"SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์" ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง

by punyha @31 พ.ค. 66 09:37 ( IP : 184...46 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,756 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,285 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 101,131 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,435 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,967 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,972 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,800 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 113,368 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 194,278 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 194,806 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 187,999 bytes.

"SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองปาดังเบซาร์ นัดภาคีเครือข่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเบซาร์ ด่านปาดังฯ สถานีตำรวจ ทม.ปาดังฯ ตัวแทนชุมชน อสม. กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาทม.ปาดังเบซาร์

ผลการประชุมมีเรื่องสำคัญนอกจากการรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการแล้ว ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ดังนี้

1)กิจกรรมมุ่งเน้นลดผลกระทบจากฝุ่น PM.2.5 ที่กระทบต่อเด็กและชุมชนของโรงเรียนชุมชนปาดังเบซาร์ อันเกิดจากมลภาวะรถขนส่งที่อยู่หน้าด่านและความแออัดของจราจรในช่วงเช้าและเย็น รับส่งนักเรียน ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดวาระ"ความปลอดภัย" เมือง เริ่มด้วยสร้างสถานที่ปลอดภัย  โรงเรียน สนามเด็กเล่น กำหนดมาตรการสำคัญ คือ ทม.ปาดังเบซาร์และตำรวจกำหนดพื้นที่ตีเส้นขาวแดงห้ามจอด ทำป้ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนลดความเร็วในจุดเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ตำรวจจัดระเบียบการจราจร การจอด

2)สร้างการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ปัญหา PM.2.5 ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง เด็ก และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาจุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา โรงเรียนพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำหลักสูตรความปลอดภัย บูรณาการกับการเรียนการสอน

3)มาตรการระยะยาว ปรับย้ายจุดจอดรถรอหากด่านได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ดินของสนง.ลูกเสือ โรงเรียนปรับเส้นทางประตูเข้าออกให้เหมาะสม

หลังจากนี้ทีมคณะทำงานชุดเล็ก ประชุมกลุ่มย่อยนำข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์รายละเอียด หาข้อมูลเพิ่มเติม จัดทำแผนที่ประกอบการสื่อสาร เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มกับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มภาคีกลุ่มจิตอาสาต่างๆในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน