Node flagship สงขลา

 • photo , 960x641 pixel , 74,370 bytes.
 • photo , 960x641 pixel , 66,891 bytes.
 • photo , 960x641 pixel , 66,355 bytes.
 • photo , 960x641 pixel , 52,130 bytes.
 • photo , 960x641 pixel , 40,996 bytes.
 • photo , 740x960 pixel , 61,259 bytes.
 • photo , 696x960 pixel , 64,022 bytes.
 • photo , 960x641 pixel , 50,489 bytes.

"Node flagship สงขลา"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ฐานความเข้มแข็งของพลเมืองจะเป็นอีกเสาหลักที่จะนำพาบ้านเมืองให้ไปข้างหน้าในท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่คุกคาม

สงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ เช่นเดียวกับจังหวัดใหญ่ๆในประเทศ ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งภูมินิเวศ ภูมิสังคม วัฒนธรรม และหลากชุดความคิดที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ มีทั้งไปในแนวทางเดียวกันและขัดแย้งกัน การสร้างพลังร่วมจึงเป็นโจทย์ท้าทายในการจัดความสัมพันธุ์ โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้กันและกัน มีเป้าหมายร่วม มียุทธศาสตร์ร่วม แต่มีอิสระที่จะทำงานภายใต้ความเชื่อของตน

ย้อนหลังไป 10 กว่าปีที่ผ่านมา สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นประเด็นร่วมที่ทำให้เราได้เชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆในนามแผนสุขภาพจังหวัด ท่านสมพร ใช้บางยาง อดีตผู้ว่าฯเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ทำให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายประเด็นต่างๆมากมาย และยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เข้าสู่ยุคที่สอง จากการเคลื่อนในลักษณะประเด็นของใครของมัน เริ่มที่จะหลอมรวมโดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม และมีวาระร่วมของพลเมือง จนมาถึงยุคปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยคนในพื้นที่ในระยะยาว เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดในด้านทิศทางการพัฒนาที่ถูกกำหนดโดยส่วนกลาง หรือผู้นำซึ่งผันแปรไปตามตัวบุคคล และพัฒนากลไกเสริมการทำงานที่เชื่อมโยงพลังหลักจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มผู้นำแต่ยังไม่กระจายไปถึงประชาชน

การขึ้นรูป Node flagship ของสสส.สำนัก 6 จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการต่อยอดฐานทุนของพลเมืองที่เริ่มมีองค์ประกอบครอบคลุุมมากขึ้น มีทั้งภาคท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน แน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนทางความคิด เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อความอยู่รอด

"เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข" คือธงนำในเชิงยุทธศาสตร์ แต่ก็เป็นลักษณะบูรณาการยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน บางจุดอาจใช้เศรษฐกิจนำแต่จะต้องตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วย ช่วยกันทำ ช่วยกันคิดพัฒนาตัวแบบบในเชิงคุณภาพ ก่อนส่งต่อให้กับภาครัฐขยายผล การถักทอระหว่างแนวดิ่งและแนวระนาบ จะช่วยให้ช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาไม่เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งแตกหักเช่นการเมืองใหญ่ อย่างไรเสีย เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน หลายๆอย่างถูกกระแสการพัฒนานำพาไปจนไร้ทิศทางกลับบ้านไม่ถูก การกลับมาตั้งหลักให้มั่นบนฐานของตนก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี

ขอบคุณภาพจาก Facebook ดร.พรไทย ศิริกิจสาธิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน