จังหวะก้าว "งานพัฒนาเมืองโดยเครือข่ายพัฒนาเมือง(บ่อยาง)สงขลา"

 • photo , 960x720 pixel , 138,602 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,883 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,206 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 134,908 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 141,394 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 79,724 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 180,841 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,824 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 179,214 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 89,091 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 80,665 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 91,848 bytes.
 • photo , 960x1702 pixel , 204,839 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 157,386 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 173,439 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 185,910 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 184,304 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 185,383 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 183,158 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 181,730 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 177,893 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 114,077 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 95,022 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 117,105 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 123,147 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 96,679 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 113,313 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 123,758 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 115,218 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 108,323 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 118,208 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 115,246 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 89,357 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 117,304 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 157,815 bytes.

จังหวะก้าวที่ภาคภูมิใจ

ก้าวแรกเกิดแปลงตำลึงทอง

ก้าวที่สองสู่สวนผักกลางป่าสน

พลังใจสู้จนเติบใหญ่เป็น "สวนผักคนเมืองบ่อยาง "

วันนี้ด้วยความมุมานะบากบั่น พวกเราได้นำพาโครงการ "สร้างแหล่งอาหารชุมชน คนบ่อยางสร้างเงิน" ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์
พวกเรายังมีพลังสร้างสรรค์ ต่อยอดไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง  สามารถติดตามได้จากผลงานสำคัญ อาทิ

1.โครงการ SUCCESS เตรียมเมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการก่อตั้งองค์กรนิติบุคคลระดับเมือง

2.โครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาอาชีพชุมชนคนจนเมืองบ่อยาง  (จำนวน 70 คน)
3.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  ของกลุ่มคนบ่อยางสร้างเงิน (จำนวน 50 คน) ในรูปของโรงเรียนแก้หนี้คนจนเมืองบ่อยาง  เริ่มต้นเคาะระฆังด้วยการทำ"บัญชีครัวเรือน"

4.เปิดศูนย์เรียนรู้ชื่อเท่ห์ ล้ำสมัย ในนาม"ศูนย์เรียนรู้ ชวนทำนำพา (Learning  by Doing )" ทุกสาขาอาชีพน่าสนใจ และทำได้

สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยังมีให้พูดถึง

โปรดติดตามผลงานของคนเมืองบ่อยางต่อไป

งานขับเคลื่อนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์สงขลา 2570 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บุณย์บังอร  ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน