แนะนำกรรมการ

คณะก่อตั้ง

กรรมการบริหารมูลนิธิชุมชนสงขลา

  • พระครูปลัดสมพรพระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโมเจ้าอาวาสวัดคลองแห
  • นายชิต สง่ากุลพงศ์นายชิต สง่ากุลพงศ์ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
  • นายสมพร สิริโปราณานนท์นายสมพร สิริโปราณานนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากรรมการ
  • นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลากรรมการ
  • นายอรัญ จิตตะเสโนผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาสังคมกรรมการ
  • นายพิชัย ศรีใสสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมสลาตันกรรมการ
  • นายชาคริต โภชะเรืองผู้ประสานงานเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาผู้จัดการ
  • นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะเลขานุการ

นอกเหนือจากคณะผู้ก่อตั้งข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ร่วมคิดและสนับสนุนการตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลาซึ่งไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการอีกหลายท่าน อาทิเช่น ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) นายพีระ ตันติเศรณี (อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) นางพิชยา แก้วขาว (ประชาสังคม) และ นางพิกุล บุรีภักดี (ประชาสังคม) เป็นต้น

มูลนิธิชุมชนสงขลา ได้จดทะเบียนแล้วเสร็จสามารถดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์นับแต่วันที่ 4  มีนาคม 2552

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน