342 items|« First « Prev 3 4 (5/35) 6 7 Next » Last »|

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด ตอนที่ 2

โดย punyha on 8 เม.ย. 63 10:21

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด ตอนที่ 2โควิด เมื่อไหร่จะหยุดระบาดปิดเมืองปิดประเทศปิดหมู่บ้านจะหยุดไหม คำตอบคือ เป็นเพียงการชะลอการระบาดออกไปเท่านั้น ยังไม่ใช่วิธีที่จะยุติการระบาดได้ จะปิดไปสักพักก็ต้องเปิดในที่สุด เพราะระบบเศรษฐกิจจะชะงัก ผู้คนจะอยู่ไม่ได้ และเมื่อเปิดเมือง เปิดการสัญจรของผู้คน การแพร่ระบาดก็จะค่อยๆกลับมา เช่นเดียวกันในประเทศจีน ซึ่งก็อาจต้องปิดเมืองกันอีกหลายๆระลอกจากความรู

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด ตอนที่ 1

โดย punyha on 8 เม.ย. 63 10:20

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด ตอนที่ 1โควิด ระดับการป่วยจะเป็น 80-15-5 ตัวเลขที่ต้องรู้ความเข้าใจของผู้คนตอนนี้ เข้าใจว่า เป็นโควิดแล้วจะต้องมีอาการหนักแน่ๆ ซึ่งไม่จริงโควิดเป็นเชื้อโคโรน่าไวรัส มีอัตราการติดเชื้อสูง (infectivityสูง) แต่ความรุนแรงค่อนข้างต่ำ อาการของการติดเชื้อโควิดคือ 80-15-5นั่นคือ ใน 100 คนที่ติดเชื้อ จะมี 80 คนที่มีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย เช่นแค่ไอนิดหน่อย ไข้ต่ำๆไม่ก

ภาคีเครือข่ายคนนาหว้าไม่ทอดทิ้งกัน

โดย punyha on 13 มี.ค. 63 16:47

อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา : นำโดย นายประทีป ไชยยอด นายก อบต. นาหว้า. ร่วมกับ สมาชิก อบต./ข้าราชการ ลูกจ้าง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำศาสนา . /รพสต.นาหว้า-ควนขี้แรด/ อสม./ บัณฑิตฯ /จิตอาสา ฯลฯร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. และมอบวัสดุยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลนาหว้า12 หมู่บ้าน /จำนวน. 41 รายตามโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนสงขลา(โดยการประสานงานของป

เครือข่ายตำบลพะตง

โดย punyha on 12 มี.ค. 63 15:17

"เครือข่ายตำบลพะตง"วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นัดหมายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ แกนนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลพะตงณ ที่ทำการชุมชนบ้านหลบมุม และเป็นพื้นที่แปลงรวมทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชน"ร่วมเรียนรู้ ร่วมผลิต และร่วมจำหน่าย" คือแนวทางของกลุ่มโดยเริ่มทำกิจกรรมมา ๒ ปีแล้ว กลุ่มหลักคือประกอบด้วย ๑.กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียง อ.ศักดิ์ศิริ โตเอี่ยม เป็นผู้นำของกลุ่มผู้สูงอายุ ชักชวนสมาชิกสูงวัยในชุมชนที

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย punyha on 29 ก.พ. 63 17:11

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"รอบนี้มาเรียนรู้ ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว ที่เริ่มต้นเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาต่อยอดพื้นที่ว่างราว ๓ งานให้เป็นแปลงผัก เริ่มด้วยการถมดินใช้ดินลูกรังที่เหลือจากการก่อสร้าง ลงพืชผักทดลองไปเรื่อยๆ แต่ความที่ดินขาดธาตุอาหาร และเจอศัตรูพืชรบกวนทำให้ไปประสบความสำเร็จต่อมาได้เรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมือง บวกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ป้าสาวสามารถนำความรู้ที

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย punyha on 27 ก.พ. 63 21:54

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓มีเรื่องสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑. ส่วนกลางออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาเงินของกองทุนฯให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฯที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ลูกหนี้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ติดต่อพัฒนาการแต่ละอำเภอนะครับ)๒.สมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ ๑๔ กพ.๖๓

เมืองสตูล

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 16:46

"เมืองสตูล"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองฝั่งลุ่มน้ำมำบัง มีทม.สตูลเป็นพี่ใหญ่ ที่นี่รองรับปัญหาขยะที่มาจากต้นน้ำผ่านมาทางเมืองรวมถึงน้ำจากต้นน้ำอีกด้วย การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่อันเนื่องจากที่ฝังกลบใกล้เต็ม ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของท้องถิ่นในปัจจุบัน ขณะที่ทางเลือกในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่เช่นนำขยะไปแปลงเป็นพลังงานก็ถูกต่อต้าน โครงการจำพวกสร้างสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำได้ยาก ทางน้ำเดิมก็ถูกทำลาย เปลี

เมืองปาดังเบซาร์

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 09:26

"เมืองปาดังเบซาร์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปาดังแปลว่าทุ่งใหญ่ มีอาณาเขตติดกับมาเลเซียจัดเป็น "เมืองชายแดน" ที่มีบริบทเฉพาะตัว มีความเป็นพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มีทั้งไทย จีน มุสลิม ประกอบด้วย ๒ อปท.ในส่วนของทม.ปาดังเบซาร์มีพื้นที่ ๑๑.๒๒ ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่มากนัก ด้วยเป็นเมืองปิด ผู้คนทำมาค้าขายเป็นหลัก อดีตเคยรุ่งเรืองจากการขนของหนีภาษี แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คนจีนจำนวนหนึ่งหลัง

เมืองพะตง

โดย punyha on 26 ก.พ. 63 09:17

"เมืองพะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพื้นที่นโยบายระดับเมือง มีตั้งแต่เมืองใหญ่ระดับจังหวัด เช่น เมืองขอนแก่น ภูเก็ต แล้วก็มีเมืองขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีได้หลายระดับ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มิได้มีแต่พื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของมหาดไทย ด้วยสภาพปัญหาที่มากระทบหรือศักยภาพของพื้นที่ มีได้หลากหลาย"เมืองพะตง" รวมหมายถึงทต.พะตงและอบต.พะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่แห่งนี้ยังมีทั้งห

เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

โดย punyha on 25 ก.พ. 63 19:49

"หลักสูตรนานาชาติ"วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการฝึกภาคสนามในต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.จุฬา นำนักศึกษาต่างชาติ ป.โท ป.เอก จำนวน๒๑ ชีวิต จากเยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย มาดูงานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีคุณชิต ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลามาต้อนรับและคุณสมพรมาร่วมนำเสนอ

342 items|« First « Prev 3 4 (5/35) 6 7 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน