"successเมืองละงู สตูล"

by punyha @22 พ.ย. 66 09:50 ( IP : 101...230 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1704x961 pixel , 183,689 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,674 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 106,154 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 88,928 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 115,856 bytes.
 • photo , 1280x783 pixel , 64,772 bytes.
 • photo , 1280x789 pixel , 66,498 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 141,560 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 160,014 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 149,342 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 145,812 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 102,284 bytes.

"successเมืองละงู สตูล"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองละงูประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด นำโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัด นายกอบจ.สตูล ทสจ. ปภ. การประปา ท้องถิ่น ทสม. ผญ. และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอบต.กำแพง อ.ละงู มีผู้เข้าร่วม 50คน

คณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงูที่มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูลภูมินิเวศคลองละงู ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นำมาสู่การทำแผนบริหารจัดการน้้ำและกติกาลุ่มน้ำ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยยาย พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเปฺ็นกลไกขับเคลื่อนงานตลอดลุ่มน้ำ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

1)ในแง่กลไก เชื่อมโยงงานร่วมกับลุ่มน้ำย่อยของจังหวัดสตูล ภายใต้กลไกสภาลุ่มน้ำที่มีอบจ.สนับสนุน ให้มีกลไกอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการ คู่ขนานกับการจัดตั้งกลไกเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งท้องถิ่น ท้องที่ เอกชน ประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน

2)สังเคราะห์ข้อมูลตามสภาพปัญหาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเชิงกายภาพของคลองละงู พร้อมจัดทำแผนที่ประกอบการสื่อสารเห็นพื้นที่ภูมินิเวศ จุดเสี่ยงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย สภาพปัญหา ข้อมูลการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของสายคลองหลักและสาขา ศักยภาพ(พืช/สัตว์/สิ่งมีชีวิตในสายน้ำที่สามารถต่อยอดเพิ่มมูลต่าและเป็นสวนหนึ่งของระบบนิเวศ) สภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีต-ปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จัดทำข้อเสนอแนะและแผนบริหารจัดการน้ำ...อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา พร้อมเสนอหน่วยงานรับผิดชอบ

3)ปัญหาร่วมของลุ่มน้ำก็คือ การจัดการขยะ ปัญหาน้ำเค็มหนุนขึ้นมากลางน้ำจนอาจเกิดปัญหากับน้ำประปา

4)การเชื่อมโยงเครือข่ายอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ ก่อนนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายร่วม และคำนึงถึงเป้าหมายเฉพาะของต้นน้ำ(จัดการขยะ การกำหนดกติกาดูแลสายน้ำ การจัดการการท่องเที่ยว การดูแลทรัพยากรป่าไม้ สายน้ำ) กลางน้ำ(น้ำเสียจากครัวเรือน โรงขนมจีน การขุดลอกคลองที่ทำลายพืชริมตลิ่ง น้ำทะเลหนุน การขุดบ่อทราย) ปลายน้ำ( (น้ำแล้ง การฟื้นฟูป่าชายเลน ประมง การเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำ) มีกิจกรรมกลางที่จะร่วมกัน ฟื้นฟูประเพณี การเคารพสายน้ำในฐานะสิ่งมีชีวิต การพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ การมีเวทีหรือพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ต่อยอดต้นทุนสร้างรายได้ เชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายใกล้ชิด

5)การบริหารจัดการน้ำร่วมกับท้องถิ่นในการนำเข้าระบบของสนทช. ระยะยาว ประสานท้องถิ่นร่วมกันออกข้อบัญญัติตลอดสายน้ำ

6)กิจกรรมในช่วงสุดท้าย สิ้นสุดระยะที่หนึ่ง ก็คือ การสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอแนะ พร้อมกับกำหนดทิศทางการดำเนินการ พร้อมจัดเวทีใหญ่เพื่อนำเสนอ สร้างการรับรู้ ขยายเครือข่ายและมีส่วนร่วมต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน