หนุนเสริมเครือข่าย ทสม.คลองหอยโข่ง

photo  , 960x601 pixel , 114,677 bytes.

วันที่ 16 ธันวาคม 2565  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและมูลนิธิชุมชนสงขลา  มอบจอบและพร้า ให้ ทสม.คลองหอยโข่ง(ป่าผาดำ)


มอบอาวุธ(จอบ พร้า) ให้ทสม.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัคร)ป่าต้นน้ำผาดำ โดยมูลนิธิรักษ์ป่าต้นน้ำ(เงินบริจาคจากกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยคุณประโชติ อินทร์ถาวรกับมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ กับอาจารย์พิชัย ศรีใส กลุ่มทสม.นี้แปรสภาพมาจากกลุ่มผาดำ(อดีตผกค. คือคอมฯในอดีตที่จับอาวุธสู้กับรัฐ)

กลุ่มนี้หลังนโยบาย 66/23 ในยุคป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มนี้ทำกินในเขตผาดำ(เทือกเขาแก้วที่มีน้ำตกโตนงาช้าง เทือกเขานี้เป็นต้นน้ำของคลองอู่ตะเภาที่หล่อเลี้ยงคนสงขลา) กลุ่มคนเหล่านี้คอยลาดตะเวณดูแลพิทักษ์ป่าต้นน้ำไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า(กลุ่มนี้เคยได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา สาขาองค์กรดีเด่น ของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ และเคยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC ในการบวชป่าผาดำ ทำต่อเนื่องมาหลายปี)

ตอนนี้ลูกหลานของกลุ่มคนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นเจนเนอรีชั่นที่สอง วางปืนมาจับจอบจับพร้าเข้าเป็นอาสาสมัครของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลป่าต้นน้ำ ทำแนวกันไฟในช่วงฤดูร้อนไม่ให้เกิดไฟป่า

ผมเคยเสนอให้กลุ่มนี้จัดพาคนที่ชอบเดินป่าในเชิงแอดเวนเจอร์ไปดูร่องรอยในอดีตของผกค.ไม่ว่าจะเป็นหลุมขวาก ที่ตั้งค่าย ลานประชุม  โดยเก็บเป็นรายหัว ผมเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทำนองนี้ไม่น้อยครับ

ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน