"ห้องเรียนสวนผักคนบ่อยาง"

 • photo , 960x540 pixel , 143,672 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 152,981 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 170,891 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 135,103 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 134,348 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 128,653 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 143,579 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 144,072 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 128,630 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 121,378 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 111,261 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 141,972 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 154,360 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนบ่อยาง"

วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี และทีมวิทยากรสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เปิดห้องเรียนให้กับชุมชนบ่อยางที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักในพื้นที่เขตเมือง ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนสงขลาผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เริ่มด้วยการเรียนรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อช่วยเร่งรากในดิน การทำปุ๋ยก้อนจากข้าวเย็น/รำข้าว/ปุ๋ยคอก/น้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับการเกษตร และการปรุงดินพร้อมปลูก

แต่ละกิจกรรมเริ่มด้วยการสาธิตและให้สมาชิกได้สลับกันมาทดลองปฎิบัติ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิค แนวคิด วัสดุประกอบหรือทดแทน พร้อมวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวัง เรื่องเหล่านี้คือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสมาชิก

การปลูกผักแบบคนเมือง เน้นการปลูกแบบไม่ใช้สารพิษ สารเคมี นำวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบตัว/รอบชุมชนมาใช้ประโยชน์ สามารถปลูกในพื้นที่จำกัด และสร้างการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม แบบเครือข่าย

สมาชิกมีการปลูกแบบเดี่ยว หรือรวมกลุ่มกันผลิตร่วม หรือทำแปลงรวม มีหลากหลายรูปแบบ โดยก่อนดำเนินการแต่ละคนจะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ชนิดผักที่ต้องการปลูก รูปแบบการปลูก วัสดุรอบตัวที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ ความต้องการทั้งปัจจัยการผลิต และความรู้

นัดหมายครั้งต่อไป เสาร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 13.00 น.เรียนรู้การนำต้นกล้าผักจากตลาดมากระตุ้นราก การจัดการศัตรูพืช สารไล่แมลง การเลี้ยงไส้เดือน และสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาปัจจัยการผลิตนำส่งใบเสร็จการเงิน

โดยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้

1.ชุมชนแหลมสนอ่อน

2.ชุมชนพัฒนาใหม่

3.ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน

4.ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช

5.ชุมชนภราดร

6.ชุมชนนอกสวน

7.ชุมชนกุโบร์

8.ชุมชนวัดศาลาหัวยาง

9.ชุมชนบ่อหว้า

10.ชุมชนสนามบิน

11.ชุมชนชัยมงคล

12.ชุมชนพานิชย์สำโรง

13.ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ

14.ชุมชนหัวป้อม

#สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสังคมเป็นสุข

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน