ภาคีเครือข่ายเยี่ยมเยียนชุมชนแหลมสนอ่อน เมืองบ่อยาง

by punyha @20 มิ.ย. 65 10:49 ( IP : 171...56 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 153,899 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 151,706 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 101,824 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,316 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,590 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 84,840 bytes.

วันศุกร์ที่  17 มิถุนายน  2565  เป็นอีก 1 วันและอีก 1 ความภาคภูมิใจ ของชาวชุมชนแหลมสนอ่อน

ที่ภาคภูมิใจในความเป็น " คนแหลมสนอ่อน" และ " คนเมืองบ่อยาง  สงขลา" เมื่อ ดร.นพ. วิรุฬ ลิ้มสวาท  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่เดินทางมาในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้บอกเล่าให้ภาคีเครือข่ายหลักของชุมชนคือ มูลนิธิชุมชนสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงชุมชนเครือข่ายอีก 6 ชุมชนได้รับทราบว่า มี 4 พื้นที่ชุมชนในประเทศไทยที่ได้เกิดการสร้าง" นวัตกรรมทางสังคม" ขึ้นมาในระยะที่มีการระบาดโควิด - 19 โดยชุมชนคิดเอง ทำเอง และทำอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกย่องให้เป็นพื้นที่ต้นแบบได้และจะได้รับการต่อยอด ทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
สำหรับ 4 พื้นที่ชุมชนต้นแบบดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้

ภาคเหนือ  ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน  ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

ภาคใต้  ชุมชนแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา

อนึ่งหน่วยงานระดับชาติที่ชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนเครือข่ายจะได้ทำงานร่วมกันในระยะต่อไปคือ

1.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ( สวสส.) สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข

2.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ( TCELS )หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนเครือข่าย ใคร่ขอขอบพระคุณมูลนิธิชุมชนสงขลาและภาคีเครือข่ายทุกหน่วยทุกองค์กรที่ได้มีส่วนเข้ามาเติมเต็มให้กับพวกเรา " คนเมืองบ่อยาง สงขลา"

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน