เครือข่ายเมืองบ่อยางร่วมเวทีการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 พื้นที่ภาคใต้

by punyha @16 ก.ค. 65 16:00 ( IP : 171...90 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 77,807 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,132 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 110,228 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,975 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 157,518 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,205 bytes.

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565  เครือข่ายสวนผักคนบ่อยาง  ส่งตัวแทนจำนวน 5 คน เข้าประชุมเวทีการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 พื้นที่ภาคใต้

(จัดโดยเครือข่ายสมาคมอาสาสร้างสุข)

ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในครั้งนี้ ทีมบ่อยาง ได้ตั้งชื่อโครงการว่า

โครงการ  "เมนูอาหารจากแปลงผักสร้างสุข  คนบ่อยางสร้างเงิน"

มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ  32  คน

วัตถุประสงค์ จัดทำโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาคนเมืองบ่อยางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้มีรายได้และมีความมั่นคงทางอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  32 ราย แบ่งเป็น  4 กลุ่มคือ

1.กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน  11 คน

2.กลุ่มคนพิการ จำนวน  3  คน

3.กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 14 คน

4.กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน  4 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกันยายน 2565  ถึง เดือนสิงหาคม 66

เครือข่ายสวนผักคนบ่อยาง เป็นเครือข่ายย่อยของ  " เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา "

บุณย์บังอร ชนะโชติ  บันทึกเรื่องราว

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน