ความก้าวหน้าจากกิจกรรมหารือร่วมกับแกนนำชุมชนนำร่องในพื้นที่เมืองบ่อยาง (ชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนสนามบิน)

by punyha @22 พ.ค. 66 12:38 ( IP : 171...208 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,003 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,737 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,737 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,562 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,459 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,836 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,836 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 165,869 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 169,896 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 158,005 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,762 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,848 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,123 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,187 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,705 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 183,847 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,926 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,722 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,478 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,315 bytes.

วงหารือเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2556 ชาวชุมชนแหลมสนอ่อน

ชุมชนแหลมสนอ่อน มีเรื่องต้องแก้ไขในระยะนี้ 3 เรื่องคือ

เรื่องที่ 1 จำนวน 5 รายต้องเตรียมเอกสาร ไปตามหมายเรียกของตำรวจ

เรื่องที่ 2 หนังสือราชการที่เพิ่งรับร้อนๆในวันนี้ คือ จังหวัดแจ้งคำพิจารณาอุทธรณ์จำนวน 18 ราย  ว่า "ยกอุทธรณ์"  ซึ่งนับจากวันนี้ไป 30 วัน 18 รายนี้จะต้องไปยื่นเสนอคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์  ต้องนัดนายกเทศมนตรีเจรจา ขอให้เทศบาลถอนแจ้งความ (เรื่องที่ 1 จะได้จบ) และให้เทศบาลยกเลิกคำสั่งที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เรื่องที่ 2 จะได้สิ้นสุด) ต่อจากนั้นมาลงมติ กำหนดกติกาชุมชนในหลายประเด็น

หัวหน้าธนารักษ์บอกมาว่า ธนารักษ์จะจัดการเรื่องที่ดิน เท่านั้น ส่วนเรื่องอาคารให้คุยกับเทศบาล เทศบาลตอบมาว่า ชุมชนตกลงกันเองว่า จะกำหนดขนาดที่ดินกันยังไง

เรื่องที่ 3 พวกเราจะรวมตัวกันไปยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้อง ที่สำนักกองช่าง เทศบาลนครสงขลา

กรณีประเด็นเรื่องซ่อมแซมบ้าน ต้องแยกออกจากเรื่องการสั่งรื้อถอนบ้าน เหตุจากอยู่ในที่ดินรัฐที่ไม่มีสัญญาเช่า แยกออกจากกันนะคะ

เหตุ บ้านหลังคารั่ว  แก้ไข คือ ซ่อมแซมในส่วนหลังคาที่รั่ว

เหตุ บ้านถูกออกคำสั่งรื้อถอน  แก้ไขคือ ทำสัญญาเช่าที่ดินรัฐให้ถูกต้อง


ช่วงบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 66 สมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อน ภายใต้โครงการ SUCCESS เมืองบ่อยาง นัดพบเพื่อร่วมกันร่างกติกาชุมชนซึ่งจะนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนในระยะถัดไป

เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 วงหารือร่วมกันของคณะทำงานของชุมชนสนามบินจำนวน 9 คน

ได้นำข้อมูลของชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช่ในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน  เบื้องต้นคณะทำงานชุมชนพบว่า ชุมชนของตนเองมีปัญหาด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ชุมชนสนามบิน ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ โดยมีการทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง แต่ระยะเวลาในการถือสัญญาเช่าแตกต่างกัน คือ ระนะยาว 30 ปี ระยะ 3 ปี และระยะสั้น 1 ปี (เป็นอาคารทึ่ตั้งอยู่ตามแนวถนนเก้าแสน ตรงข้ามโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งกำลังมีปัญหาด้านการปรับภูมิทัศน์)

ชุมชนสนามบินมีบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 118  หลัง 126 ครัวเรือน แบ่งการดูแลพื้นที่ เป็น  3 โซน คือ

โซน  1  มีจำนวน  28 หลัง

โซน  2  มีจำนวน  56 หลัง

โซน  3  มีจำนวน  34 หลัง  (เป็นโซนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ )

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เด่นชัดคือ อุณหภูมิที่สูง และร้อนอบอ้าว ช่องทางการระบายอากาศไม่ดี ในช่วงมรสุม ฝนตกหนักน้ำจะท่วมขัง

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน