"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

by punyha @18 ก.ย. 66 12:19 ( IP : 171...22 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1706x960 pixel , 178,056 bytes.
 • photo , 1080x1207 pixel , 158,361 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,785 bytes.
 • photo , 1080x1207 pixel , 167,178 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 169,996 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 151,884 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 174,083 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 146,775 bytes.

"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

วันที่ 16 กันยายน 2566 มูลนิธิชุมชนสงขลานัดแกนนำ HCG หรือผู้ดูแลที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มาทำความเข้าใจแนวทางการจัดบริการผ่าน Platform iMedCare ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

พร้อมกับผู้ประสานงานพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะ

ทีมงานได้รับทราบแนวคิด แนวทางความร่วมมือในการจัดระบบบริการแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเมือง พร้อมกับเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นของระบบที่สัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการ ผู้ประสานงาน ผู้ดูแลที่บ้านและทีมกลาง พร้อมกับรับสมัครผู้ประสานงานในพื้นที่อำเภอเมือง 5 คนมาเป็นคนกลางทำหน้าที่รับงาน ประสานส่งต่อ และร่วมให้บริการ

HCG ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นอสม.และบางส่วนมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เมื่อได้เข้าเรียนรู้หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยที่บ้านจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. จึงเท่ากับได้ยกระดับสมรรถนะในการบริการ โดยหลังจากนี้ยังมีการฝึกปฎิบัคิในห้อง Labกับหุ่นคนและสอบประเมินครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะรับประกาศนียบัตร และเข้าสู่การบริการ

ระบบ iMedCare ทำงานประสานกันระหว่างทีมกลางระดับจังหวัดที่มีมูลนิธิชุมชนสงขลาและคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อไปจะเข้าอยู่ในบริษัทประชารัฐฯที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ทำงานร่วมกับองค์กรระดับเมืองซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ดูแลที่บ้าน ปัจจุบันขยายตัวมาทำในพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีผู้ดูแลที่บ้านผ่านการอบรมจำนวน 23 คน

ทั้งนี้การบริการจะสอดประสานกับงาน LTC และบริการปฐมภูมิในระดับชุมชนไปด้วย ซึ่งมีชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา กำลังดำเนินงานแผนสุขภาพรายคนในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเป็นพื้นที่นำร่อง

ระบบบริการแบบมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองด้วยการเป็นธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชุมชนในการลดช่องว่างการให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับสังคมสูงวัย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน