“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"

@27 เม.ย. 64 10:48
"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"บทเรียนการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 พบว่าหากต้องการประสานทรัพยากร ลดช่องว่างการทำงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งยังแยกส่วนต่างคนต่างทำ สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้1)การทำงานร่วมในลักษณะ เก้าอี้ 4 ขา เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงาน เสริมหนุนกันได้ โดยมีภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)เข้ามาทำงานร่วมกัน ได้แก่ ส่วนภูม

"SUCCESS ภาคใต้"

@20 เม.ย. 64 14:31
"SUCCESS ภาคใต้"วันที่ 20 เมษายน 2564นัดแกนนำเมือง 6 เมืองของภาคใต้ ได้แก่ เมืองละงู เมืองโตนดด้วน เมืองบ่อยาง เมืองควนลัง เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom นำเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีที่ 2 ของโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับผิดชอบ ร่วมกับมู

"ภาคีสงขลาเตรียมพร้อมรับ PM2.5 ในระดับชีวิตประจำวัน"

@7 เม.ย. 64 11:26
"ภาคีสงขลาเตรียมพร้อมรับ PM2.5 ในระดับชีวิตประจำวัน"วันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมแกนคณะทำงาน PM 2.5 สงขลาแม้สถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่จะไม่รุนแรง แถมปีที่ผ่านมายังมีอากาศดีติดอันดับ 5 ของประเทศ แต่ภาคีเครือข่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับ โดยให้มีมาตรการสำคัญๆก็คือ1.พัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบเครือข่าย โดยมีทีมระดับปฎิบัติการจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 ปภ. ทสจ. อุตสาหก

SLD ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองควนลัง

@7 เม.ย. 64 10:06
"SUCCESS เมืองควนลัง"วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔SLD ประชุมคณะทำงานเมืองควนลัง จัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมืองภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบในส่วนพื้นที่ภาคใต้เมืองควนลัง มีพื้นที่หลักคือทม.ควนลัง แต่กินพื้นที่ไปถึงทม.ทุ่งตำเสา อบต.ฉลุง ตามสภาพปัญหาการบริหารจัดก

การจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรสุขภาพหาดใหญ่

@17 มี.ค. 64 19:58
การจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรสุขภาพหาดใหญ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาม.ทักษิณ ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัด โดยใช้การวิจัยศึกษารูปแบบการวางแผนการผลิตเพื่อสนับสนุนตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่และตลาดรถเขียว แนวทางที่ได้จะนำไปขยายผลในแอพพลิเคชั่น Greensmile และการทำงานกับกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไปกรณ

"SUCCESS เมืองพะตง"

@17 มี.ค. 64 19:48
"SUCCESS เมืองพะตง"วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะทำงานเมืองพะตง ภายใต้โครงการ SUCCESS กิจกรรม ๑.๓ เพื่อยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองพะตง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในพื้นที่ประกาศตัวไม่เป็นรพ.สต โดยมีเครือข่ายอปท. โรงงาน โรงเรียน ท้องที่ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร ศิลปินพื้นบ้าน เข้าร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงาน๑.บทบาททีมงาน จะมีประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพะตงเป็นห

"SUCCESS เมืองละงู"

@17 มี.ค. 64 19:33
"SUCCESS เมืองละงู"วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำงานเมืองละงูประกอบด้วยสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายรับมือภัยพิบัติและอสม.รวมตัวกัน โดยมีสมาคมผู้บริโภคจังหวัดมาเสริมหนุน นัดกันเพื่อยกร่างโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองละงู ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ที่มีสหภาพยุโรปสนับสนุนงบประมาณ นัดกันกำหนดแนวทางดำเนินการ เริ่มด้วยการกำหนดบทบาททีมงานแนวทางสำคัญของเมืองละงู ในกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง

@12 มี.ค. 64 12:19
"เมืองโตนดด้วน ควนขนุน"วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔โครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดลัอมไทยรับผิดชอบหลัก และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ นัดประชุมคณะทำงานเมืองควนขนุน ยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมือง ณ รพ.สต.โตนดด้วนคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนองค์กรชุมชน อสม. กลุ่มเกษตรกร สมาคมคนพิการ ผญ. รพ.สต. สสอ. โดยมีนวตกรจากม.ทั

"ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"

@10 มี.ค. 64 14:51
"ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์โครงการ SUCCESS โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนัดหมายคณะทำงานเมืองปาดังเบซาร์ประชุมเพื่อยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองปาดังฯโดยสรุป คณะทำงานเลือกชุมชนเขตหน้าด่าน ๒ ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษา จุดเน้นจะเป็นปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการจราจร ความเป็นเมือง หมอกควันข้ามแดน ขยะจาก

SE : iMed@home

@2 มี.ค. 64 12:41
SE : iMed@homeมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home เข้าสู่การให้บริการทางสังคมในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม เริ่มจากการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในพื้นที่เขตเมือง เน้นการบริการดูแลขั้นพื้นฐานที่สามารถให้บริการถึงบ้าน ซึ่งทางคณะพยาบาลจะมีหลักสูตรในการฝึกอบรม สร้างบุคคลากร ควบคุมคุณภาพการให้บริการระบบแอพฯ จะพัฒนาขึ้นมารองรับผู้ให้บริการแ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

SE : iMed@home

@2 มี.ค. 64 12:41
SE : iMed@homeมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home เข้าสู่การให้บริการทางสังคมในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม เริ่มจากการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในพื้นที่เขตเมือง เน้นการบริการดูแลขั้นพื้นฐานที่สามารถให้บริการถึงบ้าน ซึ่งทางคณะพยาบาลจะมีหลักสูตรในการฝึกอบรม สร้างบุคคลากร ควบคุมคุณภาพการให้บริการระบบแอพฯ จะพัฒนาขึ้นมารองรับผู้ให้บริการแ

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน