"๑๐ ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา : วันพลเมืองสงขลา ปี ๒๕๖๒"

by punyha @1 ต.ค. 62 16:20 ( IP : 171...21 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x640 pixel , 70,148 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,139 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 96,413 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,150 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,592 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,503 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,748 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 88,984 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 93,790 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,662 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,625 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,744 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,839 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,065 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,135 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,299 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,469 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,972 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 33,399 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,083 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,869 bytes.
 • photo , 960x1440 pixel , 109,598 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 148,629 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 164,930 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,509 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,997 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,118 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 85,883 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 51,402 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,412 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,139 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 181,230 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 104,089 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,450 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,127 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 57,269 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 55,277 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,494 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,109 bytes.
 • photo , 960x1556 pixel , 167,834 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,684 bytes.

"๑๐ ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา : วันพลเมืองสงขลา ปี ๖๒"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

"เราทำงานร่วมกับรัฐแต่ไม่พึ่งรัฐ" หลักคิดสำคัญที่นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เน้นย้ำ ผ่าน Songkhla talk แม้หมวกที่สวมอยู่จะสังกัดภาครัฐก็ตามด้วยเข้าใจข้อจำกัดที่มี เมื่อเท่าทันจึงทำให้มองข้ามและลงมือแปรความคิดไปสู่การกระทำด้วยพลังของพลเมือง ด้วยทัศนะเช่นนี้ทำให้หมอระดมทุนติดตั้งโซลาเซลบนหลังคารพ.จะนะสำเร็จได้ในเวลาเพียง ๕ วัน

การทำงานภาคพลเมืองในพื้นที่ก็เช่นกัน เมื่อไม่ได้คิดพึ่งพิงรัฐ ทำให้พลเมืองหันหน้าเข้าหากัน จับมือร่วมกันแก้ปัญหา กำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง ลงมือทำโดยไม่รีรอ นี่คือแนวคิดหลักในการจัดงานวันพลเมือง...พลเมืองที่ไม่ได้หมายความแต่ประชาชน แต่คือคนสงขลา คนที่เข้ามาอาศัยหรือทำงานในสงขลา ต่างก็ได้ใช้ชื่อว่าพลเมืองของแผ่นดิน

อาศัยธงนำวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ สงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สงคมเป็นสุข แบ่งกลุ่มผู้คนและองค์กรภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมราว ๒๕๐ คนเป็น ๓ กลุ่ม รายงานกิจกรรมที่ดำเนินการของตนในตลอดปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการที่จะทำด้วยตัวเองหรือชวนเพื่อนมาร่วมทาง กระบวนการแนวราบเช่นนี้ไม่ได้เรียกร้อง กดดัน สัมพันธ์กันอย่างอิสระ เสมอภาค มีทั้งคิดร่วมแยกทำ คิดร่วมทำร่วม รับผลร่วม บนฐานเครื่องมือและกระบวนการที่หลากหลาย

งานปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยอบจ.สงขลา โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(๔PW สงขลา) โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองฯ

ผลสำเร็จสำคัญในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เราเปิดตลาดอาหารสุขภาพได้มากขึ้น มีการจัดทำมาตรฐานการผลิตเกษตรสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน การนำพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ตาลโตนด ทุเรียนบ้าน ส้มจุก มะม่วงเบา มาต่อยอดสร้างรายได้,

ในด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เราร่วมกันทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลได้ในสิบกว่าตำบล นำเงินไปช่วยคนยากลำบาก มีการจัดการขยะจากครัวเรือนทั้งรูปแบบคนเมือง การทำถังหมัก การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในแต่ละลุ่มน้ำเชื่อมโยงความรู้ด้านอุตุฯในชีวิตประจำวัน มีการปลูกป่าต้นน้ำคลองอู่ตะเภา

และด้านสังคมเป็นสุข มีความร่วมมือทั้งจากอบจ. พมจ. สสจ.ในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากมีระบบข้อมูลกลางผ่านแอพฯiMed@home มีการพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านในการให้ความช่วยเหลือดูแล มีการจัดทำธรรมนูญตำบลในการวางข้อตกลงหรือกติกาในการสร้่างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน เป็นต้น

ปีต่อไปจุดเน้นก็คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมเป็นสุขเข้าหากัน มีรูปธรรมงานระดับเมืองให้เห็น มีต้นแบบพื้นที่ บุคคลมากขึ้น มีระบบข้อมูลกลางที่จะมีทั้ง ๓ ด้านใช้ในการประสานการขับเคลื่อน มีกลไกเชื่อมประสาน "ตัวจริง" ที่เป็นระดับผู้ปฎิบัติแต่ละหน่วยงานมาทำงานร่วมกันเป็นแบบเครือข่าย มีเวทีกลางได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการระดมทุนจัดตั้งกองทุนกลางในพื้นที่(พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม) นำขยะมาใช้เป็นพลังงานและให้เกิดประโยชน์หลากรูปแบบ พร้อมกับตั้งเป้าลดจำนวนคนยากลำบากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานกับปัจจัย ๔ ให้ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งหมดนี้จะยืนอยู่บนฐานความร่วมมือที่ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ ท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคจะไขว้โยงข้ามพื้นที่ ข้ามองค์ฺกร มาทำงานร่วมกัน

๑๐ ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา ถือโอกาสแนะนำกรรมการและปวารณาตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมร้อยพลังคนสงขลามาทำงานร่วมกันต่อไป

พิเศษสุดปีนี้ จัดงานที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา สมาคมอาสาสร้างสุขจัดทำกระเป๋าประชุมจากเสื้อผ้าบริจาค ใส่เอกสารประกอบการประชุม มีการจัดเลี้ยงมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟต์ และหิ่วปิ่นโตมาร่วมแลกเปลี่ยนรสชาติอาหารแต่ละพื้นที่ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับ ๒๒ ตำบลที่จัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชน บริษัทคาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)จำกัดมอบผ่านโครงการอิ่มอุ่นอวอร์ด จำนวน ๖๐๐๐ ชิ้นมูลค่ากว่า ๖ หมื่นบาท

ขอบคุณเครือข่ายทุกท่าน ขอบคุณกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัด ขอบคุณรองผู้ว่าอำพล พงศ์สุวรรณ ท่านปลัดอบจ.สงขลา ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน