โครงการพิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา

by punyha @23 มิ.ย. 65 14:17 ( IP : 171...207 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมทำ
 • photo , 960x720 pixel , 122,799 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,253 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 301,367 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,471 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 279,545 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 125,548 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 261,037 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 216,026 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 235,035 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 212,810 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,297 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 174,132 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 329,460 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,977 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 198,001 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 175,929 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 204,045 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 206,024 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 208,298 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 201,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 197,572 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 177,497 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 332,247 bytes.
 • photo , 960x711 pixel , 100,736 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 187,802 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,681 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 189,247 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 218,938 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 165,981 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 320,135 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 270,584 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 173,063 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 216,487 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,715 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,600 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,869 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,166 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,620 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 353,213 bytes.

โครงการ “พิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา”

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นนำ้สงขลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “พิทักษ์รักษาป่าต้นนำ้ผาดำเพื่อความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลา” (ปลูกป่าในใจคน) เพื่ออนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ

ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาฝึกงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดกิจกรรม ติดต่อประสานงานโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณมูลนิธิชุมชนสงขลาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมีมอบโอกาสและไว้วางใจให้นักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ทั้ง 2 คน ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้

“ความพยายาม ความอดทน ไม่เคยทำร้ายใคร”

ถึงแม้บางครั้งจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ทุกครั้งที่เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้

นั่นหมายความว่า “เราจะเก่งขึ้นมาอีกขึ้น และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ”

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Nada Binroheem

บรรยากาศความสุขในการช่วยสังคม ช่วยสิ่งแวดล้อม ของอาสาสมัคร "รักษ์ป่าผาดำ"  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 17.30 น. ณ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โดยมีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจำนวน กว่า 70 คน  โดยได้เดินทางไปเก็บขยะบริเวณน้ำตกผาดำประมาณ 7 กิโลกรัม และระหว่างทางขึ้นน้ำตกที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่เดินป่านำขยะไปทิ้ง พร้อมกับได้สอดแทรกความรู้เรื่องของประวัติการดูแลรักษาให้ป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อเนื่อง

พร้อมทั้งอาสาสมัครได้ร่วมกันจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 7  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

มูลนิธิชุมชนสงขลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา

ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  Rutchadee Binwang

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน