"ระบบข้อมูลกลาง"

by punyha @25 ส.ค. 64 08:45 ( IP : 171...116 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรม
 • photo , 640x1315 pixel , 55,154 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 57,195 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 59,443 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 56,887 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 45,680 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 55,965 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 60,928 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 34,521 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 50,738 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,845 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,481 bytes.

"ระบบข้อมูลกลาง"

ราวปี 2554 ทางสปสช.เขต ๑๒ โดยผอ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์ มาชวนมูลนิธิชุมชนสงขลานำข้อมูลผู้ป่วยบัตรทองของสปสช.ของเขตมาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอสถิติในแต่ละพื้นที่ให้เห็น ๑๐ อันดับโรคที่ผู้ป่วยบัตรทองไปใช้บริการ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกองทุนตำบลที่จะนำไปทำแผนสุขภาพระดับตำบลแก้ปัญหาต่อไป

จุดเริ่มต้นนี้ทำให้เราพัฒนา www.ข้อมูลชุhttp://xn--b3c4aw.com/ มาเรื่อยๆ ยังเสียดายข้อมูลชุดนี้อยู่ หากสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เราจะเห็นข้อมูลย้อนหลังไปประเมินอนาคตได้ไม่ยาก แต่น่าเสียดายว่าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้การประมวลผลทำได้ยากเกินไป เทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่ดีพอด้วย

อย่างไรก็ดี เราก็ยังเดินหน้าต่อ ไปทำเรื่องที่เล็กลง ด้วยการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ...คนพิการ เป็นกลุ่มแรกที่เดินหน้าต่อ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลางของพื้นที่ ลดช่องว่างข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บหรือมีแค่ข้อมูลพื้นฐาน หรือจัดเก็บแบบแยกเป็นส่วนๆตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดทำแบบสอบถามคุณภาพชีวิตแล้วสำรวจด้วยทีมงานในพื้นที่ จนสำเร็จที่อำเภอนาทวี จากนั้นก็ขยายผลเรื่อยมา ค่อยๆขยับมาทำกับผู้สูงอายุ จนกระทั่งมาถึงประชากรกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ในราวปี 2561

เทคโนโลยี ๔G เข้ามา ทำให้เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home ขึ้น และเปลี่ยนมาใช้ระบบเยี่ยมบ้านสำรวจความต้องการแทนแบบสอบถามที่ต้องใช้เวลา และขยายผลในหลายพื้นที่เรื่อยมา

จากiMed@home ปัจจุบันได้ต่อยอดมาเป็น iMedCare ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน มีiMed@จิตเวช ดูแลผู้ป่วยทางจิต ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการกระตุ้นระบบการทำงาน ลดช่องว่างการให้บริการ และช่วยกันพัฒนาไปสู่ระบบที่ควรเป็น...ระดับจังหวัด กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้เป็นแม่งานชวน ๑๑ องค์กรมาร่วมกันทำฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ data ของแต่ละองค์กรสามารถนำไปสู่ระบบกลางและคืนกลับมาให้แต่ละองค์กรได้ใช้งาน มองเห็นภาพรวมร่วมกัน ในการดำเนินงานมุลนิธิชุมชนสงขลาเป็นองค์กรรับผิดชอบ ได้ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯจัดทำ TOR กับบริษัทแห่งหนึ่งดำเนินการพัฒนาระบบกลางรองรับ จะแล้วเสร็จใน ๓ เดือนนี้

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน