"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริก รองรับการขับเคลื่อน iMedCare"

by punyha @12 พ.ค. 65 13:26 ( IP : 171...58 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW , กิจกรรม
 • photo , 960x720 pixel , 90,924 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,280 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,473 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,562 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,151 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 143,542 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 77,573 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 84,579 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 91,824 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 63,346 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 61,527 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 83,538 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 84,752 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 82,914 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 70,048 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 71,052 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 63,445 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 65,802 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 80,617 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 93,143 bytes.

"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริกรองรับการขับเคลื่อน iMedCare"

การดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่บ้านด้วยการพัฒนากลไกธุรกิจเพื่อชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์มอ.และเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา/กขป.เขต ๑๒ กำลังดำเนินการ ได้นัดหมายผู้บริหาร ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานำโดยนายกสุริยา ยีขุน ทีมงานสาธารณสุข กองสวัสดิ์ และผู้ดูแลที่บ้าน(HCG)ที่ผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์มอ.มาร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ

๑)เป้าหมายต้องการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home care giver) ผ่านการจัดการแบบธุรกิจเพื่อสังคม มิได้มุ่งเน้นกำไร และให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการของพื้นที่ สามารถส่งต่อข้อมูล ประสานเชื่อมต่อ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และลดช่องว่างของระบบบริการ สร้างมาตรฐานการให้บริการร่วมกัน

๒)กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่อยู่นอกเหนือระบบ LTC ที่ต้องการรับบริการและจ่ายค่าบริการในราคาที่เข้าถึงได้ และผู้สูงอายุทั่วไป ที่ต้องการบริการ

กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่อยู่ในระบบ LTC ที่ต้องการบริการเพิ่มเติมและสามารถจ่ายค่าบริการ

๓)บริการหลัก ได้แก่ ทำความสะอาดร่างกาย ทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอดและดูดเสมหะ  บริการอื่นๆ ได้แก่ ๑) พูดคุยเป็นเพื่อน ๒) พาไปพบแพทย์ตามนัด ๓) พาไปวัด/พบเพื่อน/ไปซื้อของ/ออกกำลังกาย ฯลฯ ๔) ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว พาเดิน เข้านอน

มีการบันทึกประวัติการให้บริการรายบุคคล ที่สามารถส่งต่อข้อมูลและออกแบบการให้บริการร่วมกับ CM (Care Manager หมายถึง ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข) ในแต่ละพื้นที่จาก สปสช. ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น iMedCare

๔)ที่ประชุมเห็นชอบร่วมพัฒนากลไกการทำงานร่วม ประกอบด้วยปลัดทต. ผอ.กองสาธารณสุข/กองสวัสดิ์ HCG, CM โดยมีนายกและรองนายกเป็นที่ปรึกษา ร่วมกำหนดแนวทางการทำงาน

๔.๑ ร่วมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ต.ปริก และร่วมกับ CM,CG,HCG ทำแผนการให้บริการประชาชน กำหนดเป้าหมาย กติกา เงื่อนไขการใช้บริการ ลดช่องว่างและเสริมหนุนระบบบริการ โดยจำแนกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มตามสิทธิ์ LTC และกลุ่มที่ต้องการบริการเสริมหนุน(มีกำลังจ่าย) สามารถให้บริการในพื้นที่ รวมถึงสื่อสารกับประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการดูแลชุมชน

โดยทต.ปริก ส่งทีมเข้าร่วมอบรมการใช้ iMed@home ผ่านหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์และมูลนิธิชุมชนสงขลาในการบันทึกความต้องการ ความช่วยเหลือ และส่งต่อข้อมูลการให้บริการในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดแนวทางบริหารจัดการ iMedCare สนับสนุน HCG ฝึกภาคสนามในการให้บริการ

และเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับอำเภอ ซึ่งจะมีเครือข่าย HCG ที่ผ่านการอบรมในตำบลอื่นของอำเภอสะเดา ให้บริการประชาชนในตำบลใกล้เคียงหรือระดับอำเภอในกลุ่มที่มีกำลังจ่าย

หมายเหตุ เป้าหมาย ๓ อำเภอ(เมือง หาดใหญ่ และสะเดา) รวมถึงพัฒนาวิสาหกิจระดับตำบลอีก ๖ แห่ง

บันทึกจากการประชุมภาคีเครือข่ายวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปริก

ขอบคุณภาพจาก  มนัส บูละ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน