"sandbox ต.ควนโส"

by punyha @22 มี.ค. 67 21:37 ( IP : 27...75 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 2000x1500 pixel , 157,714 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,962 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 164,715 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,935 bytes.
 • photo , 1632x1224 pixel , 126,111 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 204,569 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 74,674 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,349 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,849 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,160 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,400 bytes.

"sandbox ต.ควนโส"

วันที่  22 มีนาคม 2567 ประชุมคณะทำงานศจพต.ควนโส ทีมงานรพ.สต.ตำบลควนโส อบต.ควนโส เกษตรตำบล อสม. พมจ. อบจ. สมัชชาสุขภาพจังหวัด ม.ราชภัฎสงขลา ณ อบต.ควนโส โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอควนเนียงเป็นประธานการประชุม

รอบเช้า

1.คืนข้อมูลการทำแผนสุขภาวะชุมชน/กติกาชุมชนตำบลควนโส เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-เพิ่มเติมตัวแทนอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ เข้่าสู่สมาชิกในกลุ่ม iMed@homeเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/ป่วยเพื่อจัดบริการ เบื้องต้นสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ iMedควนโส

-กลไกการทำงานระดับอำเภอประสานงานกันระหว่าง พชอ.และศจพอ. เป็นกลไกเชิงนโยบายที่สามารถประสานการทำงานกับกลไกเชิงพื้นที่แบบแนวราบ ซึ่งสามารถต่อยอดงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯผู้สูงอายุภายใต้กองทุน LTC สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ แกนนำธรรมชาติ และพัฒนาให้มีการบูรณาการเป็นศูนย์สูงวัย

-ควรมีวาระร่วมระดับตำบล ที่จะเป็นหมุดหมายการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ

-พัฒนาต้นแบบผู้สูงอายุดีพร้อม 9 ด้าน ทำงานร่วมกับรพ.ควนเนียง

-ร่วมกับรพ.ควนเนียง/รพ.หาดใหญ่ ในการบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน(ส่งหมอเฉพาะทางตรวจสอบ)

-กรณีผู้ป่วยติดเตียง ที่มีปัญหาแผลกดทับ ควรประเมินซ้ำโดยนักกายภาพ

-คลีนิคผู้สูงอายุร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปัสสาวะเร็ด

-บูรณาการงานปรับสภาพบ้านกับการดูแลสุขภาวะของผู้อาศัย เน้นไม่หกล้ม

-พมจ.จะนำรายชื่อกลุ่มเสี่ยงไปตรวจสอบกับข้อมูลทางสังคม

-นัดพบผู้ให้บริการรถรับส่งเพื่อจัดระบบส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์

-สาธารณสุขมีนโยบาย Health statiom ให้อสม.พร้อมเครื่องวัดความดัน/เครื่องชั่งน้ำหนักจัดตั้งจุดบริการให้กับกลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง

รอบบ่าย

2.สรุปบทเรียนกับอสม.และทีมงานในการจัดทำ sandbox รพ.สต.ตำบลควนโส

-ผลที่ได้จากการดำเนินการ 1)ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรค NCDs ระหว่างอบจ. พชอ. ศจพต. อปท. 2)กลุ่มเสี่ยงและป่วย NCDs จำนวน 481 คนได้รับการคัดกรองสุขภาวะรายคน และจัดทำแผนสุขภาวะรายคน 3)ได้แผนสุขภาวะชุมชนและกติกาสุขภาวะชุมชนที่มาจากการมีส่วนร่วม 4)กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะและเริ่มสนใจปรับพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการบริโภค การพักผ่อน และการใช้ยาเป็นผลจากคำถามในแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนและการกระตุ้นของอสม.

-การคัดกรองผ่านแบบคัดกรองสุขภาวะในระบบกลุ่ม iMed@home จะคัดกรองซ้ำทุก 3 เดือน

-ความแตกต่างระหว่างการถ่ายโอนรพ.สต.มายังอบจ. พบว่ารพ.สต.มีหมอ มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น มีเวลาทำงานเชิงรุกมากขึ้น พื้นที่มีแผนจะจัดกิจกรรมรพ.สต.เคลื่อนที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล มีอุปสรรคในการทำงานของ อสม.ที่จะต้องทำงานกับสธ.และมหาดไทย อสม.มีภาระงานเพิ่มขึ้น

-ประชาชนไม่ได้มีผลกระทบในการรับบริการ เพียงแต่มีอุปสรรคการรับยาที่ต้องใช้บัตรประชาชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สปสช.กำหนดมาดำเนินการตรงกับช่วงถ่ายโอนทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นปัญหาเกิดจากการถ่ายโอน

ภาพ : ปราณี วุ่นฝ้าย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน