เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

by punyha @8 พ.ค. 60 11:33 ( IP : 171...235 ) | Tags : กิจกรรม , คุณภาพชีวิตคนพิการ
photo  , 600x337 pixel , 41,126 bytes.

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในกรณีท้องถิ่น แต่ไม่มีกระบวนการบูรณาการแผนร่วมกันโดยมีอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯที่มีผู้ว่าเป็นประธานและพมจ.เป็นเลขาฯทำหน้าที่หลัก มีข้อเสนอให้เพิ่มวาระของอนุกรรมการให้แต่ละยุทธศาสตร์ที่จะทำใหม่ได้รายงานผลหรือเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำงานในที่ประชุมเป็นวาระประจำ มีการนำระบบข้อมูลกลางโดยใช้คนพิการเป็นศูนย์กลางมาแก้ปัญหาการไม่สามารถบูรณาการทำงาน และมีการบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงานในช่วงทำแผนด้วย มิเช่นนั้นการขับเคลื่อนแผนส่วนใหญ่จะเป็นงานของพม.และงบจากพม. หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนส่วนใหญ่ไม่ได้นำแผนไปทำโครงการ ด้วยข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับแผนประจำของตน

การทำแผนฯที่ผ่านมาใช้การระดมความเห็น การทำ SWOT ผู้เข้าร่วมมักเสนอความเห็นเป็นภาพฝันที่ต้องการเห็น ทำให้ข้อเสนอจำนวนมากไม่สามารถปฎิบัติได้ มีโครงการจำนวนมากเกินไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ เจ้าภาพหลักยังคงเป็นพมจ. ทางแก้รอบนี้จัดตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการโดยยึดยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง หาคนทำงานในแต่ละหน่วยงานมาร่วมมือกัน แบ่งประเภทโครงการเป็น 2 อย่างคือ โครงการที่จะทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก รอง องค์กรคนพิการ และโครงการที่คนพิการจะดำเนินการเอง ในส่วนหลังข้อเสนอของคนพิการจะต้องอยู่บนฐานทำเองได้ แก้ปัญหาตนเองได้

การทำแผนจะเริ่มด้วยการตั้งคณะทำงานรายยุทธศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญประกบในแต่ละยุทธศาสตร์ จัดประชุมร่วมกันกำหนดกรอบของยุทธศาสตร์ให้ชัด จากนั้นส่งแบบฟอร์มเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะให้กับองค์กรหน่วยงาน องค์กรคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั้งหมดที่มีอยู่ส่งกลับมาให้พมจ. นำข้อเสนอทั้งหมดให้คณะทำงานมาจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ และนำร่างแผนเข้าประชาวิจารณ์ต่อไป

ข้อเสนอนี้จะถูกนำไปเสนอรองผู้ว่าในฐานะประธานฯเห็นชอบอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน