"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"

by punyha @4 พ.ค. 65 12:19 ( IP : 171...245 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 96,264 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 194,720 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,252 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,349 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,205 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,871 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,816 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,241 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,921 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,250 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,287 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,261 bytes.
 • photo , 960x871 pixel , 141,673 bytes.
 • photo , 960x858 pixel , 130,364 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,808 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,379 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,004 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,704 bytes.
 • photo , 960x666 pixel , 132,799 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,988 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,055 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,578 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,966 bytes.

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ภาคีองค์กรความร่วมมือทั้งเก่าและใหม่ที่ทำงานร่วมกัน นัดหมายประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานปี ๖๕ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๙ คนจาก ๓๐ กว่าองค์กร ณ ห้องประชุมอบต.ท่าข้าม

๑.ทบทวนเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงที่มาของการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคที่ ๑ จนถึงยุคที่ ๕ ในปัจจุบัน ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ และเป้าหมายงานในปี ๖๔ ที่มีวาระการรับมือวิกฤตโควิด-๑๙ ที่เคลื่อนตัวจากยุคคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านมาสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

๒.แนะนำองค์กรความร่วมมือใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละอำเภอ เครือข่าย YSF งานด้านธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง สมาพันธ์เกษตรกรรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลาที่ดำเนินการเสริมศักยภาพปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน การทำฟาร์มตัวอย่าง

๓.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขององค์กรภาคีความร่วมมือ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ ของดีชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน โดยมีการท่องเที่ยวชุมชนเป็นโอกาสในการใช้วิกฤตโควิดสร้างจุดขายใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวหาดใหญ่ โดยมีแนวทางพัฒนาวิสาหกิจและการทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายอย่างครบกระบวนการ

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีความก้าวหน้าในการปกป้องชายหาด การขับเคลื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง แต่ก็มีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับเขาแดง เขาน้อยและเขาอื่นๆ รวมถึงพื้นที่จะนะ ที่ก้าวถึงมิติเชิงอำนาจและกระบวนการยุติธรรม

ด้านสังคมเป็นสุข เน้นการรองรับสังคมสูงวัย การใช้อาสาสมัครเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมถึงการสร้างรายได้ สร้างอาชีพผ่านธุรกิจเพื่อสังคม

๔.เครือข่ายพลเมืองสงขลา เป็นการรวมพลังของบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เป็นองค์กรระดับชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ อปท.ในจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ๓ มิติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดคือ ๑) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๒) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๓) ชุมชนเป็นสุข โดยทุกประเด็นต่างมีปัญหาและรูปธรรมที่สอดคล้องในการแก้ปัญหาในประเด็นนั้นๆ และทุกประเด็นก็ไขว้เชื่อมโยงกันอย่างแยกจากกันไม่ออก

ประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการร่วมกันคือเชื่อมต่อรูปธรรมในพื้นที่ไปสู่การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ที่มี ๑) มิติการต่อยอดกิจกรรมเด่น ๒) ร่วมสร้างรูปธรรม/รูปแบบใหม่ที่พร้อมเป็นต้นแบบได้ ขยายผลได้ ๓) มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายเพิ่มขึ้น

โดยใช้รูปธรรมหรือเครื่องมือที่มี  เช่น Social Enterprise ,เครื่องมือการท่องเที่ยวชุมชน, เป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงรูปธรรมของพื้นที่สู่การพัฒนา และเครื่องมืออาสาสมัคร ที่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือในสังคม ส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่เป็นข้อต่อ หรือชานชาลาหรือแพลทฟอร์ม

๑)มีระบบข้อมูลกลางที่สะท้อนถึงรูปธรรมในพื้นที่ส่งต่อไปยังคนที่ต้องการใช้หรือพัฒนา

๒)มีระบบการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกที่มีประสิทธิภาพเป็นการสื่อสารเชิงรุกและมีชีวิต

๓)ช่องทางที่จะสนับสนุนหรือพัฒนาเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นกลไก ข้อมูล การลงทุนร่วม กองทุนต่างๆ

๔)การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และระดับกว้าง ทุกประเด็นจะเชื่อมโยงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

๕.แนวโน้มสถานการณ์โลก จากวิกฤตสงคราม โควิด มหาอำนาจจะบีบให้ไทยเลือกข้างมากขึ้น เราจึงควรสร้างความมั่นคงในพื้นที่ พึ่งตนเอง ช่วยเหลือกันเองมากขึ้น ลดผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น เงินเฟ้อ

๖.แนวทางต่อไป เวทีกลางทุก๒เดือน เพื่อเสริมหนุนการขับเคลื่อน เวทีย่อยเชิงยุทธศาสตร์/ประเด็น ร่วมเรียนรู้กำหนดเป้าร่วม พันธกิจ ตัวชี้วัดในภาพจังหวัด ขับเคลื่อนงานทั้งทำแยกและทำร่วมกันพร้อมการสื่อสารกับสังคมliveสดผ่านเพจของแต่ละองค์กรความร่วมมือร่วมกับสื่อท้องถิ่น สื่อกระแสหลัก สร้างการมีส่วนร่วม รายงานผลความร่วมมือในงานวันพลเมืองปี ๒๕๖๕

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน