กิจกรรม 1.2 ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้เครื่องมือเพื่อร่วมประเมินความปราะบางของเมือง

by punyha @27 ต.ค. 63 12:40 ( IP : 171...119 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x690 pixel , 110,007 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 168,187 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,372 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,669 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 192,679 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,343 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,664 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 122,803 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 116,786 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 158,446 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,009 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,377 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 153,913 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,224 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,446 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 129,861 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 119,458 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,215 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,025 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 131,412 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,870 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,697 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 110,331 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,522 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,899 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,801 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,514 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,396 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 165,623 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,591 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,982 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,712 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 146,910 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 132,412 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 142,098 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 151,984 bytes.
 • photo , 960x598 pixel , 44,163 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 137,283 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 103,174 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,733 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,006 bytes.

กิจกรรม 1.2 ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้

วันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รอบนี้มาพัทลุง ณ วังวาดี มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 6 แห่ง ได้แก่ เมืองบ่อยาง(ทน.สงขลา) เมืองปาดังเบซาร์ (ทม.ปาดังเบซาร์) เมืองพะตง(ทต.พะตง) เมืองควนลัง(ทม.ควนลัง) จ.สงขลา เมืองควนขนุน(ทต.โตนดด้วน) จ.พัทลุงเมืองละงู(ทต.กำแพง)จ.สตูล โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป ผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเครือข่ายหลัก

กิจกรรมวันแรก รอบนี้เครือข่ายประชาสังคมสงขลา พัทลุง สตูลมาเยือนวังวาดี พัทลุง ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวคิดของโครงการในกิจกรรม 1.1 ในเรื่องเมือง สถานการณ์จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน แนวโน้มอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน ไม่แน่นอน(ปริมาณฝน อุณหภูมิ การเกิดของลมพายุมรสุม การขึ้นลงของน้ำทะเล) ระบบของเมือง(คน,หน่วยงาน,องค์กร/โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ ทรัพยากรฯลฯ/แนวปฎิบัติ แผน กฏหมาย นโยบาย) การประเมินความเปราะบางต่อกลุ่มประชากรชายขอบ คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ บทบาทชาย/หญิง โดยเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 การใช้เครื่องมือ วิธีการ และตัวชี้วัด และประยุกต์ใช้ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเพื่อการสร้างความพร้อมอย่างยั่งยืน

โดยมี 6 เมืองที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย

1.เมืองในจังหวัดสงขลา ได้แก่ เมืองบ่อยาง(ทน.สงขลา) เมืองปาดังเบซาร์ (ทม.ปาดังเบซาร์) เมืองพะตง(ทต.พะตง) เมืองควนลัง(ทม.ควนลัง)

2.เมืองในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ เมืองควนขนุน(ทต.โตนดด้วน)

3.เมืองในจังหวัดสตูล ได้แก่ เมืองละงู(ทต.กำแพง)

กิจกรรมวันแรก ได้เรียนรู้การทำวิสัยทัศน์ของเมือง การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาสังคมให้เข้าใจกระบวนการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไป

วันที่สองและสามภาคประชาสังคมในพื้นที่สงขลา สตูล พัทลุงเรียนรู้เครื่องมือการประเมินความเปราะบาง 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย

1)กรอบแนวคิดเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาต้นทุนสำคัญ ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนทางกายภาพและทุนการเงิน ใน 3 ระดับได้แก่ ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับเทศบาล

2)เครื่องมือการประเมินตนเอง (UN-DRR LG-SAT) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 10 คำถามสำคัญในด้านต่างๆที่จะใช้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ

3)การเตรียมความพร้อมของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จุดเน้นอยู่ที่บุคคล/องค์กร หน่วยงาน ระบบเมือง/โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบนิเวศวิทยา วิถีปฎิบัติ/แผน/นโยบาย

โดยพิจารณาวิเคราะห์พร้อมกับทำตัวชี้วัดสำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการ การใช้เครื่องมือที่ใช้ในระดับสากล เมื่อนำมาใช้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักคิด เพื่อนำมาปรับใช้ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ การมีกรอบคิดกำกับจะช่วยทำให้ประชาสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการพิจารณา หลอมรวมความรู้จากการปฎิบัติที่มีติดตัว เปิดมุมมองให้รอบด้าน เห็นวิธีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน