เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์ รอบที่ 1

by punyha @22 ก.ย. 65 10:05 ( IP : 1...169 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1081x720 pixel , 77,399 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 141,078 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,526 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 171,531 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 185,944 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,966 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 141,145 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,132 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 161,679 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,435 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,995 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,735 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 115,810 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,422 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 131,761 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 125,718 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 152,373 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,488 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,535 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 191,164 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 198,199 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 86,082 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 127,344 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 123,387 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 113,879 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 101,342 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 79,706 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 144,560 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 122,848 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 88,533 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 129,718 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 115,659 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 116,380 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 103,233 bytes.
 • photo , 1081x720 pixel , 129,349 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 130,393 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 132,817 bytes.

วันที่ 19 กันยายน 2565

รองนายก ฯ อรรตพล เป็นประธานในการประชุม เติมเต็มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้

"SUCCESS 6 เมืองภาคใต้"

ปัญหาเปลี่ยน มาตรการเปลี่ยน

1.การประเมินความเปราะบางของคณะทำงาน 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ เมืองบ่อยาง พะตง ควนลัง และปาดังเบซาร์ของจังหวัดสงขลา เมืองละงู จังหวัดสตูลและเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง พบประเด็นสำคัญ

1.1 บริบทเมืองที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เชิงพาณิชย์มากขึ้น พื้นที่สีเขียวลดลง มีการเปลี่ยนสิทธิ์จากมือคนพื้นที่เป็นเอกชนต่างถิ่น, ประชากรแฝงต่างถิ่น ต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น กระจัดกระจาย เมื่อเกิดสาธารณภัยล้วนเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน, การเปลี่ยนทางน้ำ ขวางทางน้ำจากการถมที่เพื่อการพัฒนา, การแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง แยกส่วนจากกัน ส่วนใหญ่ใช้มาตรการสิ่งก่อสร้าง และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อสนองตอบปัญหาในอดีต ขณะที่ปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เท่ากับเป็นการไล่ตามปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่ามองเชิงระบบ

1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ตั้งแต่รูปแบบการตกของฝน ที่มีการตกแช่ในพื้นที่ปริมาณมากและท่วมฉับพลัน ระบายไม่ทัน ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน หน้าร้อนน้ำท่วม ภาวะน้ำแล้งเพิ่มมากขึ้น, อุณหภูมิสูงขึ้น เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ การใช้พลังงาน สารเคมี การเผาไหม้ โดยสรุปคือรูปแบบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่อาจคาดเดา ไม่แน่นอน

1.3 กลุ่มเปราะบาง ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มักเป็นฝ่ายตั้งรับ ใช้ทุนประสบการณ์ ญาติพี่น้องและเครือข่ายช่วยเหลือกันเองก่อนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เพศหญิงจะไม่มีส่วนเข้าไปตัดสินใจการแก้ปัญหา แต่รับรู้ผลกระทบที่เกิดในระดับครัวเรือนข้อค้นพบเหล่านี้นำมาสู่การปรับทัศนคติในการทำงานใหม่ หลายมาตรการที่เคยใช้ไม่อาจนำมาใช้แบบเดิม ด้วยเหตุแห่งปัญหาได้เปลี่ยนไปแล้ว

แนวทางรับมือและปรับตัวของเมืองปาดังเบซาร์

-เมืองปาดังเบซาร์ ใช้แนวคิด "มิตรภาพสองแผ่นดิน" สร้างเมืองไร้มลพิษจากการขนส่งจราจร การเผาไหม้ข้ามแดน มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การขนส่ง น่าอยู่ด้วยพลเมืองจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมทำ โดยเน้นกรรมการที่มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาทบทวนแนวคิด แนวทางดำเนินการ ทำงานเชิงรุกรับมือปัญหาที่จะเกิดในอนาคต พร้อมกับมาตรการปฎิบัติการเพื่อสร้่างตัวอย่างการรับมือและปรับตัว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน