"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

 • photo , 1706x960 pixel , 143,662 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 186,530 bytes.
 • photo , 1210x1353 pixel , 204,284 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 200,815 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 116,431 bytes.
 • photo , 1705x959 pixel , 181,201 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 78,646 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 131,017 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 97,636 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 139,811 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 183,462 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 200,714 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 182,375 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 196,800 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 201,192 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 78,042 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 124,602 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 130,548 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,635 bytes.

"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นัดทีมผู้ดูแลที่บ้านของ iMedCare อำเภอเมือง 22 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ชี้แจงทำความเข้าใจแนวคิดแนวทางดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทีมผู้ดูแลที่บ้านทั้งหมดผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพร้อมสมัครใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย

สมาชิกร่วมทำสัญญาจ้าง ส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมทำความเข้าใจระบบงานผ่าน platform iMedCare ที่จะมีผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ผู้ประสานงานพื้นที่ และผู้ดูแลที่บ้าน ทำงานสอดประสานกัน

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นทั้งอสม.และCG ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อให้ผู้ประสานงานและผู้ดูแลที่บ้านระดับตำบลในเขตอำเภอเมือง ตรวจสอบความพร้อมการบริการ จำนวน HCG ที่จะต้องทำงานได้ ต.บ่อยาง 8 ตน มีทั้งพร้อมทำงานกลางวัน กลางคืน ทำงานกับกลุ่มอิสลามและข้ามเขตพื้นที่ ต.เขารูปช้าง 7 คน ต้องการทำงานกับกลุ่มอิสลาม บางคนสามารถทำงานข้ามเขต  ต.พะวง 5 คน ทำงานกลางวัน กลางคืนและข้ามเขต ต.เกาะยอ 2 คนทำงานกลางคืน และข้ามเขต

ทั้งนี้การบริการแบบมีส่วนร่วมนี้ครอบคลุมบริการ 2 ระดับ กล่าวคือ ร่วมบริการกับกองทุน LTC บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วไป รายงานกิจกรรมผ่าน iMed@home และร่วมบริการในฐานะธุรกิจเพื่อสังคมผ่าน iMedCare

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในครั้งนี้

1)สมาชิกจะรวมตัวในนามเครือข่ายบริการอำเภอเมือง ทำงานสอดประสานกับงานระดับชุมชน เช่น กรณีชุมชนแหลมสนอ่อน ได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชน/กติกาชุมชน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง-ผู้ป่วย นำมาสู่การจัดทำแผนสุขภาพรายบุคคลเพื่อปรับพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และทำแผนบริการร่วมกับ CM ของหน่วยบริการ ทีมกลางจะปรับระบบการทำงานแบบกลุ่มปิดผ่าน iMed@home ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ระบบนี้จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ และร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสปสช.เขต 12 ดูแลผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในงานเขต 12 อีกด้วย

2)เปิดให้บริการในพื้นที่อำเภอเมือง ผ่าน iMedCare

3)ทีมงานต้องการเพิ่มทักษะการดูดเสมหะ-ให้อาหารทางสายยาง โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้อง lab ของคณะพยาบาลม.อ. ทีมกลางร่วมจัดระบบข้อมูลสนับสนุนการบริการ แจกแจงข้อมูลภาพรวมของสมาชิกอำเภอเมืองถึงความพร้อมในการบริการ(กลางวัน-กลางคืน-รายเดือน-รายวัน-รายครั้ง-ข้ามเขต-ทักษะที่ชำนาญ-ทักษะที่ยังไม่พร้อม)และสมาชิกต้องการให้มีบัตรประจำตัวและเสื้อทีมอ่ีกด้วย และทีมกลางจะทำปฎิทินการทำงานของผู้ดูแลที่บ้านแต่ละอำเภอ ลงข้อมูลใน www.iMedCare.org เพื่อสนับสนุนการทำงาน รวมถึงการสื่อสารในกลุ่มไลน์

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน