ภาคีความร่วมมือเครือข่าย 4pw สงขลาและเครือข่ายเมือง SUCCESS กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

by punyha @24 มิ.ย. 65 19:57 ( IP : 27...0 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1080x810 pixel , 88,738 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 91,692 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 94,595 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 84,036 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 67,710 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 79,116 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 80,628 bytes.

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  คุณสมภพ วิสุทธิศิริ นำทีมพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใค้ฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/4PW สงขลา ทำความเข้าใจความต้องการของชุมชนในโครงการ SUCCESS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุฯโครงการsuccess ภาคใต้และมูลนิธิชุมชนสงขลาได้แนวทางดังนี้

1)จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชุมชนในพื้นที่เมืองบ่อยาง เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์ จ.สงขลา และเมืองโตนดด้วน จ.พัทลุง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตือนภัยกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้แก่ ผู้ปวยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก

2)ช่วงสิงหาคมนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาสนับสนุนงบจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน 5 เมือง(เริ่ม 4 เมืองในพื้นที่สงขลา) เวลา 1 วันเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจำวันและเพื่อการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ ณ สำนักงานศูนย์อุตุฯเมืองสงขลา เมืองละ 20 คน=80 คน เรียนรู้วิธีดูข้อมูล ช่องทางสื่อสาร ประสานทีมท่าหินและรัตภูมิมาบอกเล่าผลที่ได้จากการทำงานร่วมกับศูนย์อุตุในการเตือนภัยและนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ละเมืองให้ข้อเสนอแนะแนวทางทำงานร่วมกับศูนย์อุตุฯ สร้างช่องทางสื่อสารเพื่อลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน จากภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนปีนี้

3)ปีต่อไป ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ศึกษาผลที่ได้ทางเศรษฐกิจ/สุขภาพกรณีกลุ่มอาชีพในชุมชน ได้แก่ ประมง ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร/สวนยาง ข้าว กรณีสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดกับอาชีพ และระดับเมือง กรณีโครงสร้างพื้นฐานจากการเข้าถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา โดยพัฒนาแบบประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการนำข้อมูลอุตุฯไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีแบบประเมินความพึงพอใจในการทำงาน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน