กิจกรรม

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

by punyha @May,08 2017 11.33 ( IP : 171...235 ) | Tags : กิจกรรม , คุณภาพชีวิตคนพิการ
photo  , 600x337 pixel , 41,126 bytes.

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในกรณีท้องถิ่น แต่ไม่มีกระบวนการบูรณาการแผนร่วมกันโดยมีอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯที่มีผู้ว่าเป็นประธานและพมจ.เป็นเลขาฯทำหน้าที่หลัก มีข้อเสนอให้เพิ่มวาระของอนุกรรมการให้แต่ละยุทธศาสตร์ที่จะทำใหม่ได้รายงานผลหรือเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำงานในที่ประชุมเป็นวาระประจำ มีการนำระบบข้อมูลกลางโดยใช้คนพิการเป็นศูนย์กลางมาแก้ปัญหาการไม่สามารถบูรณาการทำงาน และมีการบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงานในช่วงทำแผนด้วย มิเช่นนั้นการขับเคลื่อนแผนส่วนใหญ่จะเป็นงานของพม.และงบจากพม. หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนส่วนใหญ่ไม่ได้นำแผนไปทำโครงการ ด้วยข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับแผนประจำของตน

การทำแผนฯที่ผ่านมาใช้การระดมความเห็น การทำ SWOT ผู้เข้าร่วมมักเสนอความเห็นเป็นภาพฝันที่ต้องการเห็น ทำให้ข้อเสนอจำนวนมากไม่สามารถปฎิบัติได้ มีโครงการจำนวนมากเกินไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ เจ้าภาพหลักยังคงเป็นพมจ. ทางแก้รอบนี้จัดตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการโดยยึดยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง หาคนทำงานในแต่ละหน่วยงานมาร่วมมือกัน แบ่งประเภทโครงการเป็น 2 อย่างคือ โครงการที่จะทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก รอง องค์กรคนพิการ และโครงการที่คนพิการจะดำเนินการเอง ในส่วนหลังข้อเสนอของคนพิการจะต้องอยู่บนฐานทำเองได้ แก้ปัญหาตนเองได้

การทำแผนจะเริ่มด้วยการตั้งคณะทำงานรายยุทธศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญประกบในแต่ละยุทธศาสตร์ จัดประชุมร่วมกันกำหนดกรอบของยุทธศาสตร์ให้ชัด จากนั้นส่งแบบฟอร์มเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะให้กับองค์กรหน่วยงาน องค์กรคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั้งหมดที่มีอยู่ส่งกลับมาให้พมจ. นำข้อเสนอทั้งหมดให้คณะทำงานมาจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ และนำร่างแผนเข้าประชาวิจารณ์ต่อไป

ข้อเสนอนี้จะถูกนำไปเสนอรองผู้ว่าในฐานะประธานฯเห็นชอบอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

« 2616
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน