ภาคีเครือข่าย ๔PW สงขลา ร่วม "รับมือโควิด ระลอก ๓"

by punyha @14 พ.ค. 64 09:36 ( IP : 171...180 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 457,225 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 364,569 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 188,875 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 173,396 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 233,869 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 139,945 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 238,249 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 313,475 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 314,818 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 280,885 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 354,920 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 222,332 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 306,817 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 346,707 bytes.

"รับมือโควิด ระลอก ๓"

ขบวน ๔PW สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ชวนเครือข่ายสมาคม มูลนิธิ คณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในการประชุมให้ความเห็นต่อการจัดทำเอกสารประกอบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔

สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑) การป้องกันโควิด พบปัญหาขาดแมส เจล ในกลุ่มประชากรระดับครัวเรือน ตลาดนัด ตลาดสด ห้างร้าน ยังขาดมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังที่เข้มข้นต่างจากรอบแรก ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนยังมีความกลัว ไม่มั่นใจ ลังเลใจ

๒)ผลกระทบต่อกลุ่มประชากร

๒.๑ มูลนิธิเพื่อนหญิงระบุว่ายังมีผู้ตกหล่นไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เป็นคนต่างถิ่น บ้างอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา เมื่อมีสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเดินทางไปพิสูจน์สิทธิ์หรือตรวจ DNA ในการส่งเสริมอาชีพ ในกลุ่มลูกจ้างรายวันต้องการงานที่สามารถทำได้ที่บ้าน แต่ไม่อาจเดินทางไปรับการอบรมอาชีพ หรือเพราะต้องดูแลผู้ป่วย หรือขาดตลาดรองรับ ที่ผ่านมาได้แจกถุงยังชีพช่วยกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ

๒.๒ สมาคมคนพิการจังหวัด ระบุว่าจะมีกลุ่มคนพิการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงราว ๒ พันคนจาก ๓ หมื่นกว่าคน คนพิการส่วนใหญ่ตื่นตัว เฝ้าระวังตนเองได้ดี จากสถานการณ์โควิด พบว่าต่อไปข้อมูลพื้นฐานคนพิการ ควรระบุโรคประจำตัว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดไปด้วย

๒.๓ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพอำเภอเมือง ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วย รณรงค์การฉีดวัคซีน ซึ่งยังลงทะเบียนน้อย สปสช.กำลังออกมาตรการเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตหรือผลกระทบสำคัญจากการฉีดวัคซีนให้กับประชากรทุกสิทธิ์ การทำแมสผ้าทำได้ยากมากขึ้นเพราะไม่ให้มีการรวมกลุ่ม และขาดอุปกรณ์บางอย่าง กรณีเจลสามารถใช้น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ทดแทนได้

๒.๔ ศูนย์บริบาลผู้เดินทางทางทะเล ทำงานกับกลุ่มแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะประมง อาหารทะเลแปรรูป พบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีการเดินทางกลับประเทศ ทำให้เกิดภาวะงานเพิ่มขึ้น เหนื่อย หนัก ในกลุ่มเหล่านี้พยายามป้องกันตัวเองด้วยแมส เจล การแพร่ระบาดรอบนี้ทำให้เกิดการระแวงกัน ทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงชุมชนเกิดช่องว่าง

๒.๕ ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง ดูแลกลุ่มเปราะบางในกลุ่มคนจนเมือง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยกิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ปิ่นโตตุ้มตุ้ยจำหน่ายอาหาร/ข้าวในราคาถูกกับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำแปลงตำลึงสร้างรายได้รายวัน

๓)แนวทางการรับมือ

๓.๑ ความร่วมมือ ในกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวระหว่างมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายเมืองพะตง เมืองบ่อยาง สมาคมคนพิการ เครือข่ายธรรมนูญตำบล และประชากรกลุ่มเปราะบางที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการจัดทำชุด care set ประจำครัวเรือน ประกอบด้วย แมส เจล/น้ำยาเอนกประสงค์ กล่องยา ข้าวสารอาหารแห้ง โดยทำงานผ่านระบบข้อมูลในแอพ iMed@home

๓.๒ ความร่วมมือในเชิงพื้นที่ เช่น เมืองบ่อยาง ระหว่างเครือข่ายที่ทำงานกับแรงงานต่างชาติ แม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กนอกระบบ และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ โดยเสนอแนะพื้นที่ร่วมดำเนินงาน ร่วมแก้ปัญหาในด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน อาชีพ และความร่วมมือระดับจังหวัดในเรื่องการจัดองค์กรร่วมแก้ปัญหาเรื่องบัตรประชาชน การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การวางรากฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

๓.๓ เวทีกลาง เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom ที่จะมีอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกลุ่มเครือข่าย เพื่อร่วมรับมือโควิด สื่อสารการป้องกันตัวเอง การไม่ตีตราทางสังคมกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย โดยจะเริ่มกับกลุ่มคนพิการทุกประเภทในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน