"TCELS คณะพยาบาล ม.อ. มูลนิธิชุมชนสงขลากับการพัฒนา iMedCare"

by punyha @13 ก.ค. 65 09:53 ( IP : 171...60 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,502 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 147,536 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,435 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 148,301 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,800 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 129,248 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 193,910 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 190,055 bytes.

"TCELS คณะพยาบาล ม.อ. มูลนิธิชุมชนสงขลากับการพัฒนา iMedCare"

หลังบอร์ดชุดใหญ่ของ TCELSลงมาเยี่ยมสงขลา และมีแนวทางสนับสนุนPlatform iMed@home และ iMedCare อย่างจริงจัง จึงเกิดวงหารือกับผอ.และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยดร.แสงอรุณ และทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาได้หารือกันถึงแนวทางความร่วมมือเบื้องต้น

โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมชี้แจงแนวทางการทำงาน โดยพบว่าแนวทางของ Platform นี้สามารถเข้าสู่ช่องทางการสนับสนุนโดยตรงของ TCELS เพื่อนำไปขยายผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ ทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้นำเสนอต่อสปสช.หรือประกันสังคม เพื่อให้เกิดทางเลือกการให้บริการ และสามารถพึ่งตนเองอยู่ได้ในเชิงธุรกิจ นำมาซึ่งข้อสรุปให้ทีมงานทั้งคณะพยาบาลและมูลนิธิชุมชนสงขลา วิเคราะห์ตัวเอง พร้อมจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอการสนับสนุนจาก TCELS ต่อไป

นัดหมายอีก 1 เดือนนำเสนอแผนให้ทีม TCELS ช่วยเติมเต็มก่อนเข้าสู่กรรมการชุดใหญ่

ปัจจุบัน TCELS สนับสนุนคณะพยาบาลดำเนินการพัฒนาศักยภาพ CG,อสม.ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเบื้องต้น ให้CG/อสม. ที่ผ่านหลักสูตร 80 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 120 ชม.ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ห้องแลป 5 วันและภาคสนามดูแลกลุ่มเป้าหมายคนละ 5 ราย ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผ่าน LTC โดยมี 6 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่เขาแก้ว/เขารูปช้าง 20 คน ต.พะตง 30 คน ทม.ควนลัง 25 คน รพ.สต.ท่าไทร/สวนเรียน เกาะยอ 20คน  ต.ปริก 20 คน

วางเป้าจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนรองรับใน 3 อำเภอ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะไปเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้ iMed@home เก็บข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่เป้าหมาย ผ่านระบบเยี่ยมบ้าน โดยมีหัวข้อสำคัญให้บันทึก พร้อมทำแบบประเมิน ADL+2Q/9Q และสำรวจความต้องการ พร้อมจำแนกผู้ป่วยที่พร้อมจ่ายค่าบริการด้วยตนเอง คืนข้อมูลจัดทำแผนการให้บริการสุขภาพร่วมกับ CM ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดช่องว่างการให้บริการและเชื่อมประสานส่งต่อความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน