ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ อบต.เทพา

 • photo , 1315x640 pixel , 129,350 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 112,650 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,410 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 122,434 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 121,196 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 84,921 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 49,240 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,204 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 151,123 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 201,907 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,255 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,688 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,660 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,364 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,718 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 198,176 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,245 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 201,595 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 177,334 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 156,811 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 196,923 bytes.

"ธรรมนูญอบต.เทพา"

อีกหนึ่งใน ๒๒ ตำบลของสงขลาที่เข้าสู่กระบวนการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือ อบต.เทพา อำเภอเทพา

ที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็น มี ๘ หมู่บ้านกว่า ๒.๕ พันครัวเรือน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร อารมณ์ดี มีไก่ทอดเทพากับกะปิเทพาเป็นสินค้าเด่นมีชื่อระดับประเทศ

จุดเน้นของที่นี่ก็คือการจัดการขยะที่มีทั้งขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะมีพิษ จัดการตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน ตลาด เซเวน รีสอร์ท) กลางทาง ปลายทาง ทางอบต.ได้ดำเนินการไประดับหนึ่งแล้วได้แก่ การจัดแบ่งพื้นที่ การนัดหมายเวลาลงเก็บ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์

สภาพปัญหาที่พบ มาจากการขาดจิตสำนึกและวินัยของผู้คน ชุมชนอีกมากยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งข้างทาง มีขยะจากต่างถิ่น ส่งกลิ่นเหม็น ขาดความรู้ในการคัดแยก ขยะล้นถัง ที่ทิ้งไม่เพียงพอ

การดำเนินการในชุมชน มีการทำธนาคารขยะที่ม.๓ และม.๔ มีโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ทำปุ๋ยหมักจากขี้วัวและหญ้า การนัดพัฒนาหมู่บ้านทุกเดือน

ร่างธรรมนูญของที่นี่

๑)ในส่วนชุมชนจะดำเนินการเอง ได้แก่

๑.๑ สมาชิกร่วมคัดแยกขยะจากครัวเรือน

๑.๒ รวบรวมขยะมาสู่ธนาคารขยะ นำขยะมาแลกไข่หรือของใช้ในชีวิต

๑.๓ ร่วมสร้างผู้นำและครัวเรือนต้นแบบ

๑.๔ อสม.ร่วมให้ความรู้การคัดแยกขยะ สื่อสารผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาขยะ

๑.๕ ใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด

๑.๖ ทำธนาคารความดี สะสมความดีจากการคัดแยกขยะ

๑.๗ มีการประชุมสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ

๑.๘ ประกวดบ้านสวยน่าอยุ่

๑.๙ ใครทิ้งขยะไม่ถูกที่ จะไม่ไปร่วมงานบุญ

๒)ข้อเสนอให้หน่วยงานดำเนินการ

๒.๑ ให้อบต.กำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน ให้ความรู้ งบประมาณ เพิ่มถังขยะ เพิ่มวันเก็บขยะ ขยายการเก็บขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน

๒.๒ อบต. กำนัน ผญ. อสม.ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่

๒.๓ นัดหมายจัดการขยะเดือนละครั้ง

๒.๔ ศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่างที่มีการจัดการขยะที่ดี

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน