"สวนผักคนเมืองบ่อยางและหาดใหญ่"

 • photo , 960x541 pixel , 84,089 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,514 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,455 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 171,997 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 160,701 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 194,534 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 79,838 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 133,298 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,691 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 168,656 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,937 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 123,505 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,724 bytes.

"สวนผักคนเมืองบ่อยางและหาดใหญ่"

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  มูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา งบสนับสนุนจากอบจ.สงขลา ส่งเสริมกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ในเขตเมือง

นัดสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายมาทำความเข้าใจ โดยมีครูไก่-วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี และทีมวิทยากรสวนผักคนเมืองมาร่วม

๑.ภาคเช้า เครือข่ายสวนผักคนบ่อยาง ประกอบด้วยสมาชิกจาก ๑๔ ชุมชน ๓๐ กว่าคน มาร่วมรับทราบแนวคิดการส่งเสริมการปลูกผักในรูปแบบสวนผักคนเมืองที่มีแนวทางปลูกในรูปแบบใช้พื้นที่น้อย และใช้แนวคิดปลูกเพื่อสุขภาพ-ใช้รูปแบบการผลิตแบบอินทรีย์ นำวัสดุที่มีรอบตัวมาใช้ประโยชน์ ช่วยลดขยะเปียกในครัวเรือน นำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกผัก ปลูกเพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้และสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยการทำกิจกรรมเป็นเครือข่าย

สมาชิกที่มาได้ร่วมเรียนรู้เรื่องพื้นฐานตือ การเตรียมดิน การทำปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช พร้อมจุดประกายรูปแบบการปลูกผักแบบคนเมืองรูปแบบต่างๆ สมาชิกที่เสนอตัวเข้าร่วม มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 7 ข้อ ได้แก่ ชื่อที่อยู่ ที่ติดต่อ ลักษณะพื้นที่ปลูก+ภาพถ่าย ชนิดผักที่จะปลูก รูปแบบแปลงผัก ความต้องการปัจจัยการผลิตที่จะให้โครงการสนับสนุน วัสดุรอบตัวที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ และความรู้ที่ต้องการเสริม เมื่อสมาชิกได้วิเคราะห์ตัวเองแล้วจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณคนละ 3 พันบาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแผนรายบุคคล ทั้งนี้สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มในการปลูกผักได้อีกด้วย สมาชิกที่มามีทั้งเป็นรายคน รายครอบครัว และกลุ่่ม จะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเสริมหนุนกันและกัน โดยมีทีมวิทยากรจากสวนผักคนเมืองหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

สมาชิกรับทราบแนวทางปฎิบัติ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการปรุงดิน การทำน้ำหมักชีวภาพที่จะใช้เพื่อการเกษตร พร้อมนัดหมายเรียนรู้เรื่องการปรุงดิน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ย การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน ในวันที่ ๒๓ กรกฏาคม เวลาบ่ายโมงครึ่ง

ทั้งนี้สมาชิกได้รับเงินสนับสนุน และให้ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตพร้อมกับส่งหลักฐานการเงินเป็นใบเสร็จรับเงินของร้านค้า หรือใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและภาพถ่ายในกรณีที่ไม่ได้ซื้อจากร้านค้า และดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน

๒.ภาคบ่าย สมาชิกในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จาก 6 ชุมชนในพื้นที่ควนลัง ทน.หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ มาร่วมทำความเข้าใจ ทำความรู้จักกันและกัน สมาชิกกว่าครึ่งต้องการใช้ที่ว่างข้างบ้านมาปลูกผัก มีบางส่วนต้องการปลูกบนดาดฟ้า ปลูกแบบแนวตั้ง ยกแคร่

พร้อมนัดหมายส่งหลักฐานการเงินภายในวันที่ 30 กรกฏาคม หรือ 28 สิงหาคม ในกิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน