"ตลาดล่วงหน้า : ความร่วมมือเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"

by punyha @29 พ.ค. 66 08:37 ( IP : 171...114 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1706x960 pixel , 144,886 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 164,187 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,890 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,891 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,005 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,582 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 134,185 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 183,033 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,519 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 145,088 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,372 bytes.

"ตลาดล่วงหน้า : ความร่วมมือเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"

26 พค.66 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2566 รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประสานเกษตรกร คู่ค้า ลูกค้า(รพ. ร้านอาหาร) และหน่วยงานสนับสนุนจำนวน 52 คนประชุมสร้างความร่วมมือการจัดส่งวัตถุดิบอาหาร ผัก ผลไม้ ข้าว มาตรฐาน GAPและอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธกส.สาขาภาคใต้ตอนล่าง กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา อบต.ท่าข้าม

ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด แนะนำองค์กรและภารกิจที่จะเสริมหนุน มูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในส่วนของเกษตรสุขภาพ ด้วยแนวทาง "ตลาดล่วงหน้า" โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุน เกษตรกรและคู่ค้าคนกลาง และลูกค้าใน Platform เดียวกัน นั่นคือ แอพฯ iGreenSmile

พร้อมกับเสนอจุดเน้น อยู่ที่การใช้รูปแบบการตลาด

1)ตลาดเคลื่อนที่/ตลาดรถเขียว ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยมาตรฐาน PGS อยู่ในพื้นที่ระดับตำบล(ใกล้หาดใหญ่) เน้นผลผลิตจำกัด มีผลผลิตแล้วจำหน่าย ผ่านตลาดล่วงหน้า หรือระบบสมาชิก ซึ่งมีวิสาหกิจเกษตรสุขภาพควนลังและตลาดรถเขียวเป็นกลไกประสานงาน

2)ตลาด 6 ร. ส่งเสริมการผลิตส่งตลาดใหญ่ เน้นเกษตรกรมาตรฐาน GAP โดยมีคนกลาง อาทิ วิสาหกิจใต้ร่มบุญ สหกรณ์การเกษตรอำเภอหาดใหญ่ เป็นแกนประสาน

ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอแนะ มีความร่วมมือสำคัญดังนี้

1)สนง.เกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมขยายกำลังการผลิต นำต้นแบบโรงเรียนเกษตรกรที่ตำบลท่าข้ามขยายไปยังตำบลอื่นที่สามารถรวมตัวเกษตรกรที่มีการผลิตจริง 20-30 คน เกษตรตำบลจะไปช่วยส่งเสริมทั้งความรู้การผลิต มาตรฐาน และประสานการตลาดร่วมกับท้องถิ่น หรือภาคีความร่วมมือ

ผู้เข้าร่วมจะประสานเครือข่ายของตน วางเป้าให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรอบเมืองหาดใหญ่

2)ตัวแทนรพ.หาดใหญ่ และร้านอาหารเข้าร่วม เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ส่งผลผลิตให้แก่กัน โดยเฉพาะร้านทัศปัณ ได้จับมือกับเกษตรกรใต้ร่มบุญ เพื่อส่งวัตถุดิบผักเคลและอื่นๆ

ทั้งนี้เกษตรกรได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมเข้าสู่กลไกเครือข่ายความร่วมมือจำนวนหนึ่ง ซึ่งมูลนิธิชุมชนสงขลาจะได้ประสานงานต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน