"เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

by punyha @22 ก.ค. 65 19:25 ( IP : 27...139 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 104,017 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,245 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,531 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 105,298 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 121,668 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 104,585 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 125,486 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 123,167 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,050 bytes.
 • photo , 2000x1500 pixel , 190,414 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,631 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,758 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 128,240 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,634 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,606 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,882 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,288 bytes.

"เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

วันที่  ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ วงกลางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สงขลา ภายใต้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา ต่อข้อมูลการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายความร่วมมือ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

๑.ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประกอบด้วยการ MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยแนวทางสหกรณ์ การเสนอสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์อาหารให้กับยูเนสโก การขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณ์ การจัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม และร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชน การสนับสนุนการปลูกสมุนไพร การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้านในเขตเมือง

เดือนสิงหาคม มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สสจ. และสหกรณ์การเกษตรอำเภอจัดเวทีระดับอำเภอเพื่อให้เกษตรกร คู่ค้าและลูกค้ามาหารือความร่วมมือจัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล

๒.เสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่-คูเต่าผ่านคลองอู่ตะเภา

๓.นัดหมายจัดงานวันพลเมืองสงขลา ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานปี ๖๔ ขององค์กรความร่วมมือจะเสนอผ่านคลิปวีดีโอองค์กรละ ๓ นาทีโดยทีมสื่อจะประสานแต่ละองค์กรต่อไป

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเข้าร่วมประชุม

๑.ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒.สมาคมอาสาสร้างสุข

๓.สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา

๔.ภาคีคนรักสงขลาสมาคม

๕.เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา

๖.มูลนิธิชุมชนสงขลา

๗.สมาพันธ์ SMEs ไทยสงขลา

๘.Node flagship สสส.สงขลา

๙.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๑๐.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้

๑๑.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

๑๒.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางกล่ำ

๑๓.วิสาหกิจชุมชนอุงและญิงญวนบางกล่ำ

๑๔.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

๑๕.เทศบาลตำบลท่าช้าง

๑๖.สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา

๑๗.สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ภาคใต้

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน