“คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2”(พมพ.ทรภ2)

by punyha @25 มิ.ย. 65 14:16 ( IP : 27...0 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 960x720 pixel , 103,004 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 80,088 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 92,031 bytes.
  • photo  , 2048x1536 pixel , 190,722 bytes.

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมกับ

“คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่2”(พมพ.ทรภ2)

และรู้สึกมีความหวังกับผลการประชุมที่ให้ความสำคัญกับ

-การสร้างเครือข่าย ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคง

-การบูรณาการ-งาน-เงิน-คน

-การมีฐานข้อมูล ตัวชี้วัด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-การติดตามประเมินผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-การคิดค้นนวัตกรรมปลูกป่าโกงกางพันธุ์ใหม่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

-ฯลฯเป็นต้น

ได้รับรู้แนวทางโครงการพัฒนาความมั่นคงในมิติใหม่ๆ

คุณชิต สง่ากุลพงศ์  บันทึกเรื่องราว

24 มิถุนายน 2565

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน