"คลอง 1 ซร.1 ควนลัง"

by punyha @20 มิ.ย. 65 08:26 ( IP : 171...56 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 107,678 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,306 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,171 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,747 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,319 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,020 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,130 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,324 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 58,766 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 142,015 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 168,043 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 110,740 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 133,356 bytes.

"คลอง 1 ซร.1 ควนลัง"

ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่ มีคลองขุดใหม่คือ คลอง ร.1 ดึงน้ำจากคลองอู่ตะเภาไปลงทะเลสาบ ในส่วนตำบลควนลังก็มีคลองขุดย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ คือ คลอง 1 ซร.1 ที่ดึงน้ำจากคลองต่ำ(ณ จุดที่มีประตูปิดเปิดน้ำของคลองต่ำก่อนไหลเข้าหาดใหญ่) มาพบกับน้ำจากคลองขุดที่ลากยาวมาจากต้นน้ำ ไหลไปออกคลองร.1

คลองระบายน้ำนี้ด้านหนึ่งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ แต่ด้านหนึ่งด้วยสภาพอากาศที่แล้งมากกว่าท่วม ส่งผลให้น้ำผิวดินในพื้นที่ของชุมชนปลายน้ำซึ่งอยู่ที่ต่ำเป็นชุมชนเกษตรหายไปด้วย(จะเกิดจากระบบระบายน้ำนี้แค่ไหนต้องศึกษากันต่อ) ชุมชนละแวกนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งไปด้วยทั้งอุปโภคบริโภค

ควนลังมีพื้นที่สีเขียว 1 ใน 3 ส่วนหนึ่งไว้ทำการเกษตรมีทั้งส้มโอ นาข้าว สวนยาง พื้นที่อยู่อาศัยกำลังรุกคืบขยายตัวออกมาเรื่อยๆ ขณะที่คลองวาด คลองต่ำที่เป็นคลองธรรมชาติ มีสภาพไม่ต่างจากคลองตาย ปัญหาการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นปัญหาร่วมสำหรับเมืองบริวาร การทำเกษตรต่อไปคงลดพื้นที่ลงเรื่อยๆ สวนทางกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นหลายแสนบาทต่อห้อง

เห็นภาพอนาคตได้ไม่ยากว่าจะมีใครสักกี่คนรักษาที่ดินหรือพื้นที่สีเขียวเอาไว้

บันทึก ณ  วันที่ 13 มิถุนายน 2565

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน