"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS 2565"

 • photo , 960x720 pixel , 151,455 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,789 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,471 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,297 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,404 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 190,066 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 185,097 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 140,827 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,877 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 269,835 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,616 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,761 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,513 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,323 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,416 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,714 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,115 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,612 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,290 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,966 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,789 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,471 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,297 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,404 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 190,066 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 185,097 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 140,827 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,877 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 269,835 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,616 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,761 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,513 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,323 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,416 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,714 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,115 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,612 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,290 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,966 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,789 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,471 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,297 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,404 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 190,066 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 185,097 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 140,827 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,877 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 269,835 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,616 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,761 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,513 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,323 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,416 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,714 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,115 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,612 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,290 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,966 bytes.

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาSGS-PGS"

หลังโควิดซา ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดที่มีทั้งเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจแปลงสมาชิกทั้งใหม่และเก่าที่ถึงรอบการตรวจแปลงเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ SGS-PGS

เห็นพัฒนาการของรูปแบบการผลิต การวางแนวกันชน รวมถึงการเก็บข้อมูลของทีมตรวจแปลงที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป ผลผลิตจากเกษตรกรเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ต้องการผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีและสารไล่แมลง ยาฆ่าหญ้าปนเปื้อน และถูกบันทึกไว้ในระบบของแอพฯGreenSmile และส่วนหนึ่งจะถูกเชื่อมโยงโดยคู่ค้าคนกลางที่จะนำผลผลิตไปสู่โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร หรือตลาดเคลื่อนที่ตามจังหวะโอกาสเอื้ออำนวย

ที่สุดแล้ว การผลิตยังมีความต้องการอีกมาก เกษตรกรอยู่กันกระจัดกระจาย คนละทิศละทาง ผลิตได้พอจำหน่ายไม่มาก ต้องการสมาชิกประจำหรือราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการวางแผนการผลิตร่วม การตลาดร่วมที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน