Success เมืองบ่อยาง เปิดเวทีพื้นที่ชุมชนสนามบิน

by punyha @1 พ.ค. 66 12:44 ( IP : 171...122 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 102,309 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,082 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,762 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,111 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,420 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,650 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,945 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 193,589 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,894 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,998 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,733 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,209 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,344 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 194,301 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,744 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,580 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,567 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 197,493 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 177,494 bytes.

วันที่  30 เมษายน 2566 มีการจัดประชุมตัวแทนครัวเรือนชุมชนสนามบินจำนวน 30 คน

สิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้

1.มีสมาชิกชุมชนจำนวน 8 คนอาสาเป็นคณะทำงานของชุมชน

2.ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 12 ใน 48 หลังคาเรือนที่กำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ต้องการจะอาศัยอยู่ในที่ดินเดิม ชุมชนเดิมแต่ยินดีที่จะปรับปรุงหรือกาอสร้างอาคารใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและสะอาดตา

ทั้งนี้จะขอรับความช่วยเหลืองบสนับสนุนและสินเชื่อจาก พอช.

ช่วงที่กำลังประชุมกันอยู่นั้น นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้โทรศัพท์แจ้งแกนนำชุมชนเข้ามาว่า ท่านตั้งใจทึ่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยแต่ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจการต้อนรับนายกรัฐมนตรี จึงขอจะขอนัดประชุมในโอกาสต่อไป และยืนยันว่าทางเทศบาลไม่ได้ต้องการที่ราชพัสดุในส่วนที่กำลังเป็นประเด็นปัญหานี้ไปทำอะไร เพียงแต่ใคร่ขอความร่วมมือให้มีการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน