"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"

 • photo , 960x540 pixel , 92,457 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 161,394 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 150,840 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,343 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 122,794 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 110,460 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 110,934 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 108,043 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 109,481 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 113,201 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 117,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,921 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,179 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,922 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 195,700 bytes.

"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"

วันที่ 20 กันยายน 2566 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 8 คนที่มาฝึกงาน ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน ร่วมกับเครือข่าย PCU สมิหลา อสม. แกนนำชุมชน และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลจากการลงสำรวจสถานะสุขภาพระดับบุคคลใน 51 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ได้ข้อมูลประชากรวัยเกิน 35 ปีมาจำนวน 100 คน โดยมีแกนนำชุมชน อสม. PCU สมิหลา เข้าร่วม

พบปัญหาหลักทั้งสิ้น 12 เรื่อง ปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกก็คือ

1)ประชากรมีน้ำหนักเกินร้อยละ 57

2)ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ร้อยละ 66.66

3)ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เป็นโรคความดันมีระดับความดันโลหิตผิดปกติ ร้อยละ 55.00

ชุมชนลงมติเลือกกิจกรรมลดน้ำหนักหรือโรคอ้วนเป็นกิจกรรมที่จะทำกับนักศึกษาในช่วงท้ายของการฝึกงาน โดยนัดหมายการให้ความรู้และร่วมกำหนดเมนูอาหารสุขภาพร่วมกันในวันที่ 26 กันยายน เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงและผู้สนใจจำนวน 50คน

จากแบบสอบถามที่มีการสำรวจประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลโรคประจำตัว พฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย คัดกรองกลุ่มช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไปแยกเพศชาย/หญิง ผู้ป่วยติดเตียง และการจัดการขยะ จำนวน 4 หน้ากระดาษ ทีมกลางจะนำข้อมูลมาเข้าใช้ประโยชน์

1)เก็บข้อมูลประชากรที่ยังตกหล่นอีกราว 30 คน(กลุ่มวัยแรงงานที่ทำงานภายนอก)

2)นำผลมาจัดทำแผนสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพในการดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ

3)นำข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home พร้อมแปรผลในรูปแบบ ปิงปองจราจร 7 สีเพื่อให้ทราบสถานะสุขภาพ

แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

1)นักศึกษาประมวลข้อมูล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยรายคน ส่งให้อสม.ลงคืนข้อมูลระดับครัวเรือน พร้อมชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 26 กันยายนและกิจกรรมหลังจากนี้

2)ร่วมกับหน่วยบริการ กองสาธารณสุขทน.สงขลา จัดทำแผนสุขภาพรายคนในกรณีกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยและธรรมนูญสุขภาพชุมชน กำหนดกติกาการดูแลสุขภาพของชุมชน อาทิ การมีกิจกรรมปรับพฤติกรรมแบบรวมกลุ่ม(3 อ. ลดปัจจัยเสี่ยง) พร้อมกับคัดกรองภาวะสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยรายใหม่ การวางขั้นตอนและแนวปฏิบัติกับหน่วยบริการส่งต่อเพื่อการรักษา ฟื้นฟูผู้ปวย

3)ติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพ รายงานสถานะสุขภาพผ่านระบบเยี่ยมบ้านแบบกลุ่มปิดในแอพ iMed@home ดูข้อมูลได้เฉพาะ Admin ของหน่วยบริการ อสม. แกนนำชุมชน และผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วม

4)พัฒนาแบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรค NCD เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถประเมินตนเอง ผ่านแอพ iMed@home

5)เชื่อมโยงระบบบริการกับ iMedCare ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจระดับเมืองในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในพื้นที่และเมืองบ่อยาง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน