ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

by punyha @19 ธ.ค. 64 09:21 ( IP : 124...141 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1478x1108 pixel , 202,557 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,585 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 176,660 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 196,091 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,335 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 179,327 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 179,189 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 137,598 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 123,842 bytes.
 • photo , 942x1332 pixel , 370,362 bytes.

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

นำทีมโดย อ.นิคม จากคณะวิศวะมอ. โปรแกรมเมอร์จากอบจ. สสจ. มูลนิธิชุุมชนสงขลา ทีมงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีเรื่องสำคัญๆ ที่มีผลต่อการทำงานในระยะต่อไปก็คือ

๑.รายงานความก้าวหน้าในส่วนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่มูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบ บริษัทที่รับช่วงดำเนินการต่อ จะต้องส่งงานให้แล้วเสร็จ โดยให้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงการทดสอบการใช้งานในสองช่วง คือ ก่อนสิ้นปีและต้นปี โดยให้แล้วเสร็จ มีการอบรมและนำเสนอในวันที่ ๑๔ มกราคม ปี ๖๕

จากนั้นกองทุนฯนำเสนอระบบสู่คณะกรรมการข้อมูล ๒ ชุด รวมผู้บริหาร ๑๑ องค์กรความร่วมมือให้เห็นภาพรวมของระบบ การเข้าถึง การใช้งานระบบ ซึ่งเน้นเป็นเพียง "ทางผ่าน" นำข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเข้ามาสู่ระบบ ประมวลผลมาใช้งานร่วมกัน ไม่ใช่ระบบใหม่ ที่จะเป็นภาระให้หน่วยงานจะต้องมานำข้อมูลเข้าระบบ

๒.เตรียมดำเนินการในระยะที่ ๒ ที่จะคู่ขนานกันไป

๒.๑ การนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากจะคืนข้อมูลนำเสนอระบบการทำงานในระยะที่ ๑ ให้หน่วยงานแล้ว บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เห็นระบบข้อมูลกลางที่จะอำนวยความสะดวก ประโยชน์ที่จะได้รับ บางหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบการนำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน(มี data เป็นแบบกระดาษ หรือไฟล์ดิจิตอล หรือส่งต่อเข้าสู่ระบบของส่วนกลาง ไม่มีระบบของพื้นที่)อาจจะได้นำไปปรับใช้ พัฒนาบุคลากรหรือระบบภายในของตน หรือจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีระบบภายใน ประสานการทำงานร่วมกัน

๒.๒ การพัฒนา ยกระดับการบริการและการช่วยเหลือ นำข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญมาสู่การปรับระบบการบริการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย กายอุปกรณ์ การเข้าถึงสิทธิ์ ฯลฯ ระบบประมวลผลในชั้นแรก ข้อมูลจะนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของระบบฐานข้อมูลกลางจะนำมาออกแบบระบบในการประสานเพิ่มความสะดวกการทำงานต่อไป เช่น การแจ้งเตือน การรายงานผล ระบบประมวลผลรายบุคคล เป็นต้น จำแนกเป็นโมดูลย่อยต่อไป โดยคงแนวคิด การเป็น "ทางผ่าน" และ "ประมวลผล"ในเชิงพื้นที่ เชิงยุทธศาสตร์ ไม่ได้สร้างระบบใหม่

๒.๓ ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิตอล DGA เชื่อมระบบระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค จำแนกเป็น ๒ ส่วนคือ ภาระกิจกลางในส่วนที่ DGA รับผิดชอบและภารกิจระดับพื้นที่ ซึ่งทีมกองทุนฯและเครือข่ายร่วมดำเนินการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มงานผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่งสามารถขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่านงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ทั้งระดับเขต หรือทั้งประเทศ และส่วนงานที่เห็นประโยชน์

มีข้อเสนอให้ DGA ช่วยสนับสนุนการใช้ "คลาวด์" ของส่วนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายทั้งกองทุนฯ มูลนิธิ สสจ. ซึ่งจะดูแลไปถึงจังหวัดที่ต้องการนำระบบฐานข้อมูลกลางนี้ไปใช้ในพื้นที่ของตน

หากสงขลาทำสำเร็จ ระบบเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ต้องการใช้ โดยไม่ต้องว่าจ้างทำโปรแกรมใหม่ มีแค่ค่าบริหารดูแลระบบ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม่มากนัก

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน