คณะทำงานจัดการน้ำตำบลโตนดด้วนประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่างแบบเก็บข้อมูล

by punyha @1 พ.ค. 66 11:42 ( IP : 171...122 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 88,922 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,095 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 134,854 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,133 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,126 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,583 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,137 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,074 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,155 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,770 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,983 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,969 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,404 bytes.

วันที่ 29 เมษายน 2566  คณะทำงานจัดการน้ำตำบลโตนดด้วนประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่างแบบเก็บข้อมูล  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน เวลา 13.00 น.

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประชุมดังต่อไปนี้

1.เพื่อกำแผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการน้ำระดับตำบล 1แผน

2.กำอหนหนดแผนการลงสำรวจและการจัดทำแผนผังภูมินิเวศน์ 1 แผน (เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การนำเสนอผลและการคืนข้อมูล)

3.(ร่าง) แผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล 1แผน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน