรณีศึกษาการก่อเกิดมูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย Little Bear on June,13 2010 12.40

มูลนิธิชุมชนสงขลา - Songkhla Community Foundationร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ เพื่อการพัฒนาสงขลาอย่างยั่งยืนชื่อหนังสือ : กรณีศึกษาการก่อเกิดมูลนิธิชุมชนสงขลาจัดพิมพ์เผยแพร่โดย : มูลนิธิชุมชนสงขลา www.scf.or.thที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : วัดคลองแห เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสำนักประสานงานพื้นที่ :สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปีที่พิม

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน