"BCG ระดับครัวเรือน"

 • photo , 960x720 pixel , 118,966 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 100,083 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 96,570 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 155,127 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 112,820 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 171,206 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 132,992 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 142,890 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 161,139 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 191,847 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 165,615 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 161,875 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 171,220 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 123,048 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 176,177 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 174,268 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,460 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 174,372 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,845 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 182,281 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,312 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,206 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,348 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 169,255 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 160,100 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 181,636 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 123,926 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 154,033 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 154,033 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 146,040 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 144,311 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,799 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,086 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,815 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 136,733 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,456 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,967 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,914 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,609 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 120,207 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,028 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,370 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,167 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,637 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,432 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,458 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,120 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,196 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,078 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,026 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,770 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,183 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,330 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 169,533 bytes.

"BCG ระดับครัวเรือน"

วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนมิถุนายน มาเยือนสวนเบญจพฤกษ์ ร่วมถอดบทเรียนการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ระดับครัวเรือนในเขตเมือง โดยมีกระบวนการดังนี้

1.กำหนดแนวทางส่งเสริมครัวเรือนในเขตเมือง ตามแนวทางดังนี้

1.1 รับสมัครผู้สนใจ ในพื้นที่เขตเมือง เน้่นรายใหม่

1.2 ผู้สมัครวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วัสดุใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ลักษณะพื้นที่/ขนาดพื้นที่ที่จะปลูก แสงแดดแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาล ชนิดพืชผักที่ต้องการปลูก รูปแบบแปลงผัก แรงงาน ระบบน้ำ ความต้องการปัจจัยการผลิต ตามแบบฟอร์มกลางรายคน พร้อมภาพก่อนการผลิต

1.3 ค้นหารูปแบบการปลูกที่เหมาะสม บนฐานคิด สร้างระบบนิเวศในพื้นที่ขนาดเล็ก มีความหลากหลายของชนิดพืช มีความคุ้มค่าใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มที่ นำวัสดุเหลือใช้รอบตัวมาใช้ใหม่ หมุนเวียน หรือใช้ทำปุ๋ย น้ำหมัก

อาทิ

พื้นที่หน้าบ้าน รูปแบบขั้นบันใด รูปตัว A กระถาง 2 ชั้น-5 ชั้น บ้านผัก ผักแขวน ฯลฯ

บนดาดฟ้า ระเบียง กำแพง ฯลฯ

1.4 เสริมความรู้พื้นฐานในการผลิต การทำดินพร้อมปลูก การปรุงดิน การเตรียมดิน, การเพาะต้นกล้า, การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยน้ำ/ปุ๋ยก้อน/ปุ๋ยไส้เดือน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำราเขียว/ราขาว การทำสารไล่แมลง

2.ร่วมกับ U2T มอ.พื้นที่ควนลังและสนส. ส่งเสริมการทำ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ระดับครัวเรือน ถอดบทเรียนครัวเรือนต้นแบบเพื่อจัดการความรู้ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย 1)กรณีพื้นที่สวนขนาดใหญ่ 2)กรณีสวนขนาดเล็ก

3.กรณีสวนผักคนเมือง ทั้ง 3 กลุ่มมีรูปแบบ กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ถึงความคุ้มทุน การสร้างมูลค่า จัดทำสื่อพร้อมข้อเสนอแนะในการส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างสดวก คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

กรณีพื้นที่ตำบลควนลัง มีข้อเสนอแนะค้นหาผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกในการทำบรรจุภัณฑ์ การปรับแปลงการผลิตที่ให้ผู้สูงวัยใช้งานได้อย่างสดวก กะทัดรัด ไม่ใช้แรงมาก

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน