"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา” หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"

by punyha @15 ก.ย. 66 16:24 ( IP : 171...134 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1080x608 pixel , 85,053 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 122,856 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 109,871 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,713 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 101,133 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,881 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 126,597 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 126,597 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,046 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 117,627 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 188,517 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 126,649 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 154,972 bytes.
 • photo , 1045x1567 pixel , 168,915 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,520 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 173,530 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 158,399 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 145,914 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 178,333 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 157,793 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,110 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 125,428 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 147,240 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 102,895 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 137,045 bytes.

"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา” หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ภาคีพลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 200 คนร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงานปี 2566 ของภาคีพัฒนาระดับจังหวัด และสร้างความร่วมมือ ชูสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมภาคเช้า

ช่วงพิธีเปิด นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ มูลนิธิชุมชนสงขลากล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ นำเสนอพัฒนาการงานภาคพลเมือง ที่อาศัยฐานคิด 1.หุ้นส่วนการพัฒนา 2.สร้างข้อตกลงความร่วมมือ 3.กำหนดเป้าหมายร่วม 4.บูรณาการความร่วมมือ 5.เวทีสมัชชาพลเมืองสงขลา


เปิดงาน “อบจ.สงขลากับทิศทางการพัฒนาปี 2566”  โดย นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงการพัฒนาภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


นางจณิสตา จุลสุวรรณ์ สนง.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้  นำเสนอ “แนวโน้มและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม จ.สงขลา ปี 2566”  ชี้ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจสงขลาเริ่มฟื้นตัว แต่ด้านสังคมยังน่าเป็นห่วง สงขลาเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวในปี 2567 ยังมีปัญหาแรงงานขาดทักษะฝีมือ และยาเสพติด

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอการดำเนินการศึกษา "SEA ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาและปัตตานี” เน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ชี้ประเด็นการพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมมูลค่าสูง การค้าชายแดน การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติ เป็นต้น

ภาคบ่าย

ภาคีร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมการดำเนินงานปี 2567

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นำเสนอเป้าหมายร่วม :

สงขลาสู่มรดกโลก เชื่อมโยงฐานทุนด้านอาหาร ภูมิปัญญา อัตลักษณ์สงขลา โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก

กล่าวสนับสนุนโดย อ.เทพรัตน์ จันทร์พันธ์ สถาบันทักษิณคดี กำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา

สร้างประวัติศาสตร์ร่วม พื้นที่ร่วม และการจัดการร่วม songkhla wallet สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนลดรายจ่าย ใช้เงินเป็นเครื่องมือเชื่อมร้อยคนสงขลาพึ่งพากันเอง ช่วยเหลือกันและกัน ผ่านคูปองดิจิตอลหรือบัตรสงขลา โดยนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ มูลนิธิชุมชนสงขลา

กล่าวสนับสนุนโดย นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา และการเชื่อมโยงกับกองบุญสวัสดิการชุมชน โดย นายอุดม แก้วประดิษฐ์ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา


ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รับภาวะโลกเดือดนำเป้าหมายร่วม : การทำแผนที่เสี่ยงภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม beach for life และ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” และจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน โดยนายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา


ด้านสังคมเป็นสุข

นำเสนอเป้าหมายร่วม หาเพื่อน หา พ.ว.ก.ผ่าน : การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสร้างสวัสดิการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และ Open Data ข้อมูลกลาง โดยนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา

กล่าวสนับสนุนโดย นางสาวกัญณภัส จันทร์ทอง สมาคมอาสาสร้างสุข และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา


One ID One Stop Service การถ่ายโอนรพ.สต.และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ อบจ.สงขลา

กล่าวสนับสนุนโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ พชอ.นาทวี


รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ชุมชน สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชี้ให้เห็นพลังพลเมืองสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ผ่านรูปแบบ “เครือข่ายความร่วมมือ” “การเชื่อมโยง” จุดเน้น “องค์กร สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน”  สร้างข้อตกลงความร่วมมือร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ บนฐานประวัติศาสตร์ร่วม อัตลักษณ์ร่วม ยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ สวนสมรม เกษตรผสมผสาน ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการที่เป็นระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน คำนึงถึงปัจจัย เศรษฐกิจ สังคม ผ่าน : SEA มีการรักษาชายหาด รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาคนสงขลา โดยมีเป้าหมายปลายทางคือคุณภาพชีวิต “จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน” มีการวางแผนชีวิต โดย “เจ้าของชีวิต”

และปิดงาน โดย นายจารึก ไชยรักษ์ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

พิธีกร โดย อ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นิพนธ์ รัตนาคม สมาคมอาสาสร้างสุข

ติดตามกิจกรรมย้อนหลังได้ที่

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
#พลังพลเมืองนำการพัฒนา

#เศรษฐกิจสร้างสรรค์

#สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

#สังคมเป็นสุข

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน