"บ้านหลบมุม : ชุมชนแบบใหม่"

  • photo  , 960x541 pixel , 88,609 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 181,739 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 107,108 bytes.
  • photo  , 960x541 pixel , 103,102 bytes.
  • photo  , 961x1704 pixel , 120,882 bytes.

"บ้านหลบมุม : ชุมชนแบบใหม่"

วันที่ 30 กรกฏาคม ช่วงค่ำ ทีมกรรมการชุมชนบ้านหลบมุม ทต.พะตง อ.หาดใหญ่ นัดแกนนำชุมชนและทีมหารือแนวทางแก้ปัญหาชุมชนร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินความเปราะบางของเมืองพะตงภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS)

การศึกษาพบปัญหาของชุมชน

1)เป็นทางผ่านของน้ำ ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง เกิดจากการถมที่ขวางทางน้ำรอบด้าน

2)เป็นชุมชนที่มีประชาชนดั้งเดิม 1,000 คน ประชากรแฝงที่เป็นแรงงานต่างถิ่น ต่างด้าวมาอาศัยอยู่มากจากการมีโรงงานอยู่ในพื้นที่ 14 โรง ราว 2,000 คน

3)มีผู้บุกรุกที่ดินริมทางรถไฟร่วม100 ครัวเรือน เหล่านี้ทำให้เกิดการสะสมปัญหาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องหาทางแก้ไข บวกกับสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดทำให้ชุมชนไม่มีกิจกรรมสัมพันธ์กันมานาน

ประธานชุมชนและกรรมการ มีข้อสรุปที่จะสำรวจข้อมูลและจัดระบบการทำงานในชุมชนใหม่ ด้วยการแบ่งทีมลงเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ราว 500 หลัง พร้อมกับวางระบบการสื่อสารผ่านกลุ่ม line ให้แต่ละครัวเรือนรวมบ้านเช่าและตัวแทนแรงงานต่างถิ่น ต่างด้าว เข้ามาในกลุ่ม line กลางของชุมชน และส่งตัวแทนเข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน

โดยวางจังหวะก้าว

1)สำรวจข้อมูลครัวเรือน ผ่านแผนที่ แบ่งพื้นที่และทีมลงสำรวจ ทีมสำรวจจะวาดแผนที่ครัวเรือน เพื่อให้รู้ว่าบ้านเลขทีใด หรือไม่มีบ้านเลขที่ เป็นบ้านเช่า หรือบ้านแบบใด จะเห็นการกระจุกตัว กระจายตัวของการตั้งอาคารบ้านเรือน/อาชีพ/ช่วงวัย

2)การลงเยี่ยมครัวเรือนจะทำให้เกิดการสื่อสาร ทำความรู้จักระหว่างทีมกรรมการและสมาชิก และสร้างช่องทางสื่อสารอย่างทั่วถึง เติมเต็มการทำงานผ่านแกนนำชุมชน

3)นัดหมายสมาชิกส่งตัวแทนมาจัดทำประชาคม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ปรับโครงสร้างกรรมการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ให้มีตัวแทนแรงงานต่างถิ่น ต่างชาติ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ จัดทำแผนและกติกาชุมชนร่วมแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินรถไฟ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

4)ประสานศูนย์อุตุฯในการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสร้างช่องทางสื่อสารเตือนภัยน้ำท่วมร่วมกัน


แผนการดำเนินงาน

วันที่ 30 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการบ้านหลบมุม ทำความเข้าใจกับกรรมการ

วันที่ 2 ส.ค.65  ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เตรียมแผนที่/เอกสารลงเยี่ยมครัวเรือน

วันที่ 16 ส.ค.65 เวลา 17.00 น. ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารทต./กำนัน เตรียมจัดทำประชาคมใหญ่ ช่วงต้นกันยายน 2565

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน