"เชื่อมต่อข้อมูลงานผู้สูงอายุร่วมกับทีม พมจ.สงขลา"

by punyha @23 พ.ค. 67 09:50 ( IP : 171...232 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 2048x1536 pixel , 192,515 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,311 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,681 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 68,068 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 130,127 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 149,532 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 97,450 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 200,529 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 158,072 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 157,968 bytes.

"เชื่อมต่อข้อมูลงานผู้สูงอายุร่วมกับทีม พมจ.สงขลา"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานทีมโปรแกรมเมอร์ และทีมพมจ.ร่วมกันหารือแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุและเครือข่าย one home ของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำ TOR เฟส 3 เข้าสู่ระบบข้อมูลกลางจังหวัด www.khonsongkhla.com ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

กรอบ TOR ใน 3 งานสำคัญได้แก่

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง www.Khonsongkhla.com

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีและสรุปผลภาพรวมของข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการรับบริการและข้อมูลความต้องการ โดยยึดโยงกับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน 9 ด้าน(สุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม)

1.2 นำข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พมจ.(ผู้สูงอายุ) พช. ท้องถิ่นจังหวัด ระบบบริการทางการแพทย์ พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.

2.จัดทำ datacenter ให้กับข้อมูล 43 แฟ้มของรพ.สต. 49 แห่ง พักไว้ในคลาวนด์กลาง อำนวยความสะดวกให้กับรพ.สต.ที่ถ่ายโอนมาอบจ. ก่อนที่จะส่งเข้าสู่ฐานกลาง และนำออกไปใช้งานในพื้นที่

3.พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ น้องอ้อมปันสุข เบาะลมปันสุข ระบบติดตามบ้านสร้างสุุข และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเดิมของกองทุนฯ

พมจ.มีการประชุมเครือข่ายองค์กร 11 องค์กร(one home) เพื่อเชื่อมโยงงานบริการภายใน ซึ่งมีหลายประเภทงานที่ส่งเข้ามาให้ทีมกลางอนุมัติ ทีมกลางนี่้จะเชื่อมโยงประสานงานภายในพมจ.ด้วยกัน ทั้งเงินสงเคราะห์ เงินกู้ผู้สูงอายุ

ที่ประชุมมีข้อสรุป

1)ขอตัวอย่างไฟล์ข้อมูล excel ของแต่ละหน่วยงานย่อย โดยให้ทางคุณมุนินรวบรวมมาให้ทีมโปรแกรมเมอร์ดูรูปแบบและหาข้อสรุป นำไปกำหนดรายละเอียดใน TOR และอนาคตควรส่งให้ทุกรายไตรมาส

2)นัดทีมโปรแกรมเมอร์ สรุปรายละเอียดการยึดโยงกับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน 9 ด้าน(สุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม)

3)นัด พช. สถิติจว. และเครือข่าย 11 องค์กรความร่วมมือประชุม คลี่ประเภทข้อมูลสิทธิประโยชน์

4)ข้อเสนออื่นๆ เช่น การทดสอบความปลอดภัยของระบบ และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน