"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ" งานวันพลเมืองสงขลา 2565

by punyha @24 ก.ย. 65 10:10 ( IP : 27...31 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
photo  , 1080x608 pixel , 72,661 bytes.

"VTR ผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ"

งานวันพลเมืองสงขลาปี 2565 ปีนี้ตรงกับวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลา

มีทั้งรูปแบบ onsiteและonline จุดเน้นก็คือการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดของพลเมืองที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในฐานะ "หุ้นส่วนความร่วมมือ"

อุ่นเครื่องก่อนถึงงานด้วย VTR นำเสนอผลงานของ 27 องค์กรความร่วมมือ องค์กรละ 3 นาที

บอกเล่าแนะนำองค์กรและผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในช่วงขวบปีที่ผ่านมา

ชุดแรก มี 8 องค์กรเล่างานในภาพรวมของการพัฒนาที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

1)มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ  2)พชอ .นาทวี  3)หอการค้าจังหวัดสงขลา  4)อบต.ท่าข้าม  5)ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  6)วิทยาลัยชุมชนสงขลา  7)สภาองค์กรชุมชน  8)สมาคมผู้บริโภคสงขลา นำเสนอในช่วงพิธีเปิด

ชมคลิป
ชุดที่สอง มี 7 องค์กร เล่างานในมิติด้านเศรษฐกิจ


1) สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 2) สมาพันธ์ sme ไทยจังหวัดสงขลา 3) สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา 4) Nodeflagship สสส.สงขลา 5)YSF สงขลา 6)สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 7)เครือข่ายเกษตรยั่งยืน นำเสนอในห้องย่อย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ชมคลิป

ชุดที่สาม มี 5 องค์กร เล่างานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

1)สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 2)มูลนิธิscccrn 3)เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี 4)มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลา 5) ธรรมนูญตำบลแค นำเสนอในห้องย่อย "สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

ชมคลิป 

ชุดสุดท้าย มี 7 องค์กร เล่างานมิติด้านสังคม

1)กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 2)สมาคมอาสาสร้างสุข 3)ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ 4) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 5) มูลนิธิคนช่วยคน 6)เทศบาลตำบลท่าช้าง 7)สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา นำเสนอในห้องย่อย "สังคมเป็นสุข

ชมคลิป
ยกเว้นมูลนิธิชุมชนสงขลา นำเสนอผลงานผ่านหนังสือ "ผีเสื้อขยับปีกเล่ม 10" หุ้นส่วนความร่วมมือ บอกเล่าทั้งภาพรวมของงานและผลงานเด่นของมูลนิธิชุมชนสงขลาและเครือข่ายบางส่วน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน